Hlavní navigace

Příjem z prodeje majetku je většinou osvobozen od daně

2. 6. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 293493
Daň z příjmů se nemusí platit ze všech příjmů, které máte. Zákon o dani z příjmů uvádí i takové příjmy, které se nezdaňují. Osvobozeným příjmem jsou dotace, náhrady škody nebo příjmy z prodeje majetku.

U fyzických osob je osvobození od daně z příjmů stanoveno odlišně pro podnikatele a pro ostatní fyzické osoby. Zákon o dani z příjmů, § 4, uvádí osvobozené příjmy. Jedná se především o příjmy z prodeje nemovitostí a příjmy z prodeje movitých věcí. Osvobozeným příjmem jsou ale také dotace, náhrady škody nebo ceny ze soutěží a reklamního slosování.

Přijaté dotace

Do příjmů osvobozených od daně z příjmů řadíme i dotace (§ 4, odst. 1, písm. t). Dotace jsou bezúplatná plnění, která jsou poskytována ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků nebo fondů. Za dotace z účetního pohledu považujeme i bezúplatná plnění ze zahraničí, nejčastěji z prostředků Evropského společenství. Dotace se dělí na dotace investiční a provozní.

Investiční dotace jsou určeny výhradně k pořízení hmotného majetku. Hodnota poskytnuté dotace snižuje výši pořizovací ceny majetku.

Příklad

Získáte dotaci na koupi výpočetní techniky 60 000 Kč. Faktura na pořízení výpočetní techniky je ve výši 150 000 Kč. Ačkoli máte majetek v hodnotě 150 000 Kč, pořizovací cena je 90 000 Kč (150 000 Kč – 60 000 Kč). Pořizovací cena vstupuje do nákladů formou odpisů. Nelze odepisovat celých 150 000 Kč, můžeme odepsat pouze tolik, kolik jsme do majetku skutečně investovali.

Provozní dotace není osvobozena od daně z příjmů. Příjem dotace je zúčtován do výnosů. Provozní dotace má pokrýt náklady podniku. V celkovém efektu provozní dotace sníží náklady podniku, čímž má vliv na výši hospodářského výsledku.

Provozní dotace se dělí na dotace na provozní náklady a dotace na finanční náklady. Příkladem dotace na pokrytí provozních nákladů je dotace na mzdu na absolventské místo nebo dotace zemědělcům na provoz. U finančních nákladů se jedná o dotaci, která je použita na úhradu úroků z úvěru a půjček.

Prodej majetku

Při prodeji majetku je důležité rozlišovat, zda se jedná o majetek, který je vložen do obchodního majetku, tedy majetek podnikatele, nebo zda se jedná o příjmy z prodeje majetku, který nikdy v obchodním majetku zařazen nebyl.

Majetek je možné rozlišit na majetek nemovitý, kam řadíme především domy, dílny, garáže, byty a pozemky. Movitým majetkem jsou věci, které nejsou pevně spjaty se zemí. Jsou to dopravní prostředky, kancelářská a výpočetní technika, stroje a zařízení.

Podnikatel.cz doporučuje Daně z příjmů 2008

Daně z příjmů 2008

Kromě zásadní novely zákona o daních z příjmů z podzimu 2007, která zasahuje téměř do všech částí zákona, obsahuje toto číslo i další změny pro rok 2008 přijaté v souvislosti s novelou insolvenčního zákona a zákoníku práce, a to jak v zákoně o daních z příjmů, tak i v zákoně o rezervách. Více o knížce.

Osvobození příjmů z prodeje nemovitostí je upraveno § 4, odst. 1 zákona o dani z příjmů. Pokud má být příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně z příjmů, nesmí být majetek zařazen v obchodním majetku. Příjmy z prodeje nemovitosti jsou osvobozeny po dvou letech od vyřazení majetku z obchodního majetku podniku. Vyřazení nemovitosti z obchodního majetku je den, kdy se o majetku naposledy účtovalo, kdy jsme provedli poslední záznam do inventární karty.

Pokud se jedná o nemovitost, která byla převzata do obchodního majetku, příjmy z prodeje chaty, garáže a dalších nebytových prostor jsou osvobozeny od daně, pokud doba mezi nabytím a prodejem takové nemovitosti byla delší než 5 let.

