Hlavní navigace

Povinné podání daňového přiznání datovou schránkou? Omyl, povinné není

16. 3. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Čtěte, kdo musí podat daňové přiznání, jakým způsobem a v jakém formátu má být přiznání i přehledy. Musí OSVČ podávat přiznání datovou schránkou?

Nastal čas na zopakování základních pravidel podání daňového přiznání a přehledů o příjmech a výdajích na ČSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Některé OSVČ mají obavy z používání nově zřízených datových schránek. Hovoří se o povinném podání přiznání prostřednictvím datové schránky, avšak v praxi tomu tak není. Datovou schránku podnikatel k podání vůbec použít nemusí.

Kdo nemusí za rok 2022 podat daňové přiznání

Daňové přiznání nemusí fyzická osoba podat v těchto situacích:

 • Jestliže měla ve zdaňovacím období příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně a zároveň u všech těchto zaměstnavatelů učinila (podepsala) prohlášení poplatníka (růžový papír).
 • Kromě příjmů z pracovního poměru měla pouze příjmy, z nichž byla sražena srážková daň, tj. nebylo učiněno prohlášení k dani a šlo např. o odměny z dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele nebo dohody o pracovní činnosti do 3499 Kč atd. Tyto příjmy však je možné zahrnout do daňového přiznání, často je to pro poplatníka výhodné. 
 • Ve zdaňovacím období měla pouze příjmy od daně osvobozené. Kupříkladu důchody, peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, podporu v nezaměstnanosti a další. 
 • Roční zdanitelné příjmy (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy zdaněné srážkovou daní) nepřesáhly limit pro podání daňového přiznání, tj. za rok 2022 jde o částku 15 000 Kč. Zároveň ale nesmí fyzická osoba vykazovat daňovou ztrátu. 
 • Kromě příjmů ze zaměstnání neměla další příjmy (z podnikání, z nájmu, z kapitálového majetku, ostatní příjmy) vyšší než 6000 Kč za rok.

Kdo musí za rok 2022 podat daňové přiznání

Povinnost podat daňové přiznání popisuje § 38g zákona o daních z příjmů. Za zdaňovací období 2022 podává fyzická osoba daňové přiznání v těchto situacích:

 • Pokud měla současně (ne postupně) příjmy od více plátců (zaměstnavatelů) zdaněných zálohovou daní (ne příjmy zdaněné srážkovou daní).
 • Vykázala daňovou ztrátu (bez ohledu na výši příjmů),
 • Měla kromě příjmů ze zaměstnání další příjmy vyšší než 6 000 Kč (z podnikání, z nájmu, z kapitálového majetku, ostatní příjmy). 
 • Celkové roční zdanitelné příjmy (ne příjmy od daně osvobozené nebo příjmy zdaněné srážkovou daní) přesáhly 15 000 Kč.
 • Předčasně ukončila životní pojištění (došlo k výplatě pojistného plnění) nebo penzijního připojištění. 
 • Hodlá uplatnit dar poskytnutý na pomoc Ukrajině a darovaný přímo osobě nebo organizaci se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny (s výjimkou daru poskytnutého Velvyslanectví Ukrajiny v České republice). Dary poskytnuté prostřednictvím Velvyslanectví Ukrajiny v České republice nebo dary poskytnuté prostřednictvím organizace se sídlem v České republice lze uplatit v ročním zúčtování daní u zaměstnavatele. 
 • Jestliže její zaměstnavatel oznámil finančnímu úřadu dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu, odeslal speciální formulář a současně na tuto skutečnost fyzickou osobu (zaměstnance) upozornil.

Formuláře pro daňové přiznání a přehledy

Existuje řada aplikací, prostřednictvím kterých lze vyplnit daňové přiznání a současně i přehledy o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení i příslušnou zdravotní pojišťovnu. Do stanoveného limitu lze tyto chytré formuláře často využít zdarma. Oficiální formuláře pro daňové přiznání jsou k dispozici na pobočkách finančního úřadu nebo na internetových stránkách finanční správy. Přiznání je možné podat přímo z těchto stránek v elektronické podobě, jde o portál Moje daně nebo stránku Elektronická podání pro Finanční správu (EPO). Zde je možné uložit opis podaného přiznání a potvrzení o podání nebo vytisknout a odevzdat formulář v papírové podobě.

Pro podání přehledů o příjmech a výdajích může fyzická osoba využít rovněž chytré interaktivní tiskopisy nebo online formuláře přímo ze stránek ČSSZ nebo příslušné zdravotní pojišťovny.

Daňové přiznání a přehledy elektronicky

Některé podnikající osoby letos stihly podat daňové přiznání ještě v papírové podobě. Avšak od okamžiku, kdy je jim zřízena datová schránka, již musí přiznání podávat elektronicky. Naopak fyzická osoba, jež si datovou schránku zřídila dobrovolně, povinnost podávat přiznání elektronicky nemá.

Elektronicky neznamená jen odeslat e-mailem či datovou schránkou ve formátu PDF. Přiznání musí být ve správném formátu, tj. podáno v předepsaném formátu XML.

Pokud fyzická osoba podá přiznání k dani v listinné podobě i přesto, že měla povinnost provést tak elektronickou cestou, vystavuje se riziku pokuty. Kdo přiznání elektronicky nepodá, ačkoli to měl za povinnost, může dostat pokutu 1000 Kč. Právními předpisy však může být stanoven i jiný následek. Například je takové podání neúčinné a hledí se na něj, jako by nebylo učiněno vůbec.

Přehledy na ČSSZ je možné podat prostřednictvím:

 • interaktivního formuláře (formát XML) přes veřejné rozhraní pro e – Podání (VREP/APEP) pro ČSSZ,
 • v čitelném formátu (např. PFD) – doručit na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné OSSZ (vlastník elektronického podpisu nebo držitel datové schránky),
 • interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ, poté jej vytisknout a doručit na příslušnou OSSZ, nebo
 • doručit vyplněný papírový tiskopis příslušné OSSZ.

Obdobně se postupuje při podání přehledu pro příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Lze podání datovou schránkou obejít?

Mimo již zmíněné podání např. daňového přiznání v listinné podobě ještě před zřízením datové schránky začátkem roku 2023 povinnost podání daňového přiznání elektronicky prakticky obejít nelze. Zákon ale hovoří pouze o povinném elektronickém podání daňového přiznání. Neznamená to, že musí být podáno výhradně prostřednictvím datové schránky.

Jestliže daňové přiznání fyzické osobě pomáhá zpracovávat jeho známý či příbuzný, který nepoužívá speciální program (či interaktivní formuláře), nabízí se rychlé a jednoduché řešení. K podání daňového přiznání se využije standardně portál Moje daně nebo stránka Elektronická podání pro Finanční správu (EPO). Zde se podá přiznání datovou zprávou i bez zaručeného podpisu.

Přiznání je dokonce možné si uložit a odeslat později. Jakmile je takto přiznání odesláno, je nezbytné, aby bylo toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, písemně potvrzeno na formuláři, který je součástí aplikace. Tímto postupem tedy zpracovatel přiznání odešle v předepsaném XML formátu a fyzická osoba následně sama doručí fyzicky podepsané potvrzení o učiněném podání na podatelnu finančního úřadu.

Avšak tento postup fyzická osoba, které byla datová schránka zřízena ze zákona, využít nemůže. Přiznání nemusí podávat datovou schránkou, lze odeslat elektronicky prostřednictvím portálu, ale musí být také elektronicky podepsáno.

Jakým způsobem podáte/jste podal(a) letos přiznání?