Hlavní navigace

Připravované změny v roce 2023 pro zaměstnavatele

27. 10. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Na přelomu starého a nového roku dochází tradičně k několika změnám. Rok 2023 nebude výjimkou. Zde je souhrn změn, které zaměstnavatelé v následujícím roce očekávají.

Je zřejmé, že dojde k několika parametrickým změnám. Ať už se jedná o změny v souvislosti s nově vyhlášenou průměrnou mzdou či jiné, jenž se mění každoročně. Jako jsou tuzemské i zahraniční cestovní náhrady, nezabavitelná částka v exekucích i insolvencích a další. Jsou tu však i změny v souvislosti s novou legislativou.

Důležité parametrické změny od roku 2023

Výčet parametrických změn není a nemůže být kompletní. Řada z nich bude teprve vyhlášena ve Sbírce zákonů. O jiných se ještě rozhoduje, kupříkladu případné zvýšení minimální a zaručené mzdy. Již nyní jsou ale známy redukční hranice pro nemocenské a náhradu mzdy či nová průměrná mzda pro rok 2023. Průměrná mzda pro rok 2023 činí 40 324 Kč. Z této částky se odvozuje řada údajů důležitých pro zaměstnavatele, například strop pro sociální pojištění (48násobek průměrné mzdy), 15% sazba zálohy do 4násobku průměrné mzdy, 15% sazba daně pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a další.

  • Pro rok 2023 činí 4násobek průměrné mzdy 161 296 Kč
  • Pro rok 2023 činí 48násobek průměrné mzdy 1 935 552 Kč.

Stejně tak je pro oblast sociálního pojištění (zaměstnání malého rozsahu), zdravotního pojištění (vyměřovací základ pro vznik zaměstnání) a daň z příjmů (ostatní příjmy zdaňované srážkovou daní při neučiněném prohlášení k dani) důležitá 1/10 průměrné mzdy zaokrouhlené na celou pětisetkorunu směrem dolů.

  • Pro rok 2023 činí rozhodný příjem 4000 Kč.

Výši rozhodného příjmu pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění od 1. 1. 2023 vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv samostatným sdělením.

Slevy na pojistném u kratších pracovních úvazků

Zřejmě nejvýraznější změnou začátku příštího roku budou pětiprocentní slevy na pojistném pro zaměstnavatele. Sleva se bude týkat pracovních či služebních poměrů s pracovní dobou v rozsahu 8–30 hodin týdně. Musí se však jednat o vybranou skupinu zaměstnanců. Změna je účinná od 1. února 2023 a bude ji možné využít také u stávajících zaměstnanců.

Zaměstnavatelé by se měli s problematikou slev včas a podrobně seznámit. Je s nimi spojena určitá evidence, dokládání skutečností či oznamovací povinnost vůči zaměstnancům. Zákon obsahuje rovněž výjimky, kdy nebude možné v určitých měsících slevu uplatnit, přestože půjde o dotčený okruh zaměstnanců s kratším pracovním úvazkem. Protože sleva náleží za každého zaměstnance pouze jednou, a to i v případě, kdy bude mít zaměstnanec více zaměstnání s kratší týdenní pracovní či služební dobou u různých zaměstnavatelů, musí být zavedena evidence záměrů uplatňovaných slev. Tu povede Česká správa sociálního zabezpečení a zaměstnavatelé budou svůj záměr oznamovat prostřednictvím ePortálu pro zaměstnavatele.

Slevám na pojistném se bude server Podnikatel.cz podrobně věnovat připravovaným seriálem. V prvním ze série článků představil základní podmínky uplatnění slev.

Milostivé léto a zastavování exekucí

V oblasti exekučních srážek ze mzdy se mimo tradiční navýšení nezabavitelné částky mohou zaměstnavatelé setkávat se zastavením exekucí. Ať již z důvodu dobíhajícího Milostivého léta (září–listopad 2022) nebo zastavování exekucí (od roku 2022 jsou postupně zastavovány takzvané bagatelní pohledávky). V té souvislosti je od roku 2022 zavedena i nová sleva na dani – sleva na zastavenou exekuci pro věřitele (slevu si uplatní i zaměstnaní věřitelé v ročním zúčtování daní).

Od roku 2023 se k postupnému zastavování přidají i pohledávky většího rozsahu. Exekuce na peněžitá plnění (s výjimkou výživného a pohledávek vzniklých ublížením na zdraví atd.) budou postupně od roku 2023 zastavovány, pokud v době posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc. Exekutor vyzve ve třicetidenní lhůtě oprávněného, aby sdělil, zda souhlasí se zastavením exekuce. K pokračování bude nezbytné uhrazení zálohy na další vedení exekuce. Jestliže zálohu uhradí, bude exekuce pokračovat po dobu dalších 3 let a lze ji stejným způsobem ještě o 3 roky prodloužit. Neúspěšné exekuce tak budou zastavovány nejpozději po 12 letech vymáhání.

Nová úprava přitom počítá i s možností osvobození od úhrady zálohy z důvodu finanční situace při doložení majetkových poměrů oprávněného. Do doby 6 let neúspěšně vedené exekuce se započítá i doba vedení takové exekuce před účinností novely.

Datové schránky

K 1. lednu 2023 mají být v souladu s již schválenou legislativou všem podnikajícím fyzickým osobám zřízeny datové schránky. Změna se dotýká i právnických osob, které datové schránky dosud neměly povinně. Jde o právnické osoby zapsané ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností. Zřízení datové schránky však nemine ani řadu nepodnikajících občanů, včetně pověřených účetních. Vysvětlovali jsme v článku Datové schránky budou zřízeny i většině zaměstnaných mzdových účetních.

Jsou tu však návrhy na změnu. Povinné zřízení datových schránek pro fyzické osoby by vedlo k nezměrné zátěži, která by zejména pro zranitelnou část obyvatel mohla v současné době, kdy se potýkáme s vysokou inflací a energetickou krizí v důsledku války na Ukrajině, způsobit pád do existenčních problémů, potvrdila sesterské Lupě.cz mluvčí STAN Sára Beránková.

Změny by mohly být schváleny ještě do konce roku. Má se jednat pouze o drobné změny, zaměřené především na běžné občany. Podnikajících fyzických a právnických osob se již týkat nemají.

Novela zákoníku práce a antibyrokratický balíček

Koncem srpna schválila vláda soubor dvaceti opatření, která mají za cíl zjednodušit život podnikatelům, živnostníkům i občanům. Mají snížit množství nadbytečných a obstrukčních opatření, která jim ubírají čas i energii. Jedná se o první sérii opatření, na kterou budou navazovat další antibyrokratické balíčky. Jednotlivé změny budou postupně zpracovány do návrhů novel příslušných zákonů. V oblasti pracovnělékařských prohlídek jde o novelu vyhlášky. Zde je tudíž reálné, že ke změnám dojde již od 1. ledna 2023. Návrh novely vyhlášky nyní prochází úpravami po skončeném připomínkovém řízení.

Další změny se očekávají v oblasti pracovního práva. Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii stanovená lhůta k transpozici do právních řádů členských států skončila 1. srpna 2022. K transpozici směrnice do českého právního řádu v uvedené lhůtě nedošlo. Avšak novela zákoníku práce aktuálně prošla připomínkovým řízením. O navržených změnách již server Podnikatel.cz informoval a bude se jim věnovat i nadále. Vzhledem k délce legislativního procesu by změny mohly být schváleny nejdříve v průběhu roku 2023. 

Jak chystané změny pro podnikatele v roce 2023 hodnotíte?