Hlavní navigace

Podrobný průvodce zákonem o veřejných zakázkách (1. díl)

5. 3. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: http://www.isifa.com
Cílem novely zákona o veřejných zakázkách bylo zprůhlednit jejich zadávání a bojovat tak proti korupci. Zákon zahrnul i menší firmy, které čerpají dotace.

Od 1. dubnu 2012 je účinná novela zákona o veřejných zakázkách (Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění; účinnost platí s výjimkou několika paragrafů novely, jež jsou účinné až od 1. ledna 2014), kterou vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Do problematiky veřejných zakázek vnesla mnoho podstatných změn. Hlavním účelem novely je maximálně omezit korupční rizika, která jsou se zadáváním veřejných zakázek v Česku spojená. Změny směřují ke zpřísnění zadávacích procesů a zprůhlednění celého procesu zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo novelu považuje za klíčový nástroj protikorupční strategie, která umožňuje u veřejných zakázek větší konkurenci, zvyšuje férovost veřejných zakázek a znemožňuje výběrová řízení ohýbat ve prospěch některých uchazečů.

Zástupci podnikatelů novelu přivítali 

Podnikatelská veřejnost novelu zákona přivítala například prostřednictvím Platformy pro transparentní veřejné zakázky, projektu, v jehož široké členské základně je Transparency International, podnikatelské asociace, například Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky nebo Hospodářská komora České republiky, Americká obchodní komora v ČR či další organizace, ale také kraje, ministerstva nebo politické strany.

Změny jsou rozsáhlé

Novela přináší rozsáhlé změny, které jdou napříč celým procesem zadávání veřejných zakázek. Zde je přehled těch nejvýznamnějších:

 • Snížení zákonných limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 • Veškeré dokumenty a informace jsou zcela veřejné, případně musí být poskytnuty na žádost se stanovenými výjimkami
 • Změna v rámci definice „zadavatele veřejné zakázky“
 • Zavedení nové kategorie „významná veřejná zakázka“
 • Zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavební práce
 • Povinnost v konkrétních případech zrušit zadávací řízení
 • Předběžné oznámení
 • Osoba se zvláštní způsobilostí
 • Hodnotitel veřejné zakázky
 • Hodnocení prostřednictvím elektronické aukce
 • Odstranění možnosti omezovat počet účastníků
 • Povinnost uveřejnit části zadávací dokumentace
 • Změny v kvalifikaci
 • Jednodušší zjednodušené podlimitní řízení

Co vyjmenované jednotlivé změny konkrétně znamenají?

Snížení zákonných limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Veřejné zakázky se podle výše předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky a zakázky malého rozsahu. Novela významně snížila výši předpokládané hodnoty, která zakázku zařazuje do kategorie zakázek malého rozsahu. Předchozí limit 2 miliony korun bez daně z přidané hodnoty (DPH), stanovený v rámci dodávek a služeb, se změnil na výši 1 milion korun bez DPH, a to s platností do 31. prosince 2013. V rámci stejného období se změnila výše limitu také pro stavební práce, která nově činí 3 miliony korun bez DPH oproti původním 6 milionům korun bez DPH. Od 1. ledna 2014 bude limit shodný jak pro dodávky a služby, tak i pro stavební práce, a to ve výši 1 milion korun bez DPH.

Veškeré dokumenty a informace jsou zcela veřejné, případně musí být poskytnuty na žádost se stanovenými výjimkami

Novela zavádí povinnost zadavatele veřejné zakázky určité informace nebo dokumenty zveřejňovat – a to zejména cenu, která byla při realizaci veřejné zakázky uhrazena, smlouvy či seznamy subdodavatelů. 

Ilustrační obrázek.
Autor: http://www.isifa.com

Novela zákona má hlavně omezit korupci při zadávání veřejných zakázek.

Výjimku tvoří jen zakázky malého rozsahu, utajované informace nebo vojenské materiály. Zavádí se také povinné zveřejňování smluv na veřejné zakázky nad 500 000 korun (všechny částky jsou bez DPH). Tento limit se opět netýká utajovaných informací, případně vojenských materiálů. Nově je také zavedena výjimka, která opravňuje zadavatele veřejné zakázky veškeré informace neposkytovat v případě, že ještě nebyla uzavřena smlouva o složení hodnotící komise, případně ve chvíli, kdy ještě nebyla uzavřena smlouva, která má být obsažena v
dokumentech pořizovaných v průběhu zadávacího řízení.

