Hlavní navigace

Podrobně o změnách v ošetřovném od roku 2022. Bude se čerpat častěji

12. 10. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Mění se dlouhodobé i krátkodobé ošetřovné. Kdy může zaměstnavatel ošetřovné nepovolit a jak to bude při změně podmínek na přelomu roku 2021 a 2022?

Novela zákona o nemocenském pojištění vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 330/2021. Dotýká se tří nemocenských dávek, a to dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného a dávky otcovské poporodní péče, tj. otcovské. Otcovská a dlouhodobé ošetřovné byly do nemocenského pojištění zavedeny v roce 2018. Otcovská hned počátkem roku (od 1. 2. 2018) a dlouhodobé ošetřovné v jeho polovině (od 1. 6. 2018).

Požadavky dle směrnice Evropské unie

Rada EU dne 12. června 2019 schválila směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (tzv. Work-life balance směrnice). Obecným cílem této směrnice je zajistit uplatňování zásady rovnosti příležitostí mezi ženami a muži na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti. Směrnice by tak měla přispět ke zvýšení účasti žen na trhu práce, k motivaci otců se co nejdříve zapojit do péče o dítě i o domácnost, k využívání pracovního volna z rodinných důvodů nebo využívání pružného uspořádání práce. Jednotlivé členské státy musí přijmout nejpozději v polovině roku 2022 kroky k jejímu naplnění.

Úpravy v otcovské poporodní péči a ošetřovném u nás nabydou účinnosti od 1. ledna 2022, úprava pružného uspořádání práce a rodičovské dovolené bude ještě předmětem jednání. Novela sice připravena byla, avšak do Senátu se před volbami nedostala. 

Pečovatelská dovolená dle směrnice EU

Dle směrnice Evropské unie by měli mít zaměstnanci pracovní volno k poskytnutí osobní péče nebo pomoci rodinnému příslušníkovi nebo osobě žijící s tímto ve společné domácnosti nejméně 5 pracovních dnů za rok. Počtem poskytovaných dnů Česká republika minimální požadavek převyšuje, avšak neposkytuje ve všech případech rodinným příslušníkům i mimo domácnost. Pečovatelská dovolená je u nás zavedena pod pojmem ošetřovné. Rozeznáváme krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné.

Schválené změny od roku 2022:

  • U dlouhodobého ošetřovného dochází ke zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze sedmi na čtyři kalendářní dny a zavádí se možnost požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče do 8 dnů po skončení hospitalizace. Ruší se podmínky hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osoby v inkurabilním stavu. 
  • U (krátkodobého) ošetřovného se rozšiřuje okruhu osob, u nichž se nevyžaduje soužití ošetřující a ošetřované osoby v domácnosti, o blízké příbuzné.

Dlouhodobé ošetřovné a nové podmínky

Účelem nemocenské dávky dlouhodobého ošetřovné je především řešit po přechodnou dobu potřebu ošetřování osoby potřebující celodenní péči. Ošetřující osoby musí být účastny nemocenského pojištění. Pokud jde o zaměstnance, je zaměstnavatel povinen jim poskytnout pracovní volno (neplacené, jsou zabezpečeni nemocenskou dávkou), pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Ty musí samozřejmě prokázat. Vysvětlovali jsme v článku Kdy může zaměstnavatel nepovolit dlouhodobé ošetřovné 

Dosavadní praxe ukázala, že čerpání ošetřovného mohou bránit nejen provozní důvody, ale i podmínky, které musí být zaměstnancem pro nárok na tuto dávku splněny. První problematickou podmínkou je alespoň 7denní hospitalizace. Průměrná doba hospitalizace se v důsledku nových léčebných metod neustále snižuje, a proto i zde dochází od příštího roku ke zkrácení počtu dnů na 4 dny, do nichž se počítá i den přijetí a propuštění z hospitalizace. Podmínka hospitalizace nebude platit u osob vyžadujících celodenní dlouhodobou péči. Jestliže jde o inkurabilní stav (nevyléčitelně nemocní) a lékař rozhodne o potřebě dlouhodobého ošetřování v domácím prostředí, nebude podmínka hospitalizace vyžadována vůbec.

Poslední problematickou podmínkou je aktuální nezbytnost vystavení potřeby ošetřování v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. Později již toto rozhodnutí vydáno být nemůže. Nově je stanovena 8denní lhůta, kdy mají ošetřující možnost požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče ode dne následujícího po propuštění z hospitalizace.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Nové znění ustanovení § 72b zákona o nemocenském pojištění (od roku 2022): 

Nebylo-li rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče vydáno v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace, rozhodne ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče o vzniku potřeby dlouhodobé péče do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Žádost lze podat do 8 dnů po dni propuštění ošetřované osoby z hospitalizace; k později podaným žádostem se nepřihlíží. Je-li ošetřovanou osobou osoba v inkurabilním stavu, rozhodne o vzniku potřeby dlouhodobé péče na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, opatrovníka nebo osoby určené ošetřovanou osobou ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb, který pro inkurabilní stav poskytuje ošetřované osobě zdravotní služby.

Krátkodobé ošetřovné a okruh ošetřujících

U krátkodobého ošetřovného se okruh ošetřujících osob rozšiřuje. Aktuální podmínky krátkodobého ošetřovného uvádíme v článku Od krizového ošetřovného zpátky ke stávajícím pravidlům

Od roku 2022 budou moci pečovat i příbuzní mimo společnou domácnost:

  • v linii přímé, tedy předci nebo potomci (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata a další),
  • sourozenci, a to jak „plnorodí“ (s oběma shodnými rodiči), tak „polorodí“ (s jedním shodným rodičem),
  • manžel či manželka, registrovaný partner či registrová partnerka,
  • rodiče manžela (manželky) či registrovaného partnera (registrované partnerky).

Přechodná ustanovení k ošetřovnému

Novela zákona samozřejmě řeší i ošetřovné na přelomu roků 2021 a 2022. Jestliže vznikla potřeba krátkodobého ošetřování ještě v roce 2021, osoba, která nově spadá do okruhu oprávněných, bude mít v roce 2022 nárok na ošetřovné ode dne nabytí účinnosti zákona. Přednost se totiž dává právní úpravě, která je pro pojištěnce příznivější. Denní vyměřovací základ se bude zjišťovat z rozhodného období určeného ke dni vzniku potřeby ošetřování, popř. ke dni převzetí ošetřované osoby do péče pojištěnce při střídání oprávněných.

U dlouhodobého ošetřovného v případě hospitalizace, jež k 1. lednu 2022 trvá aspoň 4 kalendářní dny, vzniká potřeba dlouhodobé péče dnem propuštění z hospitalizace, i když hospitalizace netrvala aspoň 7 kalendářních dnů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).