Hlavní navigace

Pokuty u kontrolních hlášení zmírnily jen do konce roku 2017. Za rok zas natvrdo

7. 3. 2017
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

Pokuty u kontrolních hlášení lze nově prominout podnikatelům bez ohledu na příčinu pochybení. Tato úprava metodiky je však časově omezena.

Nové příslušné ospravedlnitelné důvody totiž vesměs platí jen pro prohřešky, ke kterým došlo (a dojde) v letech 2016 a 2017. Generální finanční ředitelství (GFŘ) nicméně nevylučuje, že se metodika k odpouštění pokut opět změní.

Desetitisícové sankce, které se u kontrolních hlášení udělují i za drobné prohřešky, se staly terčem velké kritiky. Může se totiž stát, že jste samotné kontrolní hlášení podali včas, měli jej správně a stejně jste dostali pokutu ve výši 30 tisíc korun. Finanční úřady navíc zkraje letošního roku začaly udělovat pokuty zpětně za řadu měsíců staré prohřešky, přestože původně tvrdily, že k pochybením před změnou sankčního režimu nebudou přihlížet.

Čtěte více: Sliby chyby. Úřady začínají pokutovat u kontrolních hlášení i staré prohřešky

Do pokynu přibylo 7 nových ospravedlnitelných důvodů

S účinností od včerejšího dne se upravil metodický pokyn Generálního finančního ředitelství, který upravuje postup finančních úřadů při promíjení pokut u kontrolních hlášení. V původní verzi stanovilo GFŘ celkem 10 ospravedlnitelných důvodů a k nim konkrétní procenta, kolik z pokuty lze odpustit. Pro podnikatele ale původní verze pokynu nebyla příliš využitelná, což dokládají i statistiky. Do konce loňského roku odpustily úřady u kontrolních hlášení pouze jednu pokutu a navíc ne v plné výši.

Čtěte více: Na prominutí pokut u kontrolních hlášení nespoléhejte, byla odpuštěna jen jedna

Nyní přibylo dalších 7 nových ospravedlnitelných důvodů, které by měly pomoci plátcům, kteří dostali desetitisícové pokuty, přestože se dopustili pouze drobného pochybení. Typicky se jedná o situace, kdy podnikatel podal kontrolní hlášení o pár dnů později či se zpožděním zareagoval na výzvu úřadů, aby doplnil, opravil či jen potvrdil informace v hlášení.

7 nových ospravedlnitelných důvodů vypadá takto (u všech lze odpustit celou pokutu):

