Hlavní navigace

Přehled pro e-shopy: Kdy musíte v rámci #EET evidovat dobírku a kdy nikoli

28. 2. 2017
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Zveřejnění upřesňující metodiky k dobírce a EET týden před startem 2. vlny a zavádějící vyjádření České pošty způsobily u některých e-shopařů značné zmatky.

Pošta totiž obchodníkům napsala, že pokud je dopravce pouze prostředník, nemá povinnost evidovat vybrané platby od zákazníků a tuto povinnost má e-shop. To je ovšem pravda pouze v případě, že pošta vyplácí podnikatelům peníze za dobírky v hotovosti, což pošta uvedla až v dalším upraveném vyjádření.

Základem je smlouva, kterou s dopravcem máte

Když finanční správa zveřejnila před týdnem metodické upřesnění k EET a dobírkám, vyvolala tím u některých podnikatelů více zmatku než uklidnění. Nicméně stále platí, že ve většině případů, kdy dopravce posílá podnikateli vybrané dobírky z účtu na účet, podnikatel tržby evidovat nemusí. Pro posouzení, zda se podnikatele v tomto ohledu EET týká, je nutné určit, na základě jakého smluvního ujednání dopravce poplatníkovi své služby poskytuje, konkrétně z jakého titulu přijímá dopravce platby od zákazníků. Je tak nutné vycházet z obsahu daného smluvního vztahu, nikoli z jeho formálního označení.

Čtěte také: E-shopy zbystřete, finanční správa vydala další metodiku k dobírce u #EET

1. varianta – prostředník

Nejčastěji půjde o model, kdy dopravce zastává roli tzv. „prostředníka. V takovém případě, jestliže zároveň prostředník převede platbu poplatníkovi přímo z účtu na účet, nemusí e-shopy ani další podnikatelé EET řešit. Pokud ale dopravce předá poplatníkovi dobírku v hotovosti (resp. obdobnými formami), musí podnikatel takovou tržbu evidovat, a to nejpozději k okamžiku, kdy dopravce (tedy i kdykoli dříve, např. při provedení objednávky) peníze podnikateli vyplatí.

Součástí údajů o evidované tržbě zaslaných správci daně v datové zprávě je v takovém případě mimo jiné DIČ poplatníka. To bude uvedeno v položce „DIČ poplatníka“, položka „DIČ pověřujícího poplatníka“ nesmí být vyplněna. V položce „Označení provozovny“ bude uvedeno číslo provozovny poplatníka. Datová zpráva bude podepsána certifikátem poplatníka, upozorňuje finanční správa na webu e-trzby.cz.

Jestliže by e-shop dostával peníze od dopravce v hotovosti a musel je tak evidovat, musel by zároveň vydat účtenku a předat ji do dispozice zákazníka. Účtenka může být ovšem vystavena a předána i kdykoli dříve, např. ji lze vytisknout již při přijetí objednávky a přiložit ji k expedovanému zboží. Pokud účtenka nebude do dispozice zákazníka předána spolu se zbožím (protože bude vystavena až v okamžiku, kdy již bylo zboží expedováno), musí být zákazníkovi doručena zvlášť. Podnikatel tak může učinit i elektronicky.

Prostředníky jsou hlavně provozovatelé poštovních služeb

V roli prostředníka vystupují hlavně provozovatelé poštovních služeb, je-li přeprava realizována jako poštovní služba s doplňkově sjednanou poštovní službou dobírky. Jde prakticky o všechny známé větší dopravce působící u nás, a to počínaje Českou poštou, přes PPL, DPD, Geis, GLS až po Messenger, Uloženku nebo Zásilkovnu. Seznam provozovatelů poštovních služeb, kteří splnili oznamovací povinnost dle zákona o poštovních službách, je k dispozici na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Ostatně sami dopravci o tomto většinou informovali. Poukázání vybrané dobírkové částky výhradně bankovním převodem na bankovní účet nebo zápočtem nesplňuje formální náležitosti pro evidovanou platbu dle ustanovení § 5 zákona o evidenci tržeb. Proto poplatník nebude povinen takové platby evidovat (nejsou splněny formální znaky evidované tržby) a ani společnost PPL nebude povinna tyto platby evidovat pro e-shop v jeho zastoupení, uvedla ve svém prohlášení firma PPL.

