Hlavní navigace

Právnické osoby: Jak na daňové přiznání za rok 2008

19. 3. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
V průběhu března se Podnikatel.cz věnoval zdanění fyzických osob i odvodům sociálního a zdravotního pojistného. Připomeňme si také potup při zdaňování právnických osob, a to včetně jednoduchého příkladu.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob podávají poplatníci nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Přiznání za rok 2008 je tedy nutné podat nejpozději do 31.3.2009. V pří­padě zpracování přiznání daňovým poradcem se lhůta prodlužuje do 30.6.2009. V tomto případě je nutné doručit příslušnému správci daně do 31.3.2009 plnou moc k zastupování daňovým poradcem.

Kdo je poplatníkem daně z příjmů právnických osob?

Podle zákona o daních z příjmů jsou poplatníkem daně z příjmů právnických osob jsou obecně ty osoby, které nejsou osobami fyzickými. Právnickými osobami jsou tedy podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku a poplatníci, kteří nebyli zřízeni za účelem podnikání, jako jsou např. zájmová sdružení, odborové organizace, nadace, církve, náboženské společnosti a další. Čtete více: Víte, jak určit výši daně u společníka v. o. s.? 

Poplatníkydaně z příjmů právnických osob je nutné rozdělit podle jejich sídla na daňové rezidenty a daňové nerezidenty. Poplatníci se sídlem nebo místem vedení společnosti v České republice zdaňují veškeré příjmy, tedy příjmy jak z tuzemska tak i ze zahraničí. Jestliže má právnická osoba sídlo společnosti v cizině, zdaní pouze příjmy z České republiky. Čtete více: „Eseróčko“ si musí od léta povinně zřídit datovou schránku

Za příjmy ze zdrojů na území České republiky se u poplatníků, kteří zde nemají své sídlo, považují také příjmy z činností vykovávaných prostřednictvím stálé provozovny.

Banner - Jak na daně

Předmětem daně jsou podle zákona o daních z příjmů příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem poplatníka. Mezi tyto příjmy patří například příjmy z prodeje majetku nebo pronájmu.

Předmětem daně naopak nejsou příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci, majetkového práva a další vyjmenované v § 18 zákona o daních z příjmů.

Příjmy osvobozené od daně jsou u podnikatelských subjektů například příjmy z provozování ekologických aktivit. Patří sem příjmy z malých vodních elektráren do výkonu 1 MV, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy. Na druhou stranu nemůže poplatník daňově uplatnit náklady spojené s dosažením těchto osvobozených příjmů. Osvobozené příjmy taxativně vyjmenovává zákon o daních z příjmů v § 19. Čtete více: Příjem z prodeje majetku je většinou osvobozen od daně

Základ daně a výpočet daňové povinnosti

Zdaňovacím obdobím je dle zákona o daních z příjmů: 

 • kalendářní rok,
 • hospodářský rok,
 • období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva, do konce roku ve kterém byly zapsány fúze nebo převod jmění do obchodního rejstříku,
 • účetní období, jestliže je delší než 12 nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců.

Základem daně je rozdíl příjmů a výdajů (výnosů a nákladů) věcně a časově souvisejících s daným zdaňovacím obdobím, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny. Čtěte více: Hospodářský rok a sazba daně

Jaký je váš názor na dosavadní formulář daňového přiznání k dani z příjmů?

Při zjištění základu daně se vychází z hospodářského výsledku, tj. zisku nebo ztráty, který se dále upravuje v souladu s § 23 zákona o daních z příjmů. Zjednodušeně by se dalo napsat, že rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvýší o částky daňově neuznatelné. Daňově uznatelným výdajem může být pouze výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Výčet takových výdajů (nákladů) je uveden v zákoně o daních z příjmů v § 24. Čtěte více: Zákon jednoznačně neřeší daňové výdaje! 

Příklad s.r.o.

