Hlavní navigace

Porušíte nová pravidla pro home office? Bude vám hrozit pokuta až 1 milion korun

30. 9. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V souvislosti s novými pravidly pro home office a dohody mimo pracovní poměr se zavádí i nové sankce pro zaměstnavatele.

Za porušení pravidel u práce na dálku budou moct nově dostat pokutu až do výše 1 milionu korun. Změny se dotknou i dalších sankcí, které se vesměs zvýší.

Home office už jen podle pravidel

Novela zákoníku práce, kterou poslalo před několika týdny do připomínkového řízení ministerstvo práce a sociálních věcí, přináší řadu změn, a to především v oblasti home office a dohod mimo pracovní poměr. Zaměstnavatelé budou nově muset některým zaměstnancům umožnit práci na dálku, tedy i z domova. Konkrétně půjde o těhotné zaměstnankyně, zaměstnance pečující o dítě mladší než 15 let nebo o osobu závislou na péči jiné osoby, respektive bude nově zakotvena povinnost, aby zaměstnavatel případně písemně odůvodnil vážné provozní důvody, které mu brání, aby vyhověl žádosti zaměstnance.

Dále se stanovuje, že zaměstnavatel bude povinen v souvislosti s prací na dálku hradit náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce s tím, že zákon pro určitý okruh obvyklých nákladů (plyn, elektřina, pevná paliva, dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, odvoz odpadních vod a čištění jímek a odvoz komunálního odpadu) stanoví formu úhrady paušální částkou, přičemž jiné, zejména nahodilé, náklady bude za účelem náhrady zaměstnanec zaměstnavateli prokazovat.

Další novinkou je, že home office bude možný jen na základě písemné dohody o práci na dálku. V dohodě bude muset být uvedeno místo výkonu práce na dálku, případně více takovýchto míst (zaměstnanec může například pracovat pravidelně z domova a z chaty). Rovněž je možné, aby zaměstnanec v některé dny pracoval u zaměstnavatele a v jiné dny doma.

U dohod se bude poskytovat dovolená i ošetřovné

U dohod o provedení práce a pracovní činnosti pak zaměstnavatelé budou muset nově poskytovat dovolenou i pracovníkům na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti. Podmínky budou stejné jako u pracovního poměru. Dohodáři také získají nárok na ošetřovné při péči o nemocného člena rodiny. Ošetřovné budou moct nicméně dostat jen dohodáři, kteří jsou nemocensky pojištění.

Aby dohodáři získali nárok na dovolenou, musí splnit stejné podmínky jako zaměstnanci. Pracovněprávní vztah zaměstnance k zaměstnavateli na tutéž dohodu tedy musí v příslušném kalendářním roce nepřetržitě trvat alespoň 4 týdny (tj. 28 kalendářních dnů) a pracovník musí odpracovat alespoň 4násobek své týdenní pracovní doby (tj. zaměstnanec pracující na základě DPP tak musí odpracovat pro účely dovolené alespoň 40 hodin v příslušném kalendářním roce).

V neposlední řadě se navrhuje, aby i u dohod byly poskytovány příplatky nebo náhradní volno, popř. náhrada odměny z dohody, za práci ve svátek, příplatek za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o sobotách a nedělích.

Za porušení pravidel u home office až milion korun pokuta

V souvislosti s novými pravidly se mění i sankce, které mohou podnikatelé dostat při jejich nedodržení. Nově se například zavádí „přestupky na úseku práce na dálku“. Zaměstnavatel spáchá přestupek tím, že

  • neuzavře dohodu o práci na dálku písemně,
  • nezajistí, aby dohoda o práci na dálku obsahovala údaje stanovené v § 317 odst. 2 písm. a) až f) zákoníku práce,
  • nesplní některou povinnost podle § 317 odst. 3 až 6, 8, 9 a 11 zákoníku práce (např. nebude hradit zaměstnanci domácí náklady),
  • neurčí pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 192 zákoníku práce, překážek v práci a čerpání dovolené stanovené rozvržení pracovní doby zaměstnance vykonávajícího práci na dálku do směn podle § 317 odst. 10 písm. b) části věty za středníkem zákoníku práce.

Za všechny tyto přestupky bude moct podnikatel dostat pokutu až do výše 1 milionu korun.

Zvýší podle vás navrhované změny využití DPČ a DPP?

Také u dohod budou hrozit vysoké pokuty

Vzhledem k tomu, že u dohod bude nově povinnost vyplácet ošetřovné, náhrady a příspěvky a poskytovat dovolenou, opět budou stanoveny i nové sankce. Pokud zaměstnavatel neposkytne zaměstnanci za práci vykonanou na základě dohody o práci mimo pracovní poměr odměnu z dohody nebo některou její složku ve výši a podle podmínek stanovených jiným právním předpisem a sjednaných v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti, bude mu hrozit pokuta až 2 miliony korun.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Dále bude platit, že v případě, kdy zaměstnavatel nesplní povinnost poskytnout náhradu odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, může dostat pokutu až 400 000 Kč.

Zpřísní se sankce za neposkytnutí ochranných pomůcek

U pokut za neposkytnutí osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům pak dojde ke zpřísnění sankcí, a to ze stávajícího milionu až na dva miliony korun. Skutková podstata navíc bude doplněna s ohledem na to, aby postihovala všechny v úvahu připadající porušení povinností souvisejících s osobními ochrannými pracovními prostředky.

Novela zavádí i informativní povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci, a proto i v oblasti pokut dojde ke stanovení nové sankce, a to až do výše 200 000 Kč. Už nyní platí, že neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru. Konkrétní výčet informací obsahuje § 37 odst. 1 zákoníku práce. Nově se výčet rozšíří o

  • údaj o poskytovaném odborném rozvoji zaměstnance,
  • údaj o stanovené týdenní pracovní době, o předpokládaném týdenním rozsahu pracovní doby při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení, a o rozsahu práce přesčas,
  • údaj o rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo.

O změnách všech údajů bude muset nově zaměstnavatel zaměstnance písemně informovat bezodkladně, nejpozději však v den, kdy změna nabývá účinnosti. V případě informování v elektronické podobě musí být informace zaměstnanci přístupná a zaměstnanec musí mít možnost ji uložit nebo vytisknout. Zaměstnavatel bude povinen doložit obdržení informace zaměstnancem.

Účinnost novely

Navrhovaná účinnost změn je první den kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Reálně tak ke změnám může dojít nejdříve během příštího roku.