Hlavní navigace

Už můžete žádat o příspěvek 5000 Kč na dítě. Máme návod, jak žádost vyplnit

15. 8. 2022
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Už od nedělního večera lze žádat o příspěvek 5000 Kč na dítě. Připravili jsme návod, jak žádost vyplnit. Jaké jsou podmínky a co vše se počítá do příjmů?

Žádost jde podat buď elektronicky, nebo osobně na CzechPOINTech. Pokud zvolíte „offline“ cestu, je nutné mít s sebou občanský průkaz a znát rodná čísla dětí.

Žádost lze podat elektronicky nebo na CzechPOINTu

Už na konci července se začal automaticky vyplácet příspěvek 5000 Kč na dítě rodičům, kteří měli v červnu nárok na přídavky na děti. Většina z dotčených ho už obdržela a zbytek by měl peníze dostat v nejbližších dnech.

Od nedělního večera pak mohou žádat, pokud splňují podmínky, i ostatní žadatelé. Možnosti mají dvě. Buď lze žádost podat elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře na webu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), nebo osobně na vybraném pracovišti Czech POINT na krajském, městském nebo obecním úřadu.

Návod na podání žádosti elektronicky

Pokud se rozhodnete podat žádost elektronicky, musíte se na webu MPSV přihlásit do formuláře žádosti skrze Identitu občana nebo datovou schránku. V rámci Identity občana lze využít Mobilní klíč eGovernmentu, pro jehož aktivaci však musíte na CzechPOINT.

Nejjednodušší tak je se přihlásit prostřednictvím bankovní identity, kterou nabízí již 7 bank. Bankovní identita je obecně u bank dostupná těm, kteří v minulosti navštívili pobočku a ověřili si v ní totožnost, například při založení účtu. Samotné zřízení bankovní identity lze snadno udělat v internetovém bankovnictví.

Po přihlášení do formuláře a prokliknutí tlačítka “Začít se žádostí” vyplníte adresu svého skutečného pobytu (nikoli trvalé bydliště), e-mail a telefon.

Na následující stránce vyberete, jak chcete příspěvek dostat, zda poslat na účet nebo složenkou. V případě poslání na účet musíte ještě vyplnit číslo účtu.

Na další stránce vyplníte jméno a příjmení svého dítěte (či dětí), na který příspěvek žádáte, a jeho rodné číslo.

V následujícím kroku označíte, zda jste samoživitel/ka. Pokud nikoli, musíte ještě vyplnit jméno a příjmení partnera/partnerky a jeho/její rodné číslo.

Na poslední stránce formuláře se nachází čestné prohlášení, kde je nutné zaškrtnout všechna “prohlášení”. Zároveň si na dané stránce můžete požádat o zkontrolování příjmů a toho, že se vejdete do limitu. Pokud dané políčko zaškrtnete, pak budou příjmy osob uvedených v žádosti sehrány před výplatou příspěvku. Není-li pole zaškrtnuto, příjmy budou zkontrolovány až následně po výplatě dávky.

Co s sebou vzít na CzechPOINT?

Pokud nemůžete nebo nechcete podat žádost elektronicky, musíte zamířit na CzechPOINT, kde za vás žádost vyplní tamní pracovník. S sebou je nutné mít pouze občanský průkaz a žadatel by měl znát rodná čísla dětí, na které žádá, případně partnera. Pokud jde o svěřené děti, pak je dobré mít s sebou soudní nebo jiné rozhodnutí o svěřenectví (totéž platí např. o pěstounech). Czech POINTy budou mít k dispozici aplikaci, pomocí které budou žádosti zasílat ke zpracování. Ještě pro upřesnění, od pondělí 15. srpna přijímají žádosti pouze Czech POINTy na obecních, městských nebo krajských úřadech (nikoliv na poštách), upozornil pro server podnikatel.cz Jan Nováček z tiskového oddělení MPSV.

Pokud z nějakého důvodu budete muset pověřit někoho ze svých blízkých tím, aby žádost o příspěvek podal místo vás, musí mít dotyčný zplnomocnění. Vzor plné moci, kterou už nemusíte úředně ověřovat, lze stáhnout na stránkách MPSV.

Příspěvek 5000 Kč na dítě v otázkách a odpovědích Přečtěte si také:

Příspěvek 5000 Kč na dítě v otázkách a odpovědích

Jaké podmínky musíte splnit

Na příspěvek mají nárok rodiče (nebo rodič), se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije a kteří měli v roce 2021 příjmy do 1 milionu Kč hrubého. Dítě musí mít trvalý pobyt a bydliště v ČR. Příspěvek se vyplácí na děti, které k 1. srpnu 2022 nedovršily 18 let věku. Příspěvek se rovněž bude vyplácet na děti narozené od 2. srpna do konce roku 2022.

Podmínku trvalého pobytu nemusí splnit:

 • cizinec, kterému byla udělena doplňková ochrana
 • cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, který je zaměstnaný na území České republiky, nebo cizinec, který již byl zaměstnán na území České republiky alespoň po dobu 6 měsíců a je v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, který je rodinným příslušníkem osob, kterým byla udělena doplňková ochrana, a kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, jehož nárok vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropské unie, nebo cizince, který má právo na rovné zacházení podle předpisů Evropské unie upravujícího volný pohyb osob.

Posledně jmenovaná skupina nemusí splňovat ani podmínku bydliště.

Co se počítá do příjmů

Z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, se počítají tyto příjmy:

 1. příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, byly-li v roce 2021 zaúčtovány,
 2. příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, v rozsahu odpovídajícím dílčímu základu daně z příjmů ze samostatné činnosti rodiče v roce 2021 podle zákona o daních z příjmů,
 3. příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 4. ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou výher v hazardních hrách a výher z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže anebo příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem, byly-li v roce 2021 vyplaceny,

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, po odpočtu dalších výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů.

Z příjmů, které jsou podle zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů, se berou v potaz tyto příjmy:

 1. plnění z vyživovací povinnosti nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, s výjimkou uvedeného příjmu, náhrady nebo uvedeného plnění, poskytnutých v rozhodném období z příjmů osoby, která se pro účely stanovení rozhodného příjmu považuje za společně posuzovanou osobu s osobou, která toto výživné nebo plnění přijala, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 2. výsluhové náležitosti a služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle jiných právních předpisů, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 3. příjmy z úplatného prodeje podílu v obchodní korporaci, s výjimkou prodeje cenného papíru, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 4. příjmy plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle jiného právního předpisu, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 5. náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle jiných právních předpisů, byly-li v roce 2021 zaúčtovány,
 6. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 7. odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, dále zaopatření a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky, byly-li v roce 2021 zaúčtovány,
 8. příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, podle zákona o daních z příjmů, byly-li v roce 2021 zaúčtovány,
 9. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle jiných právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území České republiky po dobu působení v zahraničí, byly-li v roce 2021 zaúčtovány,

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů.

Dále se do příjmů počítají

 1. dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění, byly-li v roce 2021 vyplaceny (čili i mateřská),
 2. podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 3. příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v předchozích bodech v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, pojistného a příspěvku, nebyly-li tyto příjmy už započteny, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 4. náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 5. rodičovský příspěvek a opakující se zaopatřovací příspěvek, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 6. mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel zaměstnancům nezúčtoval, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 7. příjmy ze zahraničí obdobné náhradnímu výživnému či rodičovskému příspěvku, a to za podmínek, v rozsahu a ve výši, v jaké se započítává náhradní výživné a rodičovský příspěvek, byly-li v roce 2021 vyplaceny.

Pokud má mít rodič více druhů příjmů, příjmy se musí sečíst a žádný z takových příjmů nelze snížit o ztrátu z jiného druhu příjmů ani o ztrátu ze stejného druhu příjmů, k níž došlo v jiném roce než v roce 2021. 

Pokud se z dávek státní sociální podpory započitatelných do rozhodného příjmu posuzované osoby uhrazují přeplatek na dávce podle § 62 zákona o státní sociální podpoře nebo částky, které jí byly poskytnuty na uvedených dávkách neprávem nebo proto, že uvedená dávka byla poskytnuta v nesprávné výši, snižuje se rozhodný příjem o částku této úhrady, došlo-li k takové úhradě v roce 2021.

Příspěvek 5000 Kč na dítě: Co se počítá do příjmů? A v čistém, nebo hrubém? Přečtěte si také:

Příspěvek 5000 Kč na dítě: Co se počítá do příjmů? A v čistém, nebo hrubém?

Jak se počítají příjmy OSVČ s paušální daní

Pokud OSVČ vykonává v paušálním režimu hlavní činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Částka průměrné měsíční mzdy se stanoví podle § 5 odst. 7 zákona o státní sociální podpoře.

Bt23

Kdo má nárok na příspěvek 5000 Kč na dítě?
Na příspěvek mají nárok rodiče (nebo rodič), se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije a kteří měli v roce 2021 příjmy do 1 milionu Kč hrubého. Dítě musí mít trvalý pobyt a bydliště v ČR. Příspěvek se vyplácí na děti, které k 1. srpnu 2022 nedovršily 18 let věku. Příspěvek se rovněž vyplácí na děti narozené od 2. srpna do konce roku 2022.
Jak žádat o příspěvek 5000 Kč na dítě?
Automaticky příspěvek dostanou rodiny, které pobírají přídavek na dítě, a to za měsíc červen 2022 s podmínkou, že ke dni 1. srpna 2022 nedovršilo dítě 18 let věku. U dětí, které ke dni 1. srpna 2022 sice nedovršily ještě 18 let věku, ale nemají nárok na výplatu přídavku na dítě v červenci 2022 za měsíc červen 2022, a u dětí narozených od 2. srpna 2022 do dne 31. prosince 2022 se již dávka nevyplácí automaticky, ale musí být o ni požádáno. Žádostůjde podat prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která je součástí informačního systému státní sociální podpory nebo prostřednictvím konkrétního kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT.

Kdo je považován za rodiče

Za rodiče pro účely vyhodnocení nároku na příspěvek jsou považováni nejen biologičtí rodiče nebo osvojitelé, ale také osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo vdovec nebo vdova po rodiči nebo druh či družka rodiče nebo uvedené osoby, pokud s dítětem a rodičem nebo uvedenou osobou žijí a společně hradí náklady na své potřeby. U druha a družky platí, že společně musí hradit náklady na své potřeby alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek.

Psali jsme: Příspěvek 5000 Kč na dítě: Kdo všechno bude považován za „rodiče“?

Je podle vás příspěvek ve výši 5000 Kč dostatečný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).