Hlavní navigace

Pravidelně daruje krevní plazmu za odměnu. Má nárok na placené volno?

24. 6. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Odběry krve nebo jejích složek jsou dle zákoníku práce překážkou v práci. Zaměstnavatel je musí uvolnit. Platí to i u odběrů takzvaně za úplatu?

S odběry krve či krevní plazmy se zaměstnavatelé setkávají poměrně často. Nezřídka tato činnost zasahuje do harmonogramu směn.

Jiný úkon v obecném zájmu

Překážkou v práci jsou i jiné úkony v obecném zájmu dle § 203 zákoníku práce. Zde se mimo jiné uvádí, že k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci. Čtěte také: Kontroly práce v době pobírání náhrady mzdy se mohou změnit

Podle lékařského slovníku je aferéza metoda sloužící separaci, sběru, popřípadě očištění části krve. Přičemž zbylá část se vrací do těla pacienta či dárce a získaná část se dále využívá. Existuje např. využití extrakorporální a v léčbě některých hyperlipoproteinemií. 

Touto metodou je tedy odstraňována určitá složka krve, např. krevní destičky nebo bílé krvinky, přičemž zbývající složky krve se vrací zpět dárci. Aferéza umožňuje získat více požadované složky než při jejím oddělení z krevní konzervy.

Takzvaně placené odběry krevní plazmy

V poslední době se objevují odběry plazmy, které jsou zaměstnancům finančně kompenzovány. Zaměstnanci dochází k odběrům pravidelně, často i dvakrát do měsíce. Jejich opakované uvolňování narušuje provoz. Objevil se i právní výklad, na základě kterého se v tomto případě nejedná o placenou překážku v práci.

Správný postup objasnila Kristýna Křupkováministerstva práce a sociálních věcí. Odběr krevní plazmy (aferéza) je stejně jako odběr krve překážkou v práci pro jiný úkon v obecném zájmu, po dobu jejíhož trvání přísluší zaměstnanci v rozsahu stanoveném v § 203 odst. 2 písm. d) zákoníku práce pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Zákon nerozlišuje, ve kterém (zda státním nebo nestátním) zdravotnickém zařízení k odběru dojde. Je známo, že některá nestátní zdravotnická zařízení při odběru krve (aferéze) poskytují dárcům paušální náhradu výdajů spojených s odběrem, a nejedná se tak o odměnu (úplatu). Pro každou překážku v práci obecně platí, že nastává jen tehdy, pokud nezbytně zasahuje do pracovní doby zaměstnance a příslušný úkon (činnost) nebylo možno provést mimo pracovní dobu. Omezit nedůvodné zneužívání této překážky v práci lze jen důslednou kontrolou, zda k odběru krevní plazmy nemohlo dojít mimo pracovní dobu zaměstnance. Kateřina Křupková závěrem upozornila, že někteří zaměstnavatelé nesprávně omezují dobu překážky v práci z důvodu aferézy či darování krve například jen na 4 hodiny. Takové časové vymezení není v souladu se zákoníkem práce, neboť překážka v práci je omluvena a trvá po nezbytně nutnou dobu, která je individuální v každém jednotlivém případu a nemůže být zaměstnavatelem takto limitována.

Frekvence odběrů krve a plazmy je v souladu s mezinárodními normami omezena vyhláškou ministerstva zdravotnictví, a to pro darování krve u mužů na 5 odběrů a u žen na 4 odběry v průběhu dvanácti měsíců. Pro darování krevní plazmy je však přípustná maximální frekvence odběrů znatelně vyšší, neboť minimální interval mezi odběry může činit pouhých 14 dní.

Ideální je darování ve volném čase

Pracovní volno přísluší pouze v případě, kdy nelze úkon provést mimo pracovní dobu. Jestliže zaměstnanec pracuje od pondělí do pátku a k odběru krve (plazmy) nemůže dojít mimo pracovní dobu (transfúzní oddělení například provádí odběry pouze v pracovní dny v dopoledních hodinách), je zaměstnavatel povinen mu poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy ve výši jeho průměrného výdělku. Zaměstnanec je v souladu s ustanovením § 206 zákoníku práce povinen zaměstnavatele včas požádat o poskytnutí pracovního volna. V případě dárcovství je překážka zpravidla zaměstnanci známa předem. Není možné, aby zaměstnanec ráno krátce před započetím směny zaměstnavateli oznámil, že se nedostaví z důvodu darování krve. Výjimkou budou odůvodněné případy, kdy zaměstnanec prokáže, že byl k odběru transfuzní stanicí náhle povolán. Čtěte také: Vyšetření či ošetření ve zdravotnickém zařízení jako překážka v práci

Nejedná se však jen o volno po dobu jeho cesty k odběru a zpět, ale také na zotavení po odběru – maximálně však na 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Jestliže tedy zaměstnanec daruje krev v ranních hodinách, zamešká v podstatě celou denní směnu. Z důvodu následného čerpání volna na zotavenou bude u „klasické“ týdenní pracovní doby rozvržené od pondělí do pátku ideálním dnem k odběru pátek.

Jiné je to u zaměstnanců, kteří pracují v nerovnoměrném režimu. Velmi často si mohou naplánovat darování krve či plazmy ve svém volném čase. Například ve dnech, kdy neměli dle harmonogramu směn pracovat. Zaměstnavatel by měl podle konkrétní situace vyhodnotit, zda je objektivně možné provedení odběru mimo pracovní dobu zaměstnance. Zákon samozřejmě nevylučuje individuální sjednání podmínek, které budou vyhovovat oběma stranám. Čtěte také: Zaměstnali je na dohodu, ale bez příplatku za práci. Je to diskriminace?

Příklad: Zaměstnanec odešel na plánovaný odběr krve v 16 hodin. Zaměstnavatel mu poskytne placené pracovní volno do 16 hodin následujícího dne. Jestliže by měl tento den nastoupit na směnu začínající v 18 hodin, musel by již do zaměstnání nastoupit.

Darování krve a jejích složek v daních

Kompenzací pro dárce krve a jejich složek je rovněž možnost snížení základu daně. Od roku 2017 se ocení bezúplatné plnění formou odběru krve (včetně jejích složek) pro daňové účely částkou 3000 korun. Jedná se o odběr krve a jejích složek, např. plasmy, krevních destiček a jiných složek provedený v jednom dni, a to i při odběru více složek krve. V úhrnu však lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně za zdaňovací období.

Dárci krve nebo krvetvorných buněk si mohou dle zákona o daních z příjmů uplatnit odpočet pouze, pokud jim nebyly uhrazeny jiné než prokázané cestovní náhrady spojené s odběrem krve náležející maximálně do výše 5 % minimální mzdy. Jednoduše řečeno, v roce 2019 smí obdržet částku nejvýše 667 Kč (13 350 × 0,05).

Zákon o specifických zdravotních službách § 32 odst. 2: Za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).