Hlavní navigace

Přehled změn u daně z příjmů, které přináší daňový balíček firmám a OSVČ

10. 1. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Podnikatelé mohou během roku 2019 čekat několik novinek u daně z příjmů. Jde třeba o opatření proti účelové optimalizaci či o vyšší limit pro výdajové paušály.

Novinky přináší daňový balíček, který Poslanecká sněmovna schválila hlasy skoro všech stran (jediní Piráti se zdrželi hlasování) krátce před Vánoci. Server Podnikatel.cz přináší první přehled hlavních změn, tentokrát u daně z příjmů.

Opatření proti účelové optimalizaci

Jedním z hlavních důvodů předložení zákona byla transpozice směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem. Jde o pět opatření:

 • pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků,
 • zdanění při odchodu,
 • pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti,
 • hybridní nesoulady a
 • obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu.

Všechna tato opatření se vztahují pouze na právnické osoby, a to na všechny poplatníky podléhající v jednom nebo více členských státech dani z příjmů právnických osob, včetně stálých provozoven poplatníků, kteří jsou pro daňové účely daňovými rezidenty třetí země, pokud se nacházejí v jednom nebo více členských státech.

Pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků

Nově se zavádí pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků. Nadměrné výpůjční výdaje (tzv. rozdíl mezi jinak daňově uznatelnými výpůjčními výdaji a zdanitelnými výpůjčními příjmy) budou uznatelné v základu daně pouze do určitého stanoveného limitu vypočteného pro daňové účely z daňového zisku před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací. Půjde o limit 30 % daňového zisku před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací (vycházející z daňového „výsledku hospodaření“, nikoliv účetního), nebo o 80 mil. Kč.

Zdanění při odchodu

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Co se všechno změní pro podnikatele v roce 2019

Další novinkou je tzv. zdanění při odchodu. Hodnota (zisku z prodeje) majetku poplatníka daně z příjmů právnických osob se při přemístění tohoto majetku do zahraničí bez změny vlastnictví bude zdaňovat ve státě, odkud byl přesunut. 

 Zákon o daních z příjmů toto pravidlo implementuje použitím fikce, že přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí, při kterém Česká republika ztratí právo zdanit příjmy z následného úplatného převodu nebo přenechání k užívání takového majetku (změnou daňového rezidentství, uplatňováním metody vynětí), se považuje za prodej sobě samému za obvyklou cenu.

Pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti

Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem v daném státě, bude muset nově do svého základu daně zahrnout pasivní příjmy či příjmy z umělých transakcí jím ovládané zahraniční společnosti, pokud je její daňové zatížení nižší než polovina daně, kterou by tato společnost platila, kdyby byla rezidentní v členském státě poplatníka. Jde o tyto příjmy ovládané zahraniční společnosti plynoucí v jejím zdaňovacím období v zahraničí:

 • ve formě výpůjčních příjmů,
 • ve formě licenčních poplatků,
 • z podílu na zisku,
 • z pozbytí podílu daně z příjmů právnických osob,
 • z přenechání majetku k úplatnému užití s jeho následným úplatným převodem na uživatele,
 • z pojišťovacích, bankovních a jiných finančních činností,
 • z prodeje zboží a poskytování služeb nakoupených od přidružených osob a přidruženým osobám prodávaných bez přidané ekonomické hodnoty nebo pouze s malou přidanou hodnotou.

Hybridní nesoulady

Novinku tvoří rovněž pravidla pro řešení hybridních nesouladů, které vznikají rozdílným uplatňováním pravidel jednotlivých daňových systémů, rozdílnou právní kvalifikací subjektů, finančních nástrojů nebo komerčních přítomností stálých provozoven. Jasně bude určeno, který stát má odepřít právo na uznatelnost výdaje v základu daně či v jakém státě má dojít ke zdanění příjmu. Importované nesoulady má vyřešit pravidlo, že pokud nedojde k řešení nesouladného výsledku mezi jinými jurisdikcemi, musí uplatnění výdaje nebo obdobné položky snižující základ daně odepřít stát původu této položky.

Obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu

Do daňového řádu se nově výslovně doplňuje obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu. Cílem je postihnout ty případy agresivního daňového plánování, na které se nevztahují jiná ustanovení upravující zvláštní pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem.

Čtěte více: 5 novinek, které mají velkým firmám zabránit v účelové daňové optimalizaci

Změna pravidel odpočtů na výzkum a vývoj

V původním znění zákona sice změny pravidel pro odpočty na výzkum a vývoj nebyly obsaženy, doplnil je však rozpočtový výbor. Zásadní novinkou je především změna termínu, v němž musí být výzkumný projekt zpracován. Nově to půjde až k datu podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé daňový subjekt vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Zároveň se zavádí pro poplatníky povinnost zaslat dopředu finanční správě jednoduché avízo, že provádí výzkumnou činnost.

V oznámení se bude uvádět:

 • název projektu výzkumu a vývoje vystihující jeho obecné zaměření a
 • základní identifikační údaje o poplatníkovi, kterými jsou obchodní firma nebo název a adresa sídla poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo jméno, adresa sídla podnikatele a adresa místa trvalého pobytu poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, a daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Finanční správa pak nově bude posuzovat pouze činnosti a náklady zahrnované do odpočtu od rozhodného časového okamžiku, kterým je zaslání avíza. Jak upozornila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, aktivity předcházející zaslání avíza nebude možné do odpočtu uplatnit a nebudou tedy nově moci být důvodem zamítnutí projektu. Zjednodušený bude i režim osob, které jsou odpovědné za zpracování projektu a jeho realizaci.

Zvýšení limitů u výdajových paušálů

Třetí významnou věcí v oblasti daně z příjmů je zvýšení limitu u výdajových paušálů. Ani tato změna v původním návrhu nebyla, vláda však nakonec podpořila návrh ODS a zastropování paušálů se vrátí na předloňskou úroveň.

Opětovně bude činit mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, 2 miliony korun. Paušál půjde i jako doposud využít i při vyšších příjmech, maximálně jím lze ale uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů. Konkrétně půjde nově o následující stropy:

 • u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,6 mil. Kč
 • u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,2 mil. Kč
 • u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
 • u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč

OSVČ s paušály budou zároveň moct i nadále využívat slevy na manželku/manžela a zvýhodnění na děti.

Čtěte také: Další obrat, tentokrát Schillerové. Limity u výdajových paušálů se nakonec zvýší

Další změny a účinnost

Korporace, které vyplácí do zahraničí větší podíly na zisku či další příjmy, které běžně podléhají srážkové dani, ale jsou od daně osvobozeny anebo nepodléhají zdanění, budou muset tuto výplatu oznámit správci daně.

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

Změní se i limit ostatních příjmů zdaněných při neučinění prohlášení k dani srážkovou daní. Částka „2500 Kč“ pro srážkovou daň se nahradí částkou „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Sjednotil by se tak s limitem u dohod o pracovní činnosti pro sociální a zdravotní pojištění, který od roku 2019 činí 3000 Kč.

Zákon nyní čeká na projednání Senátu. Většina změn, které daňový balíček přináší, by měla nabýt účinnosti v průběhu roku 2019. Pokud dojde letos ke schválení zákona, co se týče vyšších limitů pro výdajové paušály, platily by již pro zdaňovací období 2019.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).