Změna v rámci definice „zadavatele veřejné zakázky“

Zadavatelem veřejné zakázky je nově také každý subjekt, který obdrží více než 50 % prostředků určených na zakázku z veřejných zdrojů nebo pokud finance na veřejnou zakázku poskytnuté z veřejných zdrojů přesahují celkovou částku 200 milionů korun. Takového zadavatele zákon označuje za dotovaného zadavatele a může jím být jak právnická, tak fyzická osoba. Zadavatelem veřejné zakázky jsou tedy v tomto případě běžné podnikatelské subjekty, které jsou příjemci některé z dotací.

Zavedení nové kategorie „významná veřejná zakázka“

V případě, že je zadavatelem veřejné zakázky stát, se bude jednat o veřejné zakázky dosahující předpokládané hodnoty nejméně 300 milionů korun bez DPH, v případě samospráv (kraje nebo obce) 50 milionů korun. Tyto státní zakázky bude vždy schvalovat vláda, u samospráv to bude zastupitelstvo. Pro tuto kategorii zakázek se zavádí také delší lhůty pro podání nabídek, a to alespoň o polovinu oproti ze zákona obvyklým lhůtám.

Zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavební práce

U veřejných zakázek na stavební práce bude Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhláškou stanovovat podrobnosti zadávací dokumentace, výkazu výměr, soupisu stavebních prací a také obchodní podmínky.

Povinnost zrušit zadávací řízení

Novela zavedla povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení v případě, že by měly být hodnoceny méně než dvě nabídky.

Předběžné oznámení

Veřejný zadavatel uveřejní formou tak zvaného předběžného oznámení nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky. Veřejný zadavatel je oprávněný zahájit zadávací řízení nejdříve jeden měsíc od odeslání předběžného oznámení. Předběžné oznámení musí obsahovat i zdůvodnění účelnosti realizace dané zakázky. To platí pro všechny zakázky kromě zjednodušeného podlimitního řízení a jednacích řízení.

Osoba se zvláštní způsobilostí

Osobou se zvláštní způsobilostí je zaměstnanec veřejného zadavatele s povinností absolvovat vzdělávací program ministerstva pro místní rozvoj, který se bude vyjadřovat k zadávací dokumentaci a zároveň se stane povinným členem hodnotících komisí. U nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce bude vyjádření k zadávací dokumentaci poskytovat tzv. „osoba s odbornou způsobilostí“, což je osoba mající autorizaci podle zákona o autorizovaných inženýrech.

Hodnotitel veřejné zakázky

Hodnotitel veřejné zakázky bude losován do hodnotících komisí u významných státních zakázek a bude moci dávat podnět k prošetření zakázek na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Seznam hodnotitelů, neboli panel expertů povede samo ministerstvo pro místní rozvoj.

Hodnocení prostřednictvím elektronické aukce

Každý zadavatel má nově povinnost provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce, a to u veřejných zakázek na dodávky vymezené prováděcím předpisem.

Odstranění možnosti omezovat počet účastníků

Nově je odstraněna možnost omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace nebo nechvalně známého losování.

Povinnost uveřejnit části zadávací dokumentace

Důležitou změnou je také povinnost uveřejnit na svém profilu některé části zadávací dokumentace. Jde především o kompletní textovou část dokumentace, včetně textové části smlouvy u zakázek v hodnotě od 500 000 korun bez DPH. Dále se jedná o zveřejnění uhrazené ceny za celou zakázku, spolu s odůvodněním přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady. Takto zveřejněna musí být i odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky a odůvodnění způsobu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele. Zveřejnění podléhá také informace o subdodavatelích, kterým hlavní dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo více než 5 % v případě významné veřejné zakázky. V případě významných státních zakázek budou tato odůvodnění předkládána vládě či zastupitelstvům ke schválení.

Změny v kvalifikaci

Novelou se ze zákona vypouští ekonomická kvalifikace. Subjekt, který se uchází o veřejnou zakázku, již nemusí předkládat svůj obrat, poslední zpracované rozvahy a pojistné smlouvy, ale pouze čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Změny se dotkly také technické kvalifikace. Obecně platí, že zadavatel veřejné zakázky nemůže stanovit takové kvalifikační předpoklady, jejichž následkem by bylo podstatné omezení hospodářské soutěže a zároveň by je bylo možné nahradit odpovídajícími smluvními podmínkami. Kvalifikace také nemůže být předmětem hodnotících kriterií.

Jednodušší zjednodušené podlimitní řízení

U podlimitního řízení novela snížila limit zakázky na 10 milionů korun bez DPH. Lhůta pro podání námitek se zkrátila na deset dnů. Všechny informace se uveřejňují na profilu zadavatele a pokud si to zadavatel stanovil, může na tomto profilu oznamovat také rozhodnutí o vyloučení uchazeče a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).