Hlavní navigace

Podrobně k doložení důvodů pro uplatnění slevy na pojistném

1. 11. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Při uplatnění slevy na pojistném bude třeba důvod řádným způsobem prokázat. Jak zaměstnavatel nárok na slevu v souladu se zákonem doloží?

Server Podnikatel.cz se v sérii článků věnuje slevám na pojistném. V předchozím článku jsme popisovali okruh dotčených zaměstnanců, respektive, u kterých zaměstnanců si při snížených úvazcích může zaměstnavatel slevu na pojistném nárokovat. Nyní se zaměříme na doložení slev samotným zaměstnancem.

Od 1. února 2023 sleva na pojistném pro dotčené skupiny zaměstnanců

V souladu s novelou zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti si může zaměstnavatel poprvé za měsíc únor 2023 uplatnit pětiprocentní slevu na pojistném na sociální pojištění. Podmínkou nároku na slevu je sjednaná kratší pracovní nebo služební doba, než činí stanovená týdenní pracovní nebo služební doba. Rozsah takto stanovené kratší pracovní nebo služební doby činí nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně (s výjimkou osob mladších 21 let).

Sleva na pojistném bude náležet za zaměstnance v pracovním poměru a dále za zaměstnance ve služebním poměru (zaměstnanci ve státní službě a osoby ve služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání). Sleva na pojistném bude náležet bez ohledu na to, jestli zaměstnání bylo sjednáno na dobu určitou nebo neurčitou. Hovoří se pouze o pracovním nebo služebním poměru, dohod konaných mimo pracovní poměr se slevy týkat nebudou.

Slevy na pojistném od února 2023 a okruh dotčených osob Přečtěte si také:

Slevy na pojistném od února 2023 a okruh dotčených osob

Doložení slev na pojistném

Zaměstnanec, který sdělil zaměstnavateli údaje pro slevu na pojistném, poskytuje zaměstnavateli potřebnou součinnost spočívající v dokládání skutečnosti zakládající nárok zaměstnavatele na slevu na pojistném, s výjimkou dokládání údaje o věku zaměstnance. Pro účely slevy na pojistném zaměstnanec zaměstnavateli v souladu s ustanovením § 23c odst. 2 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dokládá:

  • vztah k dítěti a věk dítěte rodným listem dítěte (věk se pouze podle rodného listu zapíše, kopie rodných listů nebudou vyžadovány) a v případě péče nahrazující péči rodičů rozhodnutím příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů,
  • péči o osobu blízkou závislou na pomoci jiné osoby potvrzením krajské pobočky úřadu práce podle § 29 odst. 6 zákona o sociálních službách ne starším než 1 kalendářní měsíc a čestným prohlášením, že o tuto osobu pečuje, 
  • soustavnou přípravu na budoucí povolání (prezenční studium střední či vysoké školy) studiem potvrzením příslušné školy, popřípadě též rozhodnutím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaným podle § 85 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení o tom, že studium je postaveno na roveň studiu na školách v České republice,
  • skutečnosti o rekvalifikaci potvrzením krajské pobočky úřadu práce podle § 109b zákona o zaměstnanosti
  • zdravotní postižení způsobem podle § 67 odst. 5 zákona o zaměstnanosti – posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení o invaliditě nebo potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě zdravotního znevýhodnění.

Zaměstnanec pro účely slevy na pojistném nedokládá ty skutečnosti, které zaměstnavateli již doložil pro daňové nebo jiné účely. Dvojí evidence by byla nadbytečná.

Kumulace důvodů pro uplatnění slevy

V praxi mohou nastat situace, kdy budou u zaměstnance s kratším pracovním (služebním) úvazkem důvody pro poskytnutí slevy na pojistném kumulovány. Proto se v ustanovení § 7b odst. 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení (ve znění účinném od 1. února 2023) výslovně uvádí, že pokud je splněno více důvodů pro uplatnění slevy na pojistném, může zaměstnavatel uplatnit slevu na jednoho zaměstnance pouze jednou. 

Kupříkladu zaměstnanec starší 55 let s kratším pracovním úvazkem (pracovní nebo služební poměr) je současně do 12 měsíců po rekvalifikaci nebo osobou se zdravotním postižením. Zaměstnavatel zvolí pouze jeden z důvodů pro uplatnění slevy. Ideálně takový, který bude trvat nejdéle a z hlediska doložení bude jednodušší. Zde jednoznačně věkové kritérium.

Bude vyžadována spolupráce zaměstnance?

Zaměstnanec bude povinen zaměstnavateli poskytnout součinnost spočívající v dokládání skutečností, které mají vliv na uplatnění slevy (s výjimkou dokládání věku). Pokud by však zaměstnavateli sdělil nesprávné údaje pro uplatnění slevy na pojistném nebo neoznámil změny mající vliv na uplatnění slevy na pojistném a zaměstnavatel v důsledku toho odvedl pojistné snížené o slevu za zaměstnance, aniž byly důvody pro uplatnění této slevy, je povinen uhradit zaměstnavateli penále. Podmínkou této povinnosti zaměstnance v případě neoznámení změn je, že byl informován zaměstnavatelem o uplatnění slevy na pojistném a poučen o následcích neplnění oznamovacích povinností.

Budou mít zaměstnavatelé o slevy na pojistném zájem?

Co jste se v článku dozvěděli?

Může být více důvodů pro uplatnění slev na pojistném?

V praxi mohou nastat situace, kdy budou u zaměstnance s kratším pracovním úvazkem důvody pro poskytnutí slevy na pojistném kumulovány. Pokud je splněno více důvodů pro uplatnění slevy na pojistném, může zaměstnavatel uplatnit slevu na jednoho zaměstnance pouze jednou.

účto únor klímová

Musí zaměstnanec doložit nárok na slevu na pojistném?

Zaměstnanec bude povinen zaměstnavateli poskytnout součinnost spočívající v dokládání skutečností, které mají vliv na uplatnění slevy (s výjimkou dokládání věku). Jestliže by nesprávným doložením nebo nenahlášením změn vznikl dluh na pojistném a penále, je zaměstnanec povinen toto penále (dluh na pojistném ne) zaměstnavateli uhradit. Na tuto skutečnost musí být předem zaměstnavatelem upozorněn.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).