Hlavní navigace

Požádejte o 500 Kč denně za zaměstnance. Jaké všechny obory mají nárok?

6. 4. 2022
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Podnikatelé, kterých se dotkly loňské covidové restrikce a kterým klesly tržby alespoň o 50 %, mohou žádat o kompenzace ve výši 500 Kč za zaměstnance na den.

Hospody, bary či restaurace mohou žádat za 61 dnů, organizátoři akcí až za 120 dnů. Počítá s tím program Covid 2022 – Sektorová podpora, který je alternativou k dotačnímu programu Covid – Nepokryté náklady. Podnikatelé mohou žádat o peníze pouze v jednom z těchto programů.

Jakých oborů se kompenzace týkají

Od úterý 5. dubna mohou podnikatelé z vybraných oborů, kteří splní podmínky, žádat o kompenzace v rámci dotačního programu Covid 2022 – Sektorová podpora. Výzva se týká těchto oborů (jsou rozděleny do dvou skupin).

Skupina A

 • Stravování a pohostinství, s výjimkou závodního stravování, stánkového pouličního prodeje, občerstvení či prodeje občerstvení při hromadných akcích
 • Catering za účelem svateb, rodinných oslav apod.
 • Ubytovací služby
 • Prádelny, tedy praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků; čištění a praní textilu a oděvů; praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Činnosti cestovních kanceláří provozované na základě koncese; provozování cestovní kanceláře a pořádání zájezdů
 • Činnosti cestovních agentur; provozování cestovní agentury.

Skupina B

 • Pořádání a realizace kulturních akcí; provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí. Jedná se o provoz divadel, hudební produkce a pořádání festivalů; pořádání výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek; provoz hudebních klubů, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností); činnosti, které zajišťují technické firmy a další podnikatelské subjekty v souvislosti s kulturními akcemi – svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap.); činnost uměleckých těles, tj. uměleckých souborů, hudebních těles či orchestrů; umělecko-manažerských agentur, které zprostředkovávají či organizují kulturní program; agentur, které na základě dramaturgického výběru zprostředkovávají či organizují živé kulturní akce.
 • Pořádání a realizace sportovních akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti; činnosti technických firem a dalších podnikatelských subjektů zajišťujících sportovní akce (poskytujících služby, techniku, prostory pro sportovní program ap.)
 • Pořádání a realizace odborných akcí v oblastech mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Dále je zahrnuto pořádání a realizace veletrhů, seminářů, konferencí.

V rámci posledního bodu jsou zahrnuty činnosti těchto subjektů:

 1. Veletržní správa provozující výstaviště, na kterém pořádá na svůj účet veletržní a výstavní akce, nebo prostory výstaviště pronajímá pro hostující veletržní, výstavní, kongresové, kulturní nebo jiné akce obdobné povahy, případně poskytuje technické služby pro akce konané na výstavišti. Provozem výstaviště se myslí zejména jeho správa, technické a personální zabezpečení, zajištění bezpečnosti a ochrany výstaviště, pronájem prostor výstaviště a jeho údržbu.
 2. Organizátor veletrhu organizující na vlastní účet veletrh na výstavišti, které sám provozuje nebo si jeho prostory za tím účelem najímá.
 3. Realizátor veletržní expozice, který realizuje stavby veletržních expozic v ČR nebo v zahraničí.
 4. Provozovatel kongresového centra, který vlastní nebo si najímá nemovitost s min. jedním sálem pro alespoň 300 osob (divadelní uspořádání/k sezení), ve které organizuje kongresy a konference, případně tuto nemovitost dále krátkodobě pronajímá pro pořádání zejména kongresů, konferencí, korporátních a případně pak kulturních či jiných akcí obdobné povahy.
 5. Organizátor kongresu, konference, který se zabývá organizací kongresů a konferencí v kongresových centrech.
 6. Realizační, produkční nebo eventový subjekt, který zajišťuje eventy na zakázku a ve prospěch podnikání zadavatelů, jako například B2B akce na budování vztahů s obchodními partnery obchodních a výrobních firem, B2C akce na podporu prodeje se spotřebiteli, B2E akce na budování vztahů mezi zaměstnanci či B2P akce na budování vztahů s veřejností. Dále se jedná o podnikatelský subjekt zabývající se organizačním, servisním, cateringovým, asistenčním a technickým zajištěním zmíněných eventů, veletrhů, kongresů či konferencí.

Jen pozor, že v rámci skupiny B nepatří mezi podporované podnikatelské činnosti pravidelný provoz restaurací a obdobných zařízení, závodní stravování a stánkový pouliční prodej občerstvení.

Čím se obě skupiny liší

Pravidla podpory jsou sice pro obě skupiny stejná, skupina A však má kratší rozhodné období, za které se kompenzace vyplácí. Pro skupinu A platí rozhodné období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, pro skupinu B od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Jaké podmínky musí žadatel splnit

Podnikatel musí splnit podmínku, že mu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 % (za účetní jednotku). Údaje o poklesu tržeb musí být ověřeny jednatelem/majitelem firmy a účetním firmy v případě, že nárok na dotaci bude do 1,5 milionu Kč včetně. Přesáhne-li nárok na dotaci částku 1,5 milionu Kč, je nutné ověření údajů o poklesu tržeb auditorem nebo daňovým poradcem. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží.