Pořadí nových důvodů Nové ospravedlnitelné důvody
11 U daňového subjektu nebo jeho zástupce při výkonu funkce zastoupení došlo maximálně ke dvěma pochybením vztahujícím se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalých v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 u pokut stanovených dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 16 tabulky.
12 U daňového subjektu nebo jeho zástupce při výkonu funkce zastoupení došlo do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v daném kalendářním roce pouze k jednomu pochybení vztahujícímu se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalého v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 16 tabulky.
13 Daňový subjekt nebo jeho zástupce podal dodatečné potvrzení kontrolního hlášení za podmínek uvedených v daňovém řádu po lhůtě stanovené pro podání kontrolního hlášení (§ 101d ZDPH), avšak k tomuto dodatečnému potvrzení došlo ve lhůtě podle ustanovení § 71 odst. 3 daňového řádu, čímž se podání kontrolního hlášení stalo neúčinným. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokut podle § 101h odst. 1 písm. b) a d) ZDPH, pokud k tomuto pochybení došlo u kontrolního hlášení podaného za období zahrnující leden až prosinec 2016 a zároveň daňový subjekt nebo jeho zástupce do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty již učinil platné podání kontrolního hlášení za předmětné období.
14 Skutečnost zakládající vznik pokuty za nepodání kontrolního hlášení vznikla v období ode dne úmrtí zůstavitele do 20. dne následujícího ode dne, kdy správci daně bylo doručeno oznámení/potvrzení notáře nebo sdělení soudu o určení osoby spravující pozůstalost. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. b) a ž d) ZDPH a pouze v případě, že daňový subjekt (zůstavitel) nemá pro účely plnění povinností u kontrolního hlášení zástupce nebo jím pověřené osoby pro výkon této činnosti.
15 Daňový subjekt nebo jeho zástupce reagoval na výzvu vydanou podle § 101g odst. 1 ZDPH k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení po uplynutí náhradní lhůty stanovené v § 101g odst. 1 s tím, že povinnost podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení mu ze zákona nevznikla. Tento ospravedlnitelný důvod se použije, pokud daňovému subjektu povinnost podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení ze zákona skutečně nevznikla, u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) ZDPH, pokud je na výzvu reagováno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty dle § 101g odst. 1 ZDPH a současně se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v jednotlivých kalendářních letech 2016 a 2017 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 201 6 a od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) s výjimkou pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný důvod č. 1 až 14 této tabulky.
16 Daňový subjekt nebo jeho zástupce podal následné kontrolní hlášení jako reakci na výzvu ke změně, doplnění, či potvrzení údajů (§ 101g odst. 2 ZDPH) po uplynutí stanovené lhůty (§101g odst. 3 ZDPH) s tím, že potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení. Tento ospravedlnitelný důvod se použije, pokud daňovému subjektu povinnost změnit nebo doplnit údaje skutečně nevznikla, u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) ZDPH, pokud je předmětné následné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí stanovené lhůty pro jeho podání a současně se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v jednotlivých kalendářních letech 2016 a 2017 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) s výjimkou pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný důvod č. 1 až 14 této tabulky.
17 Stav zakládající pokutu podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH byl založen výzvou k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení, která byla daňovému subjektu nebo jeho zástupci zaslána pouze na e-mailový kontakt, a to v období od 1. 1. 2016 do 15. 2. 2017, kdy došlo k vyhlášení nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 32/15, ze dne 6. 12. 2016 ve Sbírce zákonů (zrušení § 101g odst. 5 ZDPH).

Původních 10 ospravedlnitelných důvodů:

Ospravedlnitelný důvod Procentuální ohodnocení
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý nepříznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost podat kontrolní hlášení ve lhůtě pro jeho podání dle § 101e zákona o DPH nebo § 101f zákona o DPH, pokud takový zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 10 pracovních dnů před posledním dnem této lhůty pro podání kontrolního hlášení a v den lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e zákona nebo § 101f zákona takový nepříznivý zdravotní stav trval (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) zákona. 100 %
Daňový subjekt podal ve lhůtě přihlášku k registraci dle § 94 zákona o DPH, avšak související registrační řízení trvalo i v den, ve kterém nastal poslední den lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e zákona, jež nebylo ve lhůtě podáno, avšak bylo tak učiněno nejpozději do 3 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) zákona. 90 %
Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která vznikla v den, případně v některém z 5 bezprostředně předcházejících kalendářních dnů, v němž nastal poslední den lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e zákona o DPH a § 101f zákona (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) zákona. 100 %
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý nepříznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost stanovenou ve výzvě dle § 101g odst. 2 a 3 zákona o DPH, pokud takový zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 15 pracovních dnů před posledním dnem lhůty pro podání následného kontrolního hlášení dle § 101g odst. 2 a 3 zákona a současně trval v den oznámení výzvy a po celou dobu lhůty pro podání předmětného následného kontrolního hlášení (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) zákona, pokud je předmětné následné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí lhůty pro jeho podání. 100 %
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, jehož postihl nepříznivý zdravotní stav trvající alespoň část lhůty dle § 101g odst. 3 zákona o DPH (nutno doložit prokazatelným způsobem) a současně nesplnil svou povinnost vyplývající z výzvy dle § 101g odst. 2 a 3 zákona ve lhůtě, avšak učinil tak nejpozději do 3 pracovních dnů po uplynutí této lhůty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) zákona. 70 %
Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která nastala v kterýkoliv den v období, které započalo běžet 5 kalendářních dnů přede dnem oznámení výzvy dle § 101g odst. 2 zákona o DPH a skončilo posledním dnem lhůty pro podání následného kontrolního hlášení dle § 101g odst. 3 zákona (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) zákona, pokud je předmětné následné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí lhůty pro jeho podání. 100 %
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý nepříznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost podat kontrolní hlášení ve lhůtě pro jeho podání dle § 101e zákona o DPH nebo § 101f zákona, pokud tento zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 10 pracovních dnů před posledním dnem lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e zákona nebo § 101f zákona a tento zdravotní stav nepřetržitě trval i v poslední den náhradní lhůty pro podání kontrolního hlášení vzniklé oznámením výzvy dle § 101g odst. 1 zákona (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) zákona, pokud je předmětné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty. 100 %
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, jehož postihl nepříznivý zdravotní stav trvající alespoň část náhradní lhůty dle § 101g odst. 1 zákona o DPH (nutno doložit prokazatelným způsobem) a současně nesplnil svou povinnost vyplývající z výzvy dle § 101g odst. 1 zákona včas, avšak učinil tak nejpozději do 3 pracovních dnů po uplynutí náhradní lhůty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) zákona. 50 %
Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která vznikla v den, případně v některém z 5 bezprostředně předcházejících kalendářních dnů, v němž nastal poslední den náhradní lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101g odst. 1 zákona o DPH (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) zákona, pokud je předmětné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty dle § 101g odst. 1 zákona. 50 %
V poslední den lhůty nebo náhradní lhůty pro splnění povinnosti související s kontrolním hlášením nebyl zcela nebo část dne funkční daňový portál Finanční správy ČR související s podáním kontrolního hlášení, přičemž se nejednalo o zveřejněnou plánovanou odstávku daňového portálu a Finanční správa ČR nefunkčnost vzniklou na její straně oznámila na svých internetových stránkách. Předmětné podání bylo účinně podáno bezodkladně po zprovoznění daňového portálu, nejpozději však následující pracovní den. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty za nepodání kontrolního hlášení (tj. § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH). 100 %

