Hlavní navigace

Pokud nepodáte přiznání do 1. července, pokuta se vám bude počítat už od dubna

21. 5. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Standardně se podnikatelé mohou s přiznáním a daněmi o několik dnů beztrestně opozdit. To však nyní neplatí pro ty, kteří využili odklad lhůty kvůli koronaviru.

Nedošlo totiž přímo k posunutu termínu pro podání přiznání a doplatek daní, ale „jen“ k tomu, že se plošně promíjí pokuty za opožděné podání přiznání a úroky z prodlení. Kdo navíc vše nevyřídí včas, budou se mu sankce počítat už od dubna.

Prominutí sankcí platí pouze tehdy, když vše vyřešíte včas

Vzhledem ke koronavirové krizi došlo k prominutí pokut za pozdně podané daňové přiznání a také doplatek daně z příjmů, a to na 3 měsíce od 1. dubna. Podnikatelé tak mohou daňové přiznání beztrestně podat a daň doplatit do 1. července 2020 včetně. Pozor ale na to, že odpustek platí jen tehdy, pokud přiznání a doplatek stihnete v termínu 1. července podat a zaplatit. Pokud nikoli, sankce se vám budou počítat už od dubna.

Rozhodnutí ministryně financí o prominutí sankcí, které ji umožňuje § 260 daňového řádu, totiž zní takto:

Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu nebo vyúčtování daně z příjmů, vyjma vyúčtování daně z příjmů
ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38j odst. 4 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o daních z příjmů“), za podmínky, že k podání daňového přiznání nebo vyúčtování
za zdaňovací období roku 2019 dojde nejpozději dne 1. 7. 2020, promíjím pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání nebo
vyúčtování za zdaňovací období roku 2019.

Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu nebo vyúčtování daně z příjmů, za podmínky, že dojde k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019 nejpozději dne 1. 7. 2020, promíjím
úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157
daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019, vyjma úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, které se váží k nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné plátcem.

Čtěte také: O které úlevy na daních musíte požádat a které jsou automatické?

Penále za pozdní přiznání běží už od dubna

Vzhledem k tomu, že se neposouval termín přiznání, ale pouze odpustily sankce, nepočítá se navíc po 1. červenci několikadenní toleranční lhůta, během které se lze beztrestně o několik dnů opozdit. Jestliže se s přiznáním opozdíte a podáte přiznání například až 2. července, zaplatíte penále za bezmála 3 měsíce (penále začíná u pozdního podání přiznání nabíhat až od 9. dubna). Sankce přitom činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše.

Daňové šablony ke stažení

Také úroky z prodlení běží od dubna

To stejné platí i u doplatků daně. Také u doplatku v červenci se už neuplatní toleranční doba, kdy se lze beztrestně opozdit. Standardně sice úroky z prodlení začínají nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti, den splatnosti však byl 1. dubna (a nikoli 1. července). Pokud tedy podáte přiznání po 1. červenci, naběhnou vám úroky z prodlení už od 8. dubna.

Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (aktuálně tedy je 14,25 % p. a.). Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel ho nemusí zaplatit, pokud souhrnná výše úroku nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

Den splatnosti je dnem, kdy částka byla připsána na účet finančního úřadu, nikoli dnem, kdy částka byla odeslána. U platby složenkou (u některých bank i v případě platby přes účet) si proto musí poplatník dát rezervu, aby se částka stačila přičíst.

Zpoždění o pár dnů může přijít draho

Pokud tedy budete mít daňovou povinnost například 20 000 Kč a podáte přiznání až později v červenci a nestihnete ani včas daň doplatit (opozdíte se třeba o 90 dnů od šestého dne po splatnosti), za pozdní podání přiznání zaplatíte penále 900 Kč (0,0005 × 20 000 × 90), za pozdní doplatek daně pak 703 Kč (0,1425 × 20 000 / 365 dní = 7,808 × 91 dní = 703). Jelikož úroky z prodlení nabíhají o den dříve než penále, započítali jsme 91 dnů. Celkově by tedy podnikatel zaplatil v daném příkladě na sankcích 1603 Kč.

OSVČ s poradcem se mohou opozdit

Jiná situace platí pro OSVČ s daňovým poradcem, které mají 3 měsíce navíc standardně a přiznání podávají (a daň doplácejí) teoreticky také do středy 1. července. Oproti OSVČ, které měly jen odpuštěné pokuty, totiž pro ně platí výše zmíněná toleranční lhůta, která jim umožňuje se o několik dnů opozdit. Přiznání mohou v klidu podat do 9. července a daň doplatit do 8. července. I kdyby to navíc nestihly vyřídit během toleranční lhůty, sankce jim nabíhá až od července.

Pozor na elektronické podání

Pokud jste ještě přiznání nepodali, nezapomeňte, že někteří podnikatelé jej musí podat elektronicky. Konkrétně jde o ty, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Podání jsou navíc povinni učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Musí tak přiznání podat jednou z těchto možností:

  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Kdo přiznání elektronicky nepodá, ačkoli to měl za povinnost, může dostat pokutu 2000 Kč. Ta se dříve udělovala automaticky, před časem nicméně došlo ke změně a podnikateli nejprve přijde výzva, aby své pochybení napravil. Teprve v případě, že bude výzvu ignorovat, hrozí mu pokuta za nepodání přiznání elektronicky.

Čtěte více: Povinné elektronické podání daňového přiznání za rok 2019? Víme, koho se týká

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).