Společnost Příklad s.r.o. v roce 2008 fakturovala 1 000 000 Kč za služby. Spotřebovala materiál za 400 000 Kč, zaplatila za energie a opravy 120 000 Kč a její mzdové náklady včetně pojistného činily 200 000 Kč. Společnost věnovala místní základní a mateřské škole dar ve výši 7000 Kč. Na výzkum nové technologie vynaložila 10 000 Kč. Účetní odpisy činí 18 000 Kč, daňové 15 000 Kč. V roce 2006 vykázala ztrátu ve výši 35 000 Kč.

Výnosy za rok 2008 = 1 000 000 Kč

Náklady za rok 2008 = 755 000 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2008 = 245 000 Kč. Zapisuje se do daňového přiznání na řádek č. 10.

Úprava výsledku hospodaření pro daňové účely:

Je nutné připočítat dar základní a mateřské škole a prostředky vynaložené na výzkum nové technologie v celkové výši 17 000 Kč (7000 Kč + 10 000 Kč). Jednotlivé výdaje zapíšeme v členění podle účtových skupin do tabulky A na 3. straně daňového přiznání.

Do této tabulky se nezapisuje rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Daňové odpisy ve výši 15 000 Kč dle jednotlivých odpisových skupin se doplní do tabulky B a) na straně 3. Výše účetních odpisů patří do řádku 12 tabulky B b.

Rozdíl, o který účetní odpisy převyšují daňové, se uvede do řádku 50 na druhé straně daňového přiznání.

Mezi položky odčitatelné od základu daně patří:

 • daňová ztráta, kterou lze odečíst nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících,
 • 100 % výdajů vynaložených v daném zdaňovacím období na realizaci projektů výzkumu a vývoje,
 • 50 % vynaložené částky na vypořádání majetkového podílu oprávněným osobám v peněžní nebo nepeněžní formě.

Od základu je možné odpočítat hodnotu darů na vzdělávací, kulturní, charitativní a jiné účely uvedené v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. V úhrnu je možné odečíst maximálně 5 % ze základu daně sníženého podle § 34. Minimální hodnota jednoho daru však musí činit alespoň 2000 Kč.

Ztrátu za rok 2008 může Příklad s.r.o. uplatnit v plné výši, tj. 35 000 Kč. Doplňuje se do tabulky E na straně 5.

Odečet výdajů (nákladů) na realizaci projektu a výzkumu se provede v tabulce F b) na 5. straně daňového přiznání. Pokud si není společnost jistá jejich oprávněností, může požádat finanční úřad o závazné posouzení. V žádosti uvede výši výdajů, jejich charakter a odůvodnění.

Dar základní a mateřské škole ve výši 7000 Kč splnil podmínku minimální hodnoty 2000 Kč. Základ daně snížený podle § 34 činí 220 000 Kč. Pět procent z této částky je rovných 11 000 Kč. Dar ve výši 7000 Kč je tedy možné uplatnit celý. Zapíše se do tabulky G.

Sleva na dani, zaokrouhlená na celé Kč dolů, o kterou lze snížit daň z příjmů právnických osob činí:

 • 18 000 Kč za každého zdravotně postiženého zaměstnance a poměrnou část této částky vypočtenou jako průměrný roční přepočtený počet takových zaměstnanců, jestliže je výsledkem desetinné číslo,
 • 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky jako výsledek průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců na desetinné číslo,
 • polovinu daně vypočtené ze základu daně vykázaného z činností provozovaných zaměstnavatelem s nejméně 25 zaměstnanci, kteří jsou v přepočteném průměru více než z poloviny osobami se zdravotním postižením.

Při výpočtu slev na dani poplatník postupuje podle pokynů v daňovém přiznání, kde je podrobně rozepsán postup výpočtu. Výsledek se zapisuje do tabulky H.

školení účto leden 23 Kučerová

Sazba daně činí v roce 2008 dle § 21 zákona o daních z příjmů:

 • 21 % základu daně sníženého o odčitatelné položky a dary,
 • 5 % u investičního a podílového fondu,
 • 15 % samostatného základu daně z dividend, podílů na zisku atd. dle § 20b.

Základ daně se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů.

Výsledná daňová povinnost společnosti Příklad s.r.o. je 44 730 Kč (základ daně 213 000 Kč x sazba daně 21 %).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).