Hlavní navigace

Připravuje se nová nemocenská dávka. Dlouhodobé ošetřovné

1. 2. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Do okruhu nemocenských dávek přibude brzy nejen otcovská týdenní dovolená, ale i dlouhodobé ošetřovné. Dávku využijí zaměstnanci i OSVČ.

Ošetřovné bude možné čerpat jak krátkodobě (současná nemocenská dávka), tak dlouhodobě. Podmínky dlouhodobého ošetřovného však budou odlišné.

Další nemocenská dávka

Okruh nemocenských dávek hrazených z nemocenského pojištění by se měl v dohledné době rozšířit o novou dávku, a to dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Výše takzvaného dlouhodobého ošetřovného za kalendářní měsíc by měla činit 60 % denního vyměřovacího základu. Budou na ni mít nárok nejen nemocensky pojištění zaměstnanci, ale i osoby samostatně výdělečně činné. Navržená novela zákona o nemocenském pojištění má nabýt účinnosti prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení. Vzhledem k délce legislativního procesu se bude pravděpodobně jednat o rok 2018. Čtěte také: Od roku 2017 vyšší podpora v nezaměstnanosti a rekvalifikaci

Aktuální stav – pouze ošetřovné (krátkodobé)

Aktuálně se dávka ošetřovné poskytuje jen úzkému okruhu osob výdělečně činných. Mohou ošetřovat či pečovat v domácím prostředí o osobu, která vyžaduje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu ošetřování. Nárok na omluvné volno z práce má pouze zaměstnanec, který pečuje o dítě či jinou osobu žijící se zaměstnancem v domácnosti. Podle zákona o nemocenském pojištění náleží nemocenská dávka jen po dobu prvních 9 (u osamělých osob až 16) kalendářních dnů potřeby ošetřování. Na ošetřovné však mají nárok jen nemocensky pojištěné zaměstnané osoby, osob samostatně výdělečně činných (i nemocensky pojištěných) se dávka ošetřovné netýká. Čtěte také: Otcovská, rozšíření ošetřovného a úprava sirotčích důchodů

Nově zaváděná dávka – dlouhodobé ošetřovné

Do systému nemocenského pojištění se zavádí nová dávka, a to dlouhodobé ošetřovné. Cílem je finanční zajištění pojištěnce po dobu, po kterou nemůže vykonávat činnost, protože pečuje o osobu vyžadující poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče. Pro dlouhodobé ošetřovné se ve srovnání s již existující dávkou ošetřovného stanovují zcela odlišné podmínky.

Definice dlouhodobé ošetřovatelské péče:

Dlouhodobou ošetřovatelskou péčí se rozumí poskytování celodenní péče ošetřované osobě spočívající v každodenním ošetřování, provádění léčebných a ošetřovatelských opatření, nebo v pomoci při péči o vlastní osobu. Péčí o vlastní osobu ošetřované osoby se rozumí zejména péče spojená s podáváním jídla a pití, oblékáním, svlékáním a tělesnou hygienou, a pomocí při výkonu fyziologické potřeby.

Dlouhodobě bude možné ošetřovat fyzickou osobu

 • a) u které došlo k závažné poruše zdraví vyžadující alespoň 7denní hospitalizaci.
 • b) a u které je předpoklad, že její zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat celodenní poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.

Ošetřující osobou má být pojištěnec, který je

 • a) manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (partnerkou) ošetřované osoby,
 • b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
 • c) manželem (manželkou), registrovaným partnerem (partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené v písmenu b) nebo
 • d) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo další fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

Další podmínky dlouhodobého ošetřovného:

 • Ve vztahu ošetřování druha a družky musí být splněna podmínka přihlášení k trvalému pobytu na stejné adrese.
 • Ošetřovaná osoba musí udělit pojištěnci písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé ošetřovatelské péče. Může si tak vybrat, kdo jí má tuto péči poskytovat. U nezletilých, kteří nenabyli plné svéprávnosti, se souhlas s poskytováním dlouhodobé ošetřovatelské péče vyžadovat nebude. 
 • Pro nárok na dávku musí být zaměstnanec nemocensky pojištěn alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících bezprostředně předcházejících dni vzniku potřeby dlouhodobé ošetřovatelské péče nebo dni prvního převzetí této péče. U osoby samostatně výdělečně činné je povinná účast na nemocenském pojištění alespoň 3 měsíce bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby. 
 • Pokud je uplatňován nárok na dlouhodobé ošetřovné z více pojištění, musí být podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění. 
 • Ošetřovanému nebude umožněno vykonávat v době ošetřování žádnou výdělečnou činnost. Ani zaměstnání, z něhož není zaměstnanec účasten nemocenského pojištění, například na základě dohody o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně.
 • Pojištěnci, který poskytoval péči s nárokem na dlouhodobé ošetřovné, může vzniknout nárok na další dávku nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měl naposledy nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.
 • Osoby se mohou v poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče vystřídat. V takovém případě náleží dávka dlouhodobé ošetřovné jen jednou a jen jednomu z nich nebo postupně více oprávněným. Vystřídat se budou moci i opakovaně, avšak podle pravidla, kdy v jednom kalendářním dnu může poskytovat dlouhodobou ošetřovatelskou péči s nárokem na dlouhodobé ošetřovné jen jeden oprávněný.

Podpůrčí doba dlouhodobého ošetřovného

Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného trvá nejdéle 90 kalendářních dnů. Neposkytuje se za dny, kdy je ošetřovaná osoba hospitalizována. Stejně jako u ošetřovného nebude se ani u dlouhodobého ošetřovného vyplácet dávka za dny pracovního klidu v kalendářním týdnu, pokud zaměstnanci v tomto týdnu nevznikl nárok na výplatu dávky alespoň za 1 kalendářní den (zjednodušeně, pokud doba ošetřování začala víkendem a o víkendu neměl pojištěnec pracovat, obdrží první dávku dlouhodobého ošetřovného až za první pracovní den). Čtěte také: Pro příští rok se počítá s otcovskou. Na kolik si otcové přijdou?

Dávka by měla být poskytována nezávisle na poskytování příspěvku na péči náležející osobě závislé na pomoci jiné osoby. V souvislosti se změnou zákona o nemocenském pojištění bylo potřeba dlouhodobé ošetřovné promítnout i do zákona o důchodovém pojištění. Doba výplaty dlouhodobého ošetřovného při trvání pracovního vztahu bude pro účely výpočtu důchodu považována za vyloučenou dobu a doba trvání podpůrčí doby u dlouhodobého ošetřovného po skončení pracovního vztahu, který zakládal účast na nemocenském pojištění, bude považována za náhradní dobu pojištění. Zaměstnavatel bude mít povinnost tuto dobu evidovat, protože ji bude zaznamenávat do evidenčního listu důchodového pojištění. Po návratu z dlouhodobého ošetřovného se zaměstnanci úpravou zákoníku práce zaručuje návrat na původní práci a pracoviště. Pouze v případě, že práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí jej zaměstnavatel podle pracovní smlouvy.

Osoba samostatně výdělečně činná nebude muset platit zálohy na pojistné za kalendářní měsíce, v nichž měla nárok na dlouhodobé ošetřovné po celý měsíc.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).