Jak doplňuje GFŘ v dodatku, pro bod č. 11 a 12 výše uvedené tabulky „ospravedlnitelných důvodů“ se pro jednoznačné určení období (kalendářního roku), do kterého nastalé pochybení spadá, považuje za den, kdy pochybení nastalo:

Pro body č. 15 a 16 platí vybrané obdobně.

Zatímco ospravedlnitelné důvody stanoví procentuální základ, kolik může úřad podnikatelům na pokutě odpustit, druhé kritérium – četnost porušování povinností při správě daní výši procent prominutí snižuje. U všech stanovených porušování povinností jde o snížení o 50 procentních bodů. V původním pokynu bylo stanoveno 7 porušení povinností. V nové verzi byl zrušen bod č. 6, který zněl: V posledním roce byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta za nepodání kontrolního hlášení. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.

Kdo tak nyní dostane dvě a více pokut u kontrolních hlášení, nemusí se obávat, že by se mu snížila výše procent z pokuty, které mu lze odpustit. Stále ovšem platí, že s odpuštěním pokuty nemohou počítat někteří „hříšníci“. Aby plátci DPH vůbec měli šanci, že se úřad bude jejich žádostí zabývat, nesmí se jednat o podnikatele, který v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy. Za závažné porušení daňových nebo účetních předpisů je považována situace, kdy osoba:

 • Je/byla nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona o DPH.
 • Byla alespoň jednou pravomocně uznána vinnou ze spáchání některého z trestných činů uvedených v § 53 odst. 2 písm. a) a c) daňového řádu.
 • Prováděla činnosti nebo se zapojila do obchodů, u kterých existuje důvodná obava, že z nich nebude uhrazena daň, a správce daně proto u tohoto subjektu vydal zajišťovací příkaz, který nebyl ve lhůtě uhrazen.
 • Porušila své zákonem stanovené povinnosti způsobem, který měl za následek vyměření kterékoli daně podle pomůcek nebo doměření daně podle pomůcek oproti poslední známé dani nebo stanovení daně jejím sjednáním (za závažnou se považuje částka „doměrku“ minimálně ve výši 50 000 Kč).
 • Závažně ztěžuje nebo ztěžovala, maří nebo mařila správu daní tím, že opakovaně včas nepodala daňové přiznání nebo vyúčtování, a ke splnění této své ze zákona plynoucí povinnosti byla proto vyzvána správcem daně. Za naplnění opakovanosti se v tomto případě považuje, pokud tato situace nastala alespoň dvakrát v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním žádosti o prominutí.
 • Porušila zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, takovým způsobem, že jí byla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona; rozhodným okamžikem pro posouzení splnění této podmínky je nabytí právní moci rozhodnutí.
 • Je osobou, jíž byla uložena pokuta (za spáchaný delikt dle daňových a/nebo dle účetních předpisů), jejíž horní hranice je zákonem stanovena na min. 250 000 Kč; rozhodným okamžikem pro posouzení splnění této podmínky je nabytí právní moci rozhodnutí.
 • Nevede nebo nevedla evidenci stanovenou právním předpisem nebo uloženou správcem daně; zejména se jedná o případy, kdy osoba porušila povinnost vést účetnictví, a to správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.
 • Jinak závažně ohrožuje nebo ohrožovala, porušuje nebo porušovala řádný výkon správy daní.

