Hlavní navigace

Přehled základních povinností při zajišťování BOZP, které musí podnikatelé plnit

12. 3. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Připravili jsme přehled základních povinností při zajišťování BOZP zaměstnavatelem nebo osobou povinnou zajišťovat BOZP.

Přehled základních informací nejen pro zaměstnavatele o zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZ) naleznete v článku Kdo nese odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Zajistit si odborně způsobilou osobu k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO)

Netýká se těch, jež nemají zaměstnance nebo jen do dvaceti pěti a zaměstnavatel má potřebné znalosti, jakož i zaměstnavatele, který je odborně způsobilý a má max. 500 zaměstnanců.

Zajistit si lékaře, který bude poskytovat pracovnělékařské služby

Jedná se o lékařské prohlídky zaměstnanců, kontroly pracovišť z hlediska zajištění ochrany zdraví a poradenskou činnost pro zaměstnavatele – např. při budování pracovišť, zavádění technologií, poskytování ochranných nápojů a školení zaměstnanců v poskytování první pomoci. Tato povinnost se netýká těch, kteří nemají zaměstnance. Na rozdíl od OZO je lékař pod pokutou až 200 000 Kč povinen dát podnět kontrolním orgánům, např. neplní-li zaměstnavatel přes opakované upozornění povinnosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Vyhledávat a hodnotit rizika při práci a přijímat opatření k jejich odstranění nebo alespoň k snížení jejich působení

Provádí OZO v úzké spolupráci s jednotlivými vedoucími zaměstnanci a lékařem pracovnělékařských služeb. O výsledku je nutné informovat odborovou organizaci, pokud u zaměstnavatele působí.

Provést kategorizaci prací

Provádí OZO v úzké spolupráci s vedoucími zaměstnanci, lékařem pracovnělékařských služeb a orgánem ochrany veřejného zdraví; netýká se těch, kteří nemají zaměstnance.

Provést, případně provádět, opatření, která vyplynula z vyhledání rizik a z kategorizace prací

Měl by zajišťovat vedoucí zaměstnanec.

Zajistit měření rizikových faktorů, které vyplynuly z kategorizace prací, případně zavést evidenci rizikové práce

Měl by zajišťovat vedoucí zaměstnanec a personální oddělení ve spolupráci s lékařem pracovnělékařských služeb a akreditovanou firmou.

Vytvořit vhodnou organizaci zajištění BOZP, včetně pracovnělékařských služeb a systému zajištění bezpečnosti technických zařízení (kontroly, zkoušky, revize)

Například vydáním interního předpisu (návrh zpracuje OZO a po připomínkovém řízení a vypořádání připomínek vydá vedení firmy nebo společnosti).

Přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry), jiných nebezpečí a evakuace zaměstnanců

Vydat interní předpisy

Ty by měly řešit poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (dále jen „MČDP“) a ochranných nápojů; zákazy prací těhotným a kojícím zaměstnankyním, zaměstnankyním-matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým; pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců a lhůty kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení (návrhy zpracuje OZO a po připomínkovém řízení vydá vedení firmy nebo společnosti). V malé firmě mohou být součástí interního předpisu o organizaci zajištění BOZP.

Dále vydat místní provozně bezpečnostní předpisy (pro technická zařízení a přístroje, provoz dopravních prostředků, chov zvířat atd.). Ve spolupráci s OZO zpracuje a vydá (schválí) vedoucí zaměstnanec (jedná se o předpis řešící provozování něčeho, co on řídí a za co je odpovědný).

Zkompletovat, případně nechat zpracovat provozní dokumentaci

Jedná se například o návod od výrobce, záznam o poslední revizi nebo kontrole strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (měl by zajistit vedoucí zaměstnanec). Chybí-li návod od výrobce, zpracovat a vydat místní provozně bezpečnostní předpis (měl by zajistit vedoucí zaměstnanec ve spolupráci s OZO).

Zavést a vést dokumentaci o kontrolách a revizích elektrických spotřebičů a elektrického nářadí, včetně prodlužovacích kabelů

Týká se i soukromých spotřebičů zaměstnanců používaných na pracovišti zaměstnavatele, jakož i pořízených z drobného nákupu.

Zajišťovat provádění kontrol, zkoušek, inspekčních prohlídek a revizí technických zařízení a vést o tom dokumentaci zařízení

Měl by provádět vedoucí zaměstnanec, příp. určený zaměstnanec.

