Hlavní navigace

Příjmy výkonných umělců a autorské honoráře od roku 2014

12. 3. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Čtěte aktuální stanovisko ke zdanění autorských honorářů do limitu 10 000 korun plátcem při výplatě. Vyjádřila se ministerstva kultury i financí.

Rok 2014 přinesl v oblasti zdanění autorských honorářů další povinnosti. A to nejen autorům, ale i plátcům, tedy těm, kteří autorské honoráře vyplácí. Je nutné sledovat, zda honorář překročí nebo nepřekročí částku 10 000 korun. Od tohoto limitu se odvíjí další postup. Je však třeba určit, které příjmy podléhají tomuto režimu. Právě zde došlo aktuálně k výkladovým změnám.

Autorské honoráře zdaněné plátcem při výplatě

Od roku 2014 musí plátce (jakákoliv firma vyplácející autorský honorář fyzické osobě) při výplatě tento honorář zdanit 15% srážkovou daní. V souladu s § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů se posuzuje honorář v úhrnu, tj. vyplacený stejnou firmou v rámci jednoho měsíce témuž autorovi. Autor obdrží honorář snížený o daň, který dále nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění. V případě, kdy hodlá již zdaněný honorář zahrnout do daňového přiznání, požádá plátce o vystavení potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani. V takovém případě si může podle § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů uplatnit k dosaženým příjmům i výdaje (skutečné nebo paušální). Ovšem jedná se o příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů a za této situace budou podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

TIP PRO VÁS: DANĚ.PODNIKATEL.CZ

Plátce autorských honorářů musí být samozřejmě registrován k odvodu srážkové daně u finančního úřadu. Daň odvádí v souladu s § 36 zákona o daních z příjmů na účet určený pro odvod srážkové daně nejpozději do konce měsíce následujícího po výplatě honoráře. Vyplácí se na základě smlouvy o spolupráci, licenční smlouvy apod. Nevystavuje se faktura. Není k tomu důvod. A to ani v případě, kdy jde o autora – plátce DPH. Podle § 5 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty se nejedná o ekonomickou činnost (příjem je zdaněn zvláštní sazbou daně).

Další povinností je vyúčtování srážkové daně, které plátce podává po skončení zdaňovacího období. Plátce srážkové daně je povinen podat vyúčtování na tiskopisu 5466 vždy, když měl povinnost takovou daň srazit a odvést. Pro vyúčtování srážkové daně (vybírané z různých příjmů, včetně příjmů ze závislé činnosti) se povinně používá tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou, uvedla pro server Podnikatel.cz mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Autorské právo a příjmy výkonných umělců

Jak již bylo naznačeno v oblasti zdanění honorářů k výkladovým změnám. Je totiž rozdíl mezi tvůrčími příjmy autorů a výkonných umělců, na jejichž úpravu v autorském zákoně odkazuje zákon o daních z příjmů v § 7 odst. 6. Podle výkladu ministerstva kultury je struktura zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „autorský zákon“) následující:

  • Hlava I upravuje právo autorské (v užším slova smyslu), tj. stanoví zejména předmět ochrany (autorské dílo), subjekt ochrany (autora), obsah ochrany (obsah práva autorského – osobnostní práva, majetková práva), dále výjimky a omezení práva autorského, ochranu práva autorského apod. 
  • Hlava II autorského zákona upravuje práva související s právem autorským, konkrétně práva výkonného umělce k uměleckému výkonu, práva výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, práva výrobce zvukově obrazového záznamu  k jeho prvotnímu záznamu, práva rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání, právo nakladatele a právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv. 
  • V hlavě III pak autorský zákon upravuje zvláštní právo pořizovatele databáze. U všech práv upravených v hlavě II a III je stanoveno, která z ustanovení hlavy I platí obdobně i pro tato práva. 

V případě výkonného umělce je rozsah použití hlavy I stanoven v § 74 autorského zákona. S ohledem na výše uvedené je proto úprava týkající se výkonného umělce a jeho práv chráněných autorským zákonem obsažená v autorském zákoně ve značném rozsahu obdobná či dokonce shodná s úpravou práv autora (autorských práv v užším slova smyslu), vysvětluje Anna Ješátková, mluvčí ministerstva kultury. 

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Pro výklad novelizovaného ustanovení je důležité slovo „autor“. 

Ve výkladu ustanovení § 7 odst. 2 písm. a zákona o daních z příjmů, podle něhož je příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v ustanovení § 6, příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, je ministerstvo kultury toho názoru, že toto ustanovení se vztahuje jak na autory, tak na výkonné umělce a ostatní nositele práv souvisejících s právem autorským. 

Příjmy výkonných umělců plátce při výplatě nedaní, klíčem je pojem autor

Pokud je ovšem v jiných ustanoveních zákona o daních z příjmů použit pojem „autor“ (konkrétně v § 7 odst. 6 a v § 36 odst. 2 písm. t), nelze takové ustanovení podle názoru ministerstva kultury bez dalšího vztahovat i na výkonné umělce, popř. jiné nositele práv chráněných autorským zákonem.

Jak dále mluvčí za ministerstvo kultury uvádí: V případě § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů se s ohledem na jeho znění, používající pojem „příjmy autorů uvedené v odstavci 2 písm. a“, tj. vyčleňující z celkové množiny práv upravených autorským zákonem práva autorů, jakož i na dřívější formulace tohoto ustanovení, omezující jeho aplikaci pouze na „příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize“, zdá, že úmyslem zákonodárce bylo vztáhnout toto ustanovení pouze na autory, nikoli i na výkonné umělce, ať už důvody pro odlišný režim byly jakékoli. O vyjádření samozřejmě server Podnikatel.cz požádal rovněž Generální finanční ředitelství, protože otázka interpretace a aplikace daňových předpisů je v jejich kompetenci. To s uvedeným stanoviskem ministerstva kultury souhlasí. Závěr je následující: Ustanovení § 7 odst.6 zákona o daních z příjmů se nevztahuje na tzv. výkonné umělce, definitivně potvrdila mluvčí Petra Petlachová.

Najděte si svého daňového poradce

Vyzkoušejte novou databázi daňových poradců. Přehledně řazeno podle kraje působnosti, oboru specializace i jazykových možností. Získejte kontakt ihned. Uložte si do záložek: www.podnikatel.cz/danovi-poradci/

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).