Příklad:

Pan Vágner podniká – je automechanik. Má vlastní rodinný dům, kde má dílnu. Dům zahrnul do obchodního majetku. Příjem z prodeje domu bude osvobozen až po 5 letech ode dne, kdy pan Vágner nemovitost vyřadí z obchodního majetku.

U fyzických osob, které nepodnikají, je rozhodující doba trvání bydliště na dané adrese

Prodej rodinného domu, bytu včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu včetně souvisejícího pozemku je od daně osvobozen, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem.

Osvobozeny od daně z příjmů jsou i prostředky z prodeje nemovitosti, kde nemáte trvalé bydliště déle než 2 roky, pokud jsou prostředky použity k zajištění bytových potřeb. Prodáte-li tedy byt nebo dům a kupujete jiný a prostředky získané z prodeje nemovitosti použijete k zaplacení kupní ceny nové nemovitosti, příjmy z prodeje nemusíte zdanit.

Osvobození od daně z příjmů prodeje nemovitostí se vztahuje i na prodeje nemovitostí, které jsou získáte děděním. Dědic, který je příbuzným v řadě přímé (manžel, manželka, děti a rodiče) a zdědí majetek, započítává do doby vlastnictví období, po které byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele.

Příklad z praxe:

Paní Vágnerová koupila dům v roce 2003. V domě bydlí. Nyní se rozhodne k prodeji nemovitosti. Příjem z prodeje je osvobozený od daně, prodávající měla v domě bydliště déle než 2 roky. Pozn. Osvobození se týká i příjmů plynoucích manželům z jejich společného jmění. Postačuje, aby podmínku bydliště v nemovitosti splňoval jeden z manželů.

Neplatí se daň z příjmů, ale daň z převodu nemovitostí!

Příjmy z prodeje nemovitostí jsou zpravidla osvobozeny od daně z příjmů, ale podléhají dani z převodu nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí platí prodávající, je to daň jednorázová. Většina prodávajících si rovnou zakalkuluje tuto daň do kupní ceny. Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí je poplatník (prodávající) povinen podat místně příslušnému finančnímu úřad nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k převodu nebo přechodu. Ve stejné lhůtě je stanovena i splatnost daně. Sazba daně je 3 % ze základu daně. Základem daně je cena převáděné nemovitosti.

Příjmy z prodeje movitých věcí

Osvobození na příjmy z prodeje movitých věcí se nevztahuje na majetek, který byl vložen do obchodního majetku pro výkon podnikání.

Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje:

Daně tip Podnikatel

  • motorových vozidel, letadel a lodí nezařazených do majetku podniku, pokud doba nabytí a prodeje nepřesáhne 1 rok,
  • příjmy z prodeje movitých věcí, pokud byly zahrnuty do obchodního majetku a neuplynulo více než 5 let od vyřazení z majetku.

Pokud se jedná o prodej movitých věcí, které nesplňují uvedené podmínky, zdaňuje se pouze rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou majetku.

Příklad:

Pokud koupím automobil za 220 000 Kč a prodám ho za 190 000 Kč, prodejní cena je nižší než nákupní, příjem není osvobozen od daně, do daňového přiznání prodej zaznamenám, ale výše daňové povinnosti je 0.

Doba 5 let se musí dodržet i v situaci, kdy si podnikatel odkoupí např. osobní automobil po skončení leasingu, dá se říci, za symbolickou hodnotu 1000 korun. Pokud nebude podnikatel chtít platit z takového příjmu daň, musel by čekat 5 let, aby byla splněna podmínka pro osvobození od daně z příjmů.

Ostatní příjmy osvobozené od daně z příjmů:

  • ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, pokud se nejedná o spotřebitelskou loterii podle zvláštního právní předpisu,
  • ceny ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč (sportovní činnost nesmí být podnikáním, jinak není příjem osvobozen),
  • dávky a služby nemocenského pojištění,
  • dávky důchodového pojištění (starobní důchod, invalidní důchod pravidelně vyplácený – osvobozena částka do 198 000 Kč),
  • stipendia,
  • příjmy z převodu členských práv družstva,
  • příjmy z prodeje cenných papírů (u obchodů na regulovaném trhu cenných papírů jsou osvobozeny, pokud mezi nabytím a prodejem uplyne 6 měsíců).

Anketa

Žádali jste už někdy o dotace?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).