Hlavní navigace

Přemýšlíte, že byste rozšířili řady podnikatelů? Seznamte se s důležitými pojmy

7. 7. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Začít podnikat není složité. Člověk si musí ujasnit, jaké živnosti se bude věnovat, a seznámit se s podmínkami a povinnostmi.

Podrobnosti o živnostech se nacházejí v živnostenském zákoně (předpis č. 455/1991 Sb.). Podle něj se také dělí na ohlašovací a koncesované s tím, že mezi ohlašovací živnosti patří řemeslné, vázané a volné živnosti.

Podmínky založení živnosti

Živnost může provozovat jak fyzická, tak i právnická osoba, pokud splní takzvané všeobecné podmínky (v některých případech i zvláštní podmínky) a nemá překážky v provozování živnosti. Všeobecné podmínky vychází z § 6 živnostenského zákona a patří mezi ně plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti a bezúhonnost. Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. 

U občanů naší republiky se bezúhonnost prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů a u osob s tím, že živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu. Pro účely posouzení bezúhonnosti je živnostenský úřad oprávněn vyžádat si od soudu opis pravomocného rozhodnutí. Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou pak odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba:

 • na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno,
 • po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 • po dobu 3 let, pokud byl vůči ní zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Volná živnost se dělí na desítky oborů

U živnosti volné není nutné prokazovat odbornou ani jinou způsobilost a stačí tedy, aby byly splněny všeobecné podmínky provozování živnosti popsané výše. Volná živnost se dělí na 80 oborů, které jsou vypsány v příloze č. 4 živnostenského zákona. Živnostník má oprávnění na jedinou volnou živnost, ale zároveň může vykonávat několik oborů najednou. Za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání se platí 1000 korun bez ohledu na to, kolik oborů si podnikatel vybere. Při dalších ohlášeních nebo žádostech je poplatek 500 Kč.

K vázané živnosti potřebujete odbornou způsobilost

Vázaná živnost patří mezi ohlašovací živnosti, ale je nutné kromě všeobecných podmínek splňovat i vázané zvláštní podmínky, tedy odbornou způsobilost. Ta se u každé vázané živnosti dokazuje jinak a všechny potřebné doklady a nároky jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona. Mezi vázané živnosti patří například podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, masérské, rekondiční a regenerační služby nebo provozování autoškoly.

Konkrétní příklad nároků u vázané živnosti
Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámky
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví i při práci a) vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 1 rok praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
e) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu*)
*) § 10 odst. 1 písm. c) a § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a § 8 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

U řemeslné živnosti musíte splnit podmínky a doložit způsobilost

Přehled řemeslných živností najdete v příloze 1 živnostenského zákona. Patří mezi ně například hostinská činnost, kosmetické služby, vodoinstalatérství, topenářství nebo pivovarnictví a sladovnictví. Pro její provozování musí podnikatel prokázat splnění zvláštních podmínek provozování živnosti a doložit tak doklady prokazující odbornou či jinou způsobilost. 

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o:

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, 
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, 
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, 
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, 
 • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace nebo 
 • získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací. 

Doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být nahrazeny doklady o:

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů, 
 • řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 
 • nebo vykonání šestileté praxe v oboru.

Koncese představuje státní povolení k provozování živnosti 

Také u koncesovaných živností je nutné prokázat odbornou způsobilost upravenou zvláštními předpisy. Ty se nacházejí v příloze 3 živnostenského zákona, kde jsou uvedeny také požadované odborné a jiné zvláštní způsobilosti a informace o orgánu státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi. Živnostenským oprávněním pro výkon těchto živností je takzvaná koncese, což je státní povolení k provozování živnosti, které se vyžaduje jen v případech vymezených živnostenským zákonem. Patří sem například ostraha majetku a osob, vnitrozemská vodní doprava nebo provozování pohřební služby.

Konkrétní příklad požadavků o koncesované živnosti
Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 3 Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi Poznámka
Provozování cestovní kanceláře
- pořádání zájezdů
- zprostředkování spojených cestovních služeb
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na cestovní ruch, nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch, nebo d) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo e) vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo f) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 6 let praxe v oboru, nebo
g) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost i provozována, a 6 let praxe v oboru, nebo h) doklad o profesní kvalifikaci pro provozování cestovní kanceláře podle zvláštního právního předpisu* a 2 roky praxe v oboru i) doklady podle § 7 odst. 5 písm. b),c), f), g), h) nebo i) živnostenského zákona
Ministerstvo pro místní rozvoj**) * zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ** zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů