Hlavní navigace

Přišli jste o práci? Nezapomeňte žádat o podporu včas

11. 6. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

O zařazení do evidence uchazečů je nutné požádat v řádném termínu. Ten je nyní výrazně kratší, než býval. Prodlení se může odrazit na výši pobírané podpory.

O práci může přijít kdokoli, důležité je vědět, jaký je postup při registraci na úřad práce a v jakém termínu se registrovat. I v této oblasti totiž nastaly změny a prodlení, byť o jeden jediný den, může mít pro uchazeče o zaměstnání neblahé následky.

Evidence na úřad práce (nejlépe do 3 pracovních dnů)

Evidence na úřadu práce je dobrovolná a žádný právní předpis nestanoví povinnost, aby občan musel žádat o zprostředkování zaměstnání. Je tedy na jeho vlastním uvážení, zda o zprostředkování zaměstnání požádá a je také na něm, kdy se na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce dostaví. Zákon o zaměstnanosti však stanoví, že pokud se fyzická osoba dostaví do 3 pracovních dnů po ukončení zaměstnání, je do evidence uchazečů o zaměstnání zařazena ode dne následujícího po ukončení tohoto zaměstnání. Z toho vyplývá, že když fyzická osoba požádá o zprostředkování zaměstnání později než do 3 pracovních dnů po ukončení zaměstnání, je do evidence uchazečů o zaměstnání zařazena až dnem, kdy tuto žádost podala, vysvětlil pro server Podnikatel.cz Petr Sulek, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí.

Zjednodušeně řečeno, pokud vám skončil pracovní poměr kupříkladu k 31. červenci, potom se zajděte na úřad práce zaevidovat mezi 1. srpnem až 3. srpnem. Pokud by na tyto dny vycházel státní svátek nebo sobota či neděle, lhůta se o tyto dny prodlužuje. Pokud je tedy 2. srpna sobota a 3. srpna neděle, můžete se zaevidovat do úterý 5. srpna a v evidenci přitom budete vedeni úřadem práce od 1. srpna. 

Zpoždění s registrací se nevyplácí

Neplatí již dříve zavedený termín registrace na úřad práce do 8 kalendářních dní. A zdaleka se nejedná jen o posouzení od jakého data náleží podpora v nezaměstnanosti. Na příkladu ukážeme, jak je evidence do tří pracovních dnů důležitá a jak se může prodlení nevyplatit:

Čtenářce severu Podnikatel.cz zanikl ke dni 26. listopadu 2012 nárok na rodičovský příspěvek, dítě tohoto dne dosáhlo věku 3 let. Dne 27. listopadu nastoupila zpět do zaměstnání. Zde jí ale pracovní poměr skončil k 31. prosinci 2012 uplynutím doby určité, na kterou byl sjednán. Zaměstnavatel smlouvu dále neprodloužil. Čtenářka se přihlásila na úřad práce, bohužel z osobních důvodů až k 7. lednu 2013 a řádně doložila všechny doklady, včetně potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele. Jen nestihla termín registrace do tří pracovních dnů, ale domnívala se, že bude mít nárok na podporu vypočtenou z průměrné mzdy ze zaměstnání na základě řádně předložených dokladů. 

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Pozdní evidence na úřad práce se nemusí vyplatit. Vždy do 3 pracovních dnů. 

Dle vysvětlení mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí je pro výpočet podpory v nezaměstnanosti a stanovení její výše důležitá poslední činnost před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. V případě čtenářky se jednalo o péči o dítě ve věku do 4 let. Tato péče o dítě ve věku do 4 let je podle zákona o zaměstnanosti náhradní dobou zaměstnání. U náhradní doby zaměstnání se pak podpora v nezaměstnanosti stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Jedná se bohužel o velmi nízkou částku, která začíná na 3662 Kč a končí na 2685 Kč.

Pokud by se čtenářka na kontaktní pracoviště úřadu práce dostavila do 3 pracovních dnů po ukončení zaměstnání, bylo by její poslední činností před zařazením do evidence právě toto zaměstnání. Výše podpory v nezaměstnanosti by pak byla stanovena procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku z tohoto posledního ukončeného zaměstnání, a to by zajistě byl zásadní rozdíl ve výši vyplácené podpory v nezaměstnanosti.

Jak se na úřad registrovat a co si vzít s sebou

O zařazení do evidence zájemců o zaměstnání může uchazeč požádat již před uplynutím výpovědní doby. V takovém případě bude informován o vhodných pracovních místech (pokud nějaká budou). Po skončení výpovědní doby je třeba (nejlépe do tří pracovních dnů) požádat úřad práce v místě svého trvalého pobytu o zprostředkování zaměstnání. A to vyplněním Žádosti o zprostředkování zaměstnání, případně vyplněním její elektronické verze Žádosti o zprostředkování zaměstnání. Výhodou elektronické verze je, že data vyplněná v této žádosti lze použít rovnou v Žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Při první návštěvě na úřadu práce nezapomeňte platný občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost a místo trvalého pobytu. Dále doklad o ukončení pracovního poměru, doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu, potvrzení o ukončené náhradní době (např. návrat z mateřské dovolené, péče o osobu blízkou, pobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně). Jestliže všechny doklady předložíte, můžete být ihned zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání.

Dále je třeba požádat o podporu v nezaměstnanosti. V souladu s § 39 zákona o zaměstnanosti má nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč, který získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění alespoň v délce 12 měsíců. Jestliže není splněna tato podmínka, je možné ji splnit započtením náhradní doby zaměstnání (rodičovská, pobírání invalidního důchodu atd.).

Pokud již máte v okamžiku žádosti o evidenci na úřad práce k dispozici potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění, nezapomeňte je vzít také s sebou. Podle § 50 zákona o zaměstnanosti se výše podpory v nezaměstnanosti stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče zjištěn a naposledy užíván z posledního zaměstnání v rozhodném období. Podpora se bude počítat z průměru dosaženého v posledním zaměstnání, jestliže toto zaměstnání založilo účast na důchodovém pojištění (zjednodušeně řečeno, bylo z něj odváděno sociální pojištění).  

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Délka podpůrčí doby je stanovena u osob do 50 let na 5 měsíců, od 50 do 55 let na 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců.

V případě, kdy je ukončeno zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů bez vážného důvodu (uchazeč ukončil sám nebo dohodou se zaměstnavatelem), činí výše podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Výjimkou je dohoda o ukončení pracovního poměru s uvedením důvodu nadbytečnosti. Zde náleží uchazeči standardní, tedy nesnížená podpora v nezaměstnanosti, protože takové skončení pracovního poměru považují úřady práce za vážný důvod.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).