Hlavní navigace

Potřebuje každá provozovna kolaudační souhlas?

5. 6. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikatelé provozují své živnosti v provozovnách, které mohou být umístěny i v bytě. Některé provozovny však potřebují kolaudační souhlas, jiné jen oznámení o užívání stavebnímu úřadu. Bližší podrobnosti poskytuje stavební zákon.

Stavby, které mohou sloužit jako objekty pro podnikání, musí splňovat všechny zákonné podmínky, především však podmínky vyplývající ze stavebního zákona, obecně technických požadavků na výstavbu a ze závazných stanovisek dotčených orgánů. Je důležité, aby územní plán povoloval v zamýšleném místě stavby objekt pro podnikání.

Podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který je účinný od 1.1.2007, se na stavby povolené do 31.12.2006 vydává kolaudační rozhodnutí, stavby povolené po 1.1.2007 vyžadují buď oznámení o užívání nebo kolaudační souhlas. Základní podmínkou pro užívání stavby je, aby stavba byla dokončena a provedena v souladu se stavebním povolením nebo ohlášením stavebnímu úřadu. Lze ji pak užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu, potvrzuje business serveru Podnikatel.cz Michal Jarco ze stavebního úřadu v Jihlavě.

Jaké stavby nevyžadují stavební povolení?

Stavební zákon blíže určuje, které stavby nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu:

 • stavby, které mají 25 m2 zastavěné plochy, jedno nadzemní podlaží a nedosahují výšky více než 5 m,
 • dále stavby sloužící pro zemědělství, plnění funkcí lesa, chovatelství, zimní zahrady a přístřešky sloužící veřejné dopravě, povolené rozměry jsou uvedeny ve stavebním zákoně,
 • technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení,
 • stožáry, antény a jiná zařízení,
 • zásobníky, nádrže na vodu a bazény,
 • udržovací práce,
 • terénní úpravy a zařízení malého rozsahu.

Ohlašování jednoduchých staveb

K provádění jednoduchých staveb, které jsou v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a územně plánovací informací, postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
Typy staveb, které vyžadují pouze ohlášení stavebního úřadu, jsou blíže specifikovány ve stavebním zákoně, např.:

 • stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky 15 m,
 • stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a pouze dočasné na dobu nejdéle 3 let,
 • stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.

Oznámení stavebnímu úřadu

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr začít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem.
Stavební úřad však může užívání stavby zakázat, pokud při závěrečné kontrole zjistí, že:

 • nejsou splněny podmínky ochrany života a zdraví osob nebo zvířat anebo životního prostředí nezbytné pro její užívání,
 • stavba ohrožuje bezpečnost,
 • nejsou dodrženy obecné podmínky na výstavbu,
 • není zajištěno bezbariérové užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno,
 • stavba byla provedena v rozporu se stavebním povolením či ohlášením,
 • stavba byla užívána bez předchozího oznámení.

Pokud stavební úřad zjistí, že stavba je užívána v rozporu s příslušnými povoleními, je to důvod pro udělení pokuty podle příslušných ustanovení stavebního zákona (až do 500 000 Kč), informuje Michal Jarco.

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.

Podnikatel.cz doporučuje Daně z příjmů 2008

Daně z příjmů 2008

Kromě zásadní novely zákona o daních z příjmů z podzimu 2007, která zasahuje téměř do všech částí zákona, obsahuje toto číslo i další změny pro rok 2008 přijaté v souvislosti s novelou insolvenčního zákona a zákoníku práce, a to jak v zákoně o daních z příjmů, tak i v zákoně o rezervách. Více o knížce.

Kolaudační souhlas

Stavby, které vyžadují kolaudační souhlas, jsou ty, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit. Patří sem nemocnice, školy, nájemní bytové domy, stavby pro obchod a průmysl, stavby pro shromažďování většího počtu osob, stavby dopravní a občanské infrastruktury, stavby pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavby, u kterých bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změny staveb, které jsou kulturní památkou.

Co všechno má stavebník doložit spolu s oznámením, že hodlá stavbu užívat nebo s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, upravuje prováděcí vyhláška. V některých případech je podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu nutnost provedení zkušebního provozu, sděluje Michal Jarco.

Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

Změna v užívání stavby

Změna v účelu užívání stavby je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Prakticky to znamená, že změnu v užívání je potřeba oznámit stavebnímu úřadu, Michal Jarco.

skoleni_27_5

K oznámení se připojí závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Náležitosti obsahu oznámení a souhlasu (v některých případech i rozhodnutí) o změně v užívání stavby stanoví prováděcí právní předpis.

Pokud například hodlá podnikatel užívat část bytu jako sklad – stává se z něj provozovna. Dochází tudíž ke změně užívání části bytu. Tomuto způsobu užívání by měla odpovídat projektová dokumentace bytu, požární zpráva, vše ověřené stavebním úřadem nejčastěji ve stavebním řízení a v rámci případné kolaudace by užívání posuzovali mimo stavební úřad i dotčené orgány státní správy zejména Hasičský záchranný sbor a Krajská hygienická stanice.

Anketa

Kde provozujete svoji živnost:

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).