Hlavní navigace

Připravované změny ve zdanění fyzických osob od roku 2015

27. 8. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Novela daňových zákonů přinese změny i do oblasti podnikajících fyzických osob. Jedná se o sporný termín podnikání, autorské příjmy i omezení paušálů.

Pro rok 2015 se připravují změny ve zdanění podnikání fyzických osob, respektive změny v ustanovení § 7 zákona o daních z příjmů. Zdaleka se nejedná jen o omezení možnosti využití výdajových paušálů, o kterém se v médiích nejčastěji hovoří. Důležitou změnou je rovněž upřesnění termínu „podnikání“ tak, aby bylo jasné, které příjmy se v rámci tohoto paragrafu zdaňují. A nezanedbatelný je samozřejmě návrat ke způsobu zdanění příspěvků médiím k právní úpravě před rokem 2014. Jedná se o novelu zákona o daních z příjmů s číslem sněmovního tisku 252, která je momentálně ve fázi druhého čtení. 

Co je podnikání obdobným způsobem

Příjmem ze samostatné činnosti, pokud se nejedná o závislou činnost, je v souladu s § 7 odst. 1 zákona o daních z příjmů

  • a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 
  • b) příjem ze živnostenského podnikání, 
  • c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), (doplnění - ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění), 
  • d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

Do bodu c se pro vyjasnění názorů na termín podnikání doplňují slova „ ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění“. Navrhovaná změna navazuje na pojem daný § 420 nového občanského zákoníku. Zde je uvedeno, že kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. K uvedenému pojmu „podnikatel“ podle občanského zákoníku bylo zveřejněno Výkladové stanovisko č. 22 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014. Ve stanovisku se píše: Nový občanský zákoník nečiní rozdíl mezi oprávněným a neoprávněným podnikatelem. Podnikatel podnikající bez podnikatelského oprávnění, je-li zákonem vyžadováno, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele podle § 420 odst. 1 občanského zákoníku.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Dojde k upřesnění termínu „podnikání“ pro daňové účely. 

Tuto problematiku pro server Podnikatel.cz blíže vysvětlil Michal Žurovec, mluvčí ministerstva financí. Jestliže se bude například od počátku roku 2014 jednat o poplatníka, který provádí obchodní činnost vykazující veškeré znaky podnikání s tím, že uvedenou činnost, na kterou je třeba mít příslušné živnostenské oprávnění, provozuje bez tohoto potřebného živnostenského oprávnění,  jde již o příjem podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů. A to právě v návaznosti na uvedený § 420 občanského zákoníku. Do konce roku 2013 byl příjem z uvedeného neoprávněného podnikání na základě soudních rozhodnutí v dané věci posuzován jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů

Jiná situace nastane kupříkladu u příjmu z nájmu majetku, který není v obchodním majetku, nebo u příjmu z pravidelného obchodování s cennými papíry, tj. u činnosti, kterou poplatník též vykonává na vlastní účet i odpovědnost, a to soustavně za účelem dosažení zisku. Potom se s ohledem na skutečnost, že na tuto činnost poplatník nepotřebuje v souladu se živnostenským zákonem živnostenské oprávnění, o příjem podle § 7 zákona o daních  příjmů, tj. ze samostatné činnosti, i nadále nejedná, upřesnil Michal Žurovec. Mluvčí doplnil, že u příjmů advokátů, daňových poradců, auditorů, lékařů apod. jde v roce 2014, obdobně jako do konce roku 2013 o příjmy podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů. V daném případě jde o podnikání podle jiných předpisů (zákon o advokacii, daňovém poradenství, o auditorech, o zdravotních službách).

Srážková daň opět jen u příspěvků mediím

Do konce roku 2013 zdaňoval plátce při výplatě honoráře za příspěvky mediím do úhrnné výše 7000 korun srážkovou daní. To bylo od ledna 2014 změněno a nyní se srážkovou daní zdaňují všechny autorské honoráře v úhrnné výši do 10 000 korun od jednoho plátce. Změna se ukázala velmi problematická, přinesla potíže nejen plátcům daně, ale i samotným „autorům“. V některých případech totiž nelze jednoznačně posoudit, zda se jedná o podnikání na základě živnostenského oprávnění, nebo jde již o činnost autorskou. Podrobněji v článku: Podnikáte jako fotograf či lektor? Víte jistě, zda nejste autorem? 

U ustanovení § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů se od roku 2015 navrhuje návrat k právní úpravě před rokem 2014. Ponechán bude pouze limit 10 000 korun, a to z důvodu sjednocení limitů v rámci zákona.

Navržené znění ustanovení § 7 odst. 6: Příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky je samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč a jde o příjem uvedený v odstavci 2 písm. a).

Omezení výdajových paušálů

Od roku 2015 zřejmě dojde k dalšímu omezení výdajových paušálů. Tentokrát se bude týkat i zemědělců a živnostníků. Zákon o daních z příjmů umožňuje fyzickým osobám s příjmy podle § 7 nebo 9 uplatnit výdaje paušální částkou z dosažených příjmů. Obdobně samozřejmě postupují i poplatníci s příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, kteří nejsou registrováni jako zemědělští podnikatelé (příslušné příjmy vykazují jako ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů).

Původním záměrem pro stanovení paušálních výdajů bylo snížit a zjednodušit administrativu drobným podnikatelům spojenou s podnikáním. Ten se však na straně poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti vzhledem k výši paušálních výdajů vytrácí s tím, že výdajové paušály se v současné době stávají spíše nástrojem pro optimalizaci daně, uvádí se v důvodové zprávě k novele zákona.

Stávající ustanovení zákona se tedy doplní tak, aby 80% a 60% výše výdajového paušálu zůstala zachována, ale absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu bude omezena částkou 1 600 000,  resp. 1 200 000 korun. Maximálním možným odpočtem rovným 80 nebo 60 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 milionů korun, stejně jako je tomu již nyní u 30 a 40% výdajového paušálu. V roce 2015 by měla být zachována možnost uplatnění slevy na poplatníka a současně stávající nemožnost uplatnit slevu na manželku bez vlastních příjmů (s nízkými příjmy) a daňové zvýhodnění na dítě v případě uplatnění výdajů procentem z příjmů.

Návrh znění ustanovení § 7 odst. 7 písmena a) až d):

  • a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 korun, 
  • b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 korun, 
  • c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 korun, 
  • d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 korun. 

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).