Psali jsme: Hospody, hotely či cestovky mohou žádat o kompenzace. Jaké podmínky musí splnit?

Co je srovnávané a srovnávací období

Srovnávané období (rozhodné) je období od od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 nebo od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Srovnávací období je v případě skupiny A období od 1. listopadu 2019 do 31. prosince 2019, v případě skupiny B období od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020.

Kdo začal podnikat až po 1. listopadu 2019, jako srovnávací období může zvolit kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce od 1. listopadu 2019 do 31. října 2021 u skupiny A a kterékoli čtyři po sobě jdoucí měsíce u skupiny B.

Jaké další podmínky musí podnikatel splnit

Podnikatel též musí mít alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE).

Další podmínky pro oprávněnost žadatele platné ke dni podání žádosti (není-li uvedeno jinak):

 • Ke dni 31. prosince 2019 nebyl podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č.651/2014, případně byl mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci.
 • Pokud mu byla poskytnuta podpora za záchranu a restrukturalizaci, musí mít k datu poskytnutí dotace tuto podporu splacenou.
 • Není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
 • Není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.
 • Nemá žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 daňového řádu nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků ministerstva financí či opatření ministerstva práce a sociálních věcí. Za prodlení s platbou se nepovažuje ani situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného.
 • Není v likvidaci.
 • Dle insolvenčního zákona nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, s výjimkou úpadku, kdy soud mezi 1. 1. 2020 a dnem podání žádosti povolil reorganizaci.
 • Soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku.
 • Podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.
 • Žadatel není subjektem figurujícím na sankčních seznamech Evropské unie vedených v souvislosti s protiprávní činností Ruské federace a Běloruské republiky vůči Ukrajině. Z okruhu oprávněných žadatelů se tak vylučují všechny fyzické a právnické osoby zahrnuté na sankčních seznamech, vč. osob právnických, které jsou vlastněny, spoluvlastněny, ovládány nebo jejichž skutečný majitel či spolumajitel je zahrnut na sankčních seznamech Evropské unie, bez ohledu na výši jejich majetkového podílu.
 • Dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik).

Kolik kompenzace činí

Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod. Podpora činí 500 Kč na zaměstnance a den.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána jako součin 500 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní rozhodného období (od skupina A tedy 61 dnů, skupina B 120 dnů).

Plným pracovním úvazkem se rozumí osmihodinová pracovní doba v rámci jednoho pracovního dne. V žádosti o podporu lze uvést částečné či zkrácené úvazky, které se započítají příslušným koeficientem (přepočet na plný pracovní úvazek) na dvě desetinná místa, tedy třeba 0,25. Kdo například zaměstnává deset lidí na poloviční úvazek, bude výpočet 10 × 0,5 × 500, tedy může žádat o 2500 Kč na den.

Za zaměstnance se pro účely dotace považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru (nikoli lidé pracující na dohody) a dále tzv. spolupracující osoby podle zákona o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Do výpočtu se zahrnují výhradně pracovníci, kteří byli k 11. lednu 2021 přihlášení k platbě pojistného na ČSSZ a kteří se většinou své pracovní náplně podíleli na provozování podnikatelské činnosti.

S čím (ne)lze Covid 2022 kombinovat

Podporu z Programu nelze za stejné období kombinovat s podporou z programu COVID – Nepokryté náklady, COVID BUS, COVID – Adventní trhy a všech ostatních programů podpory na zmírnění dopadů pandemie COVID-19 výjimkou programů Antivirus a Kompenzační bonus.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Odkdy a jak jde žádat

Žádat jde od 5. dubna do 12. května 2021 do 24 hodin, a to prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Co je třeba doložit?

 • Výkazy o poklesu výnosů (tržeb) ve srovnávaném a srovnávacím období v Kč.
 • Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) v rámci programu COVID 2022 – Sektorová podpora.
 • V žádosti o dotaci také vyplní – Přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal nebo o které požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto, za rozhodné období nebo jeho část v podpůrných programech notifikovaných v rámci odstavce 3.1 Dočasného rámce a prostředky z programů Antivirus či dalších dotací na způsobilé výdaje.
 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky výzvy.
 • Čestné prohlášení příjemce o počtu zaměstnanců, včetně zkrácených pracovních úvazků.

Všechny tyto dokumenty najdou podnikatelé na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu.

Covid 2022 je alternativou ke Covid – Nepokryté náklady

Covid 2022 – Sektorová podpora je letošním třetím covidovým programem, který mohou využít podnikatelé z vybraných sektorů, které postihly loňské podzimní restrikce. Jde o alternativní kompenzace k programu Covid – Nepokryté náklady – Sektorová podpora, kde činí výše podpory pro hospody, hotely a cestovky 50 % nepokrytých nákladů za rozhodné období (maximálně 1,5 mil. Kč) a pro eventové agentury a organizátory veletrhů 70 % nepokrytých nákladů za rozhodné období (maximálně 3 miliony Kč).

účto únor klímová

Už v únoru ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo program COVID – Adventní trhy, v rámci kterého mohli podnikatelé požádat o úhradu nákladů a provozních ztrát způsobených povinností uzavření adventních a vánočních trhů. Maximální výše podpory činila 330 000 Kč.

Psali jsme: Trhovci dostanou kompenzace až 330 tisíc korun, žádat mohou od března

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).