Podobně se vyjádřila i společnost Toptrans: Dobírky, kdy doručovatel nevystupuje jako zástupce objednatele, ale pouze zajišťuje službu inkasa peněz a předání zboží, nepodléhají evidenci tržeb – platí pro dopravce a Toptrans. Protože vybrané peníze jsou následně zaslány na bankovní účet objednatele, nepodléhají dobírky evidenci tržeb ani u objednatele.

Pošta způsobila zmatek svojí zprávou

Zmatek u některých zákazníků ovšem vyvolala následující zpráva České pošty, kterou pošta posílala před několika týdny. V ní bylo napsáno:

Vážený zákazníku,
na základě množících se dotazů k EET Vám zasíláme informaci, že v případě vybírání dobírkových částek za vámi odeslané zásilky vystupuje Česká pošta jako prostředník, nikoli jako přímý nebo nepřímý zástupce odesílatele, tedy Vás. Vybrané dobírkové částky tak nejsou tržbou České pošty, s.p., ale jsou tržbou odesílatele/Vaší. S tímto ohledem tak Česká pošta, s.p. nevystupuje jako subjekt povinný evidovat tyto tržby a tedy na povinnost odesílatele evidovat tuto tržbu nemá využití služeb České pošty, s.p. žádný vliv.
Pro doplnění předáváme též informaci z Finančního úřadu: „Je-li dopravce pouze prostředník (což ČP je – viz text výše), nemá povinnost evidovat vybrané platby od zákazníků, tuto povinnost má e-shop (lze zaevidovat tržbu a vystavit účtenku při expedici zboží a účtenku vložit do balíku). Jestliže by zákazník zboží nezaplatil, provede se storno zaevidované tržby – platba se záporným znaménkem."

Poslední odstavec si ovšem někteří podnikatelé vyložili tak, že dobírky musí vždy evidovat, a to i když dostanou peníze od pošty na účet. Pošta si však posléze uvědomila, že vyjádření může působit matoucím dojmem, neboť výslovně nezdůrazňuje, že se povinnost e-shopu evidovat platby vztahuje pouze na případy, kdy je vybraná dobírková částka Českou poštou vyplácena e-shopu v hotovosti.

Již v minulém týdnu proto došlo k úpravě textu do následující podoby:

Vážený zákazníku,
na základě množících se dotazů k EET Vám zasíláme informaci, že v případě vybírání dobírkových částek za Vámi odeslané zásilky vystupuje Česká pošta jako prostředník, nikoli jako přímý nebo nepřímý zástupce odesílatele, tedy Vás. Vybrané dobírkové částky tak nejsou tržbou České pošty, ale jsou tržbou odesílatele/Vaší. Evidenční povinnost Vás ve vztahu k těmto tržbám váže v případě, že platba, kterou jste přijali prostřednictvím České pošty (prostředníka) splňuje formální a materiální náležitosti pro evidovanou tržbu. V daném případě je tedy stěžejní, zda přijímáte platbu (vybranou dobírkovou částku) od České pošty v hotovosti, nebo zda ji obdržíte převodem z účtu na účet. Pokud od České pošty přijímáte platbu (vybranou dobírkovou částku) v hotovosti, pak máte povinnost evidovat tržbu a vystavit účtenku pro příjemce zásilky nejpozději v tomto okamžiku (tuto povinnost lze splnit i dříve, např. při přijetí objednávky). Pokud přijímáte platbu (vybranou dobírkovou částku) od České pošty převodem z účtu na účet, pak Vám evidenční povinnost ve vztahu k této platbě nevzniká (neboť nejsou naplněny formální náležitosti evidované tržby ve smyslu § 5 zák. č. 112/2016 Sb.).

Shrnutí

Pokud najdete svého přepravce v seznamu poskytovatelů poštovních služeb a posílá vám peníze na účet, EET u těchto plateb řešit nemusíte.

V roli prostředníků ovšem nemusí vystupovat pouze poskytovatelé poštovních služeb, ale i další podnikatelé, pokud u nich dobírka funguje na stejné bázi a mají tak zároveň nastavené obchodní podmínky či smlouvu s obchodníky.