Čtěte více: Chcete prominout pokutu u kontrolních hlášení? Podejte žádost a zaplaťte 1000 Kč

O prominutí sankce můžete požádat bez ohledu na příčinu pochybení

Jinými slovy, plátci mohou nově požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut za rok 2016, a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017 bude možné za obdobných podmínek prominout nanejvýš 1 pokutu. Kromě plošného prominutí jedné pokuty ročně je například možné prominout pokutu (50 tisíc korun), když se plátce s reakcí na výzvu k podání kontrolního hlášení opozdí maximálně o 5 dní oproti stanovené době, a pokud mu povinnost podat hlášení ze zákona skutečně nevznikla.

Podobně mohou podnikatelé požádat o možnost prominout pokutu (30 tisíc korun), když plátce reaguje na výzvu k odstranění nesrovnalostí nejdéle 5 dní po zákonném termínu (tedy po uplynutí lhůty 5 pracovních dnů) u od počátku bezchybně podaných kontrolních hlášení. Jedná se tedy o případy, kdy měl podnikatel finančnímu úřadu potvrdit, že kontrolní hlášení nemá podávat, nebo potvrdit, že všechny vyplněné údaje v hlášení byly v pořádku. Navíc tyto ospravedlnitelné důvody (bod 15 a 16) budou uplatněny přednostně. Je tedy možné požádat o odpuštění například jedné pokuty za to, že jste včas nepotvrdili, že hlášení máte v pořádku, a následně ještě další pokuty, kterou jste obdrželi například za pozdní opravu hlášení.

O prominutí mohou rovněž požádat podnikatelé (bod 17), kterým byla udělena pokuta po zaslání výzvy na e-mail. Ústavní soud totiž fikci doručení u písemností odesílaných prostřednictvím e-mailu zrušil jako neústavní.

Čtěte více: Kontrolní hlášení se musí změnit. Čtěte, které části Ústavní soud zrušil

U všech žádostí o prominutí pokuty ovšem i nadále platí, že podléhají správnímu poplatku ve výši 1000 Kč podle přílohy zákona o správních poplatcích.

Čtěte také: Ministerstvo vzkazuje soudu: „Sorry jako“, kontrolní hlášení včas nezměníme

Zmírnění platí jen pro prohřešky do konce roku 2017

Pro podnikatele je sice zmírnění sankčního režimu vítanou novinkou, neměli by ale zapomínat, že nejde o trvalou benevolenci. Část nových ospravedlnitelných důvodů totiž platí pouze u pochybení, ke kterým došlo (případně dojde) v letech 2016 nebo 2017. Je ovšem možné, že do té doby opět dojde k úpravě metodického pokynu. Generální finanční ředitelství stanovuje rozsah ospravedlnitelných důvodů v maximální možné míře dle aktuálních poznatků dopadu sankčního systému kontrolního hlášení dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, přičemž s ohledem na možný budoucí vývoj nelze vyloučit případné další aktualizace, upřesnilo v doplnění pokynu GFŘ.

Sankce jsou taxativní

Co se týče jednotlivých pokut, ty se udělují následovně. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vznikne povinnost uhradit pokutu ve výši

 • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
 • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
 • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
 • 50 000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a nepodá jej vůbec nebo ani v náhradní lhůtě.

Finanční správa ale může pokuty v pevné výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč odpustit. Nejnižší pokutu ve výši 1000 Kč sice odpustit nelze, v zákoně však je u této sankce doplněn institut vyloučení vzniku pokuty. V případě pokuty ve výši 1000 Kč je tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).