Odstraňovat, případně zajišťovat odstranění závad zjištěných kontrolami, zkouškami, inspekčními prohlídkami nebo revizemi technických zařízení

Měl by provádět vedoucí zaměstnanec, příp. určený zaměstnanec.

Zpracovat a průběžně aktualizovat osnovy školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP (provádí OZO; schvaluje zaměstnavatel)

Týká se pouze zaměstnavatele. O organizaci školení, instruktážích a pokynech k BOZP informovat odbory, pokud u zaměstnavatele působí.

Vést dokumentaci o provedených školeních zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, o seznámení zaměstnanců s riziky a přijatými opatřeními a se zařazením jejich práce do kategorie práce

Týká se pouze zaměstnavatele. O školení o poskytnutí první pomoci (ve spolupráci s lékařem pracovnělékařských služeb) a o speciálních profesních školeních (práce ve výškách, svařování atd.).

Vést dokumentaci o výdeji OOPP, MČDP a ochranných nápojů jednotlivým zaměstnancům a osobám na základě interního předpisu

Rozsah přidělovaných OOPP se stanoví na základě vyhodnocení rizik; návrh zpracuje OZO; po vypořádání připomínkového řízení schválí a vydá zaměstnavatel.

Vést evidenci o absolvování pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců

Ať už jde o vstupní, periodické, mimořádné, výstupní a případně i následné prohlídky, včetně jejich výsledků (obvykle provádí personální oddělení). Týká se pouze zaměstnavatele.

Šetřit vzniklé pracovní úrazy (PÚ)

Vést o nich předepsanou dokumentaci, případně i o nemocech z povolání, oznamovat a ohlašovat PÚ na příslušné instituce a stanovit opatření proti opakování (měl by šetřit a záznam sepsat vedoucí zaměstnanec, neboť on rozhoduje o tom, zda se jedná o pracovní úraz; záznam o úrazu je protokol o výsledku šetření vzniku pracovního úrazu (nemá být sepsán jako výpověď postiženého).

Vyplácet náhrady škody a nemajetkové újmy vzniklých v důsledku PÚ nebo nemoci z povolání

Za tímto účelem hradit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při PÚ nebo nemoci z povolání a vést o tom evidenci. Týká se pouze zaměstnavatele.

Provádět kontroly zajištění BOZP

Měl by provádět vedoucí zaměstnanec, OZO a lékař poskytují pracovnělékařské služby.

Jedenkráte za rok provést prověrku BOZP na všech pracovištích a zařízeních (ve spolupráci s odborovou organizací, pokud u zaměstnavatele působí)

Týká se pouze zaměstnavatele.

školení-leden22-molín

Vést dokumentaci o prováděných interních kontrolách BOZP, včetně kontrol a prohlídek pracovišť lékařem pracovnělékařských služeb

Odstranit nebo zajistit odstranění závad zjištěných interní kontrolou, státními kontrolními orgány nebo odborovou organizací

Nové diskuzní fórum účetních

Jste účetní nebo daňový poradce a potřebujete rychle poradit v oblasti účetnictví a daní? Připojete se do velké komunity účetních a daňových poradců na BusinessCenter.cz. Zajistěte si odpovědi na své otázky prakticky ihned. Uložte si do záložek novou diskuzní komunitu

Sankce za neplnění

Zaměstnavatel nebo osoba povinná zajišťovat BOZP může za neplnění svých povinností od inspekce práce dostat pokutu až do výše 2 000 000 Kč, případně i zákaz činnosti a odnětí oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru, pokud je podnikání na něj vázáno. Inspektor inspekce práce může vydat rozhodnutí o zákazu používání objektu, pracoviště, výrobního, pracovního prostředku nebo zařízení, pracovního nebo technologického postupu, látky nebo materiálu, vykonávání práce nebo činnosti, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost zaměstnanců.

Orgán ochrany veřejného zdraví může za neplnění zákonných povinností na úsecích činností epidemiologicky závažných, ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením, ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi atd. udělit pokutu až do výše 3 000 000 Kč. Kontrolní pravomoc mají i odborové organizace (§ 322 zákoníku práce). Na kontrolu mohou přijít nejen z organizace působící u zaměstnavatele, ale i z odborového svazu. Nemohou ukládat pokuty. O zjištěných závadách informují příslušné státní kontrolní orgány.

Autor článku

Autor vystudoval BOZP a později dosáhl kvalifikace „Manažer BOZP“. Má šestadvacetiletou nepřetržitou praxi v zajišťování BOZP a PO. Též se zabývá publikační a lektorskou činností.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).