2. varianta – nepřímé zastoupení

Další možností je tzv. nepřímé zastoupení, které vzniká zpravidla na základě komisionářské či jiné smlouvy obsahující smluvní vztah postavený na nepřímém zastoupení. Pokud takovou smlouvu podnikatel s dopravcem uzavře, opět nemusí EET řešit. V případě nepřímého zastoupení totiž dopravce přebírá platby od zákazníka svým jménem na účet podnikatele. Odpovědnost je tedy na dopravci, který musí evidenci zajistit sám bez součinnosti e-shopu.

Součástí údajů o evidované tržbě zaslaných správci daně je pak v kolonce DIČ poplatníka vždy uvedeno DIČ zastupujícího (nikoli zastoupeného) a položka „DIČ pověřujícího poplatníka“ nesmí být vyplněna. V položce „Označení provozovny“ bude uvedeno číslo provozovny zastupujícího a rovněž datová zpráva bude podepsána certifikátem zastupujícího.

Shrnutí

U nepřímého zastoupení e-shopy EET rovněž řešit nemusí.

3. varianta – přímé zastoupení

Třetí alternativu tvoří přímé zastoupení, které vzniká na základě mandátní či jiné smlouvy obsahující smluvní vztah postavený na přímém zastoupení. V takovémto případě zůstává odpovědnost za evidenci na podnikateli. Může povinnosti dané EET splnit sám, například ještě před expedicí zboží nebo prostřednictvím dopravce, kterého může vybavit potřebným zařízením a jemuž může svěřit svůj certifikát. Pozor jen na to, že se tím podnikatel nezbavuje povinnosti zacházet s autentizačními údaji a certifikátem tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, viz § 16 ZoET.

V případech, kdy dopravce jedná na základě přímého zastoupení a převzetí platby od zákazníka provádí jménem podnikatele na jeho účet, posuzuje se naplnění formálních a materiálních náležitostí evidované tržby v okamžiku přijetí platby dopravcem od zákazníka, neboť již v tomto okamžiku dochází k uskutečnění platby ve prospěch poplatníka. Jinými slovy, nezáleží v tomto případě na tom, jak dopravce platí dobírky podnikateli. Tržba od zákazníka navíc musí být zaevidována nejpozději k okamžiku uskutečnění tržby mezi dopravcem a zákazníkem (tedy i kdykoli dříve, např. při provedení objednávky). Evidenční povinnost nelze plnit později (tedy např. až po návratu dopravce do provozovny).

Na rozdíl od nepřímého zastoupení se v datové zprávě v položce „DIČ poplatníka“ uvádí DIČ zastoupeného (nikoli zastupujícího), položka „DIČ pověřujícího poplatníka“ ovšem nesmí být ani zde vyplněna. V položce „Označení provozovny“ se uvádí číslo provozovny zastoupeného a datová zpráva se podepisuje certifikátem zastoupeného. K vystavení účtenky musí dojít nejpozději v okamžiku přijetí platby dopravcem od zákazníka. Účtenka však může být vystavena i dříve, poplatník ji např. může vytisknout již při přijetí objednávky a přiložit k expedovanému zboží, příp. ji zaslat zákazníkovi elektronicky (s takovým postupem musí zákazník souhlasit).

Shrnutí

V případě přímého zastoupení musí e-shop EET řešit. Je jeho odpovědností, jak s povinností naloží. Nezáleží přitom, jakým způsobem pak dopravce peníze podnikateli vyplácí.

I u prostředníka lze pověřit evidováním někoho jiného

Na závěr se sluší ještě doplnit, že i v případě, kdy podnikatel využívá variantu 1, tedy prostředníka, může pověřit dle § 9 odst. 1 ZoET evidováním tržeb jiného poplatníka. Pověří-li poplatník (pověřující) evidováním tržeb dopravce – prostředníka (pověřený), uvádí pověřený v datové zprávě evidované tržby v položce „DIČ poplatníka“ své DIČ. V položce „DIČ pověřujícího poplatníka“ uvede DIČ pověřujícího. Pověřený dále uvede v položce „Označení provozovny“ svou provozovnu. Datová zpráva bude podepsána certifikátem pověřeného. Na účtence bude kromě jiného uvedeno i DIČ pověřujícího.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).