Hlavní navigace

Kdy jsou příjmy od daně osvobozené a kdy se podává daňové přiznání?

4. 8. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Musíte příjem z prodeje bytu, rodinného domu, movitých věcí, akcií nebo třeba plnění od pojišťovny zahrnout do daňového přiznání? Rok 2014 přinesl řadu změn.

Rok 2014 přinesl změny i do oblasti osvobozených příjmů. Jedná se o oblast velmi širokou, v rámci jednoho článku není možné podat komplexní výčet všech osvobozených příjmů. Server Podnikatel.cz se proto zaměřil pouze na vybraná ustanovení § 4 zákona o daních z příjmů.

Kdy je prodej bytu nebo rodinného domu od daně osvobozený

V souladu s § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů je od daně z příjmů osvobozen příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, a souvisejícího pozemku, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem

První změnou roku 2014 je, že v zákoně o daních z příjmů není používán pojem „byt“, ale „jednotka“. Jedná se o reakci na terminologii nového občanského zákoníku, kde je používán pojem „byt“ pouze pro označení místa jako sídla, ale ne jako věci, která je předmětem vlastnického práva.

Může se například jednat o prodej družstevního bytu, ve kterém fyzická osoba bydlela déle než dva roky. Takový příjem je od daně z příjmu osvobozen. Na rozdíl od situace, kdy osoba byt sice vlastnila, ale např. 3 roky pronajímala a bydlela v jiném bytě. Na tento příjem by se osvobození od daně nevztahovalo. 

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí je třeba dodržet časový test. 

Bohužel toto ustanovení obsahuje dodatek, že jednotka nezahrnuje nebytový prostor. Tím může být u bytu nejen garáž, ale i sklep nebo komora. Velká část bytů takový prostor logicky zahrnuje. Ovšem nejde o nebytový prostor, který je součástí společných částí domu, ale prostor vymezený v katastru jako nebytový prostor. Například komora může být vymezena jako nebytový prostor, ale rovněž může být také jako součást společných částí domu vyčleněná k výlučnému užívání majiteli určité jednotky. V prvním případě se nejedná o osvobozený příjem z prodeje jednotky po dvou letech bydlení, ve druhém případě ano. Je ale možné pro osvobození příjmu z prodeje bytu, který zahrnuje nebytový prostor, využít následující ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů jako příjem z prodeje ostatní nemovitosti.

Obdobně se bude jednat o osvobozený příjem z prodeje rodinného domu nebo bytu (bytové jednotky), pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let, ale použije získané prostředky na uspokojení bytové potřeby. Pro osvobození příjmu plynoucího manželům z jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů. 

Fyzická osoba prodala byt, ve kterém bydlela pouze rok. Prostředky z prodeje použila na nákup nového většího bytu, blíže k centru města. Příjem z prodeje bytu bude osvobozen. Naopak v případě prodeje rodinného domu, který je zařazen do obchodního majetku, se o osvobozený příjem nejedná. Osvobození se nevztahuje na příjem bytu nebo rodinného domu, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a to do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku. 

Prodej ostatní nemovitosti

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí dle § 4 odst. 1 písm b) zákona o daních z příjmů jsou od daně osvobozeny, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne pět let. Obdobně se posoudí i byty (jednotky) a rodinné domy, jestliže není splněna podmínka dvouletého časového testu bydlení (nebo jestliže jednotka zahrnuje i nebytový prostor). Opět se musí jednat o nemovitosti, které nejsou nebo nebyly v období 5 let před prodejem zahrnuty do obchodního majetku. 

Fyzická osoba vlastní rodinný dům, ve kterém nebydlí a téměř 7 let ho pronajímá. Případný prodej rodinného bytu bude od daně z příjmů osvobozen, doba mezi nabytím a prodejem přesáhla 5 let. Obdobně se posoudí i nemovitost, která byla užívána k podnikání a byla zařazena do obchodního majetku. Například podnikající fyzická osoba prodává dům zařazený do obchodního majetku, ve kterém nebydlí, ale užívá ho jako dílnu. Tento příjem nebude od daně z příjmů osvobozen. Mezi vyřazením z obchodního majetku a prodejem nemovitosti by muselo uplynout více než 5 let. 

Prodej movitých věcí

V případě osvobození prodeje movitých věcí nedošlo v roce 2014 k žádným změnám. Prodej movitých věcí je v souladu s § 4 odst. 1 písm c) zákona o daních z příjmů od daně z příjmů osvobozen. Výjimkou jsou:

  • cenné papíry (vysvětleno níže)
  • motorová vozidla, letadla a lodě – v případě jejich prodeje musí být stejně jako u nemovitostí dodržen časový test (prodávající je musí vlastnit déle než jeden rok)
  • movité věci zahrnuté do obchodního majetku – osvobozený je pouze prodej věcí nezahrnutých do obchodního majetku nebo věcí pět let po jejich vyřazení.

Příjmy z přijaté náhrady škody

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů se vztahuje na přijaté náhrady majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění odpovědnosti za škodu, plnění z cestovního pojištění.

Osvobození se nevztahuje na:

  • a) náhradu za ztrátu příjmu (např. v případě pracovního úrazu u zaměstnavatele),
  • b) náhradu za škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, v době vzniku škod,
  • c) náhrada za škodu způsobenou na majetku sloužícím v době vzniku škody k nájmu,
  • d) plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti poplatníka, 
  • e) náhrada za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s nájmem.

Příjmy z prodeje cenných papírů

Tady se situace od roku 2014 významně změnila. Zejména v případě prodeje akcií, v souladu § 4 odst. 1 písm. w zákona o daních z příjmů. Při posouzení osvobození je nutné postupovat podle toho, ve kterém roce fyzická osoba akcie nabyla, a nikoli podle toho, kdy je prodává.

Akcie pořízené do konce roku 2013

Ve znění zákona platném do konce roku 2013 jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, jestliže doba mezi nabytím a převodem (prodejem) přesáhne dobu 6 měsíců. Toto osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje akcií, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské či jiné samostatné výdělečné činnosti. Nesmí se ovšem jednat o osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti převyšoval v době 24 měsíců před prodejem 5 procent.

Akcie pořízené v roce 2014

Podle současného znění zákona platí, že od daně z příjmů fyzických osob je osvobozen příjem z prodeje cenných papírů, jestliže doba mezi nabytím a prodejem přesáhne dobu 3 let. Osvobození se opět nevztahuje na příjmy z prodeje cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné výdělečné činnosti a na příjem z kapitálového majetku.

Zásadní změnou je tedy prodloužení časového období vlastnictví akcie z 6 měsíců na dobu 3 let a vypuštění podmínky ověření podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).