Hlavní navigace

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob v kostce

18. 3. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Termín pro podání daňového přiznání se neúprosně blíží. K vyplnění daňového přiznání je potřeba shromáždit potřebné doklady, provést inventarizaci majetku a závazků, uzavřít složky daňové evidence a prostudovat metodické pokyny daňového přiznání. Projděte si ještě jednou formulář daňového přiznání.

Formulář si stáhněte na internetu

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávají poplatníci daně. Poplatníkem daně jsou fyzické osoby, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují alespoň 183 dnů v kalendářním roce.

Poplatníci daně zdaňují příjmy podle § 6 – § 10 zákona o daních z příjmů.

Zdanitelným příjmem jsou:

 • příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky,
 • příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
 • příjmy z kapitálového majetku,
 • příjmy z pronájmu,
 • ostatní příjmy.

Daňové přiznání podáváte na formuláři vydaném Ministerstvem financí ČR. Je předepsáno přiznání k dani z příjmů fyzických osob 25 5405 MFin 5405, vzor č. 14.

Pro formulář růžové barvy již nemusíte na finanční úřad. Některé ekonomické softwary, které používáte při zpracování daňové evidence, obsahují formulář daňového přiznání. Nebo si formulář jednoduše stáhněte na business serveru Podnikatel.cz.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

1. strana přiznání nepřináší žádné nejasnosti.

Vyplníte:

 • kterému finančnímu úřadu přiznání podáváte,
 • své údaje: DIČ, rodné číslo,
 • vaše osobní údaje (1. oddíl)

Přiznání podáváte za zdaňovací období (kalendářní rok) 2007. Pokud podáváte za tento rok první daňové přiznání k dani z příjmů, označíte, že se jedná o řádné daňové přiznání.

Letos naposledy můžete uplatnit společné zdanění manželů. Pokud chcete tuto možnost využít, označte to v řádku 05b.

2. a 3. stranu přiznání vyplňujte z větší části podle pokynů, které vám poskytuje samotné přiznání. U jednotlivých řádků nacházíte informaci, jak se částky na řádku dopočítat nebo kde částku zjistit.

2. oddíl: Základ daně, ztráta

Tento oddíl vás dovede ke stanovení základu daně z příjmů fyzických osob. Jsou zde zohledněny všechny příjmy poplatníka. Osoby, které mají příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků, vyplňují řádky 31 – 34.

Dílčí základ daně( závislá činnost) = úhrn příjmů ze závislé činnosti – pojistné.

Dílčí základ daně převedete na řádek 36.

Tabulka 2 druhého oddílu shrnuje všechny dílčí základy daně z příjmů a dopočítáte se k základu daně, z kterého budete platit daň.

Dílčí základ daně z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti se uvádí v řádku 37 na základě vyplněné přílohy č. 1 daňového přiznání.

Dílčí základ daně (podnikání) = příjmy – výdaje.

V případě, že stanovíte, že výdaje budou uplatněny procentem, pak:

Dílčí základ daně (podnikání) = příjmy – výdaje stanovené jako % z příjmů – pojistné.

Pojistné se takto bude odečítat naposledy v tomto daňovém přiznání. Pojistné po daňové reformě od roku 2008 není daňově účinným výdajem.

Příjmy z kapitálového majetku, řádek 38. Na tyto příjmy se velmi často zapomíná. Ti, kteří mají bankovní účet, úroky z podnikatelského bankovního účtu nezahrnují do příjmů z podnikání, ale do příjmů z kapitálového majetku.

Dílčí základ daně (kapitálový majetek) = příjem z dané zdaňovací období.

Příjmy z pronájmu, řádek 39

Příjmy z pronájmu jsou z pronájmu nemovitostí nebo bytů a příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu.

Dílčí základ daně (pronájem) = příjem – skutečně vynaložené výdaje

nebo

Dílčí základ daně (pronájem) = příjem – výdaje 30 % z příjmů

V případě, že máte příjmy z pronájmu podle § 9 zákona, vyplňujete přílohu č. 2 daňového přiznání.

Daně
Další články na toto téma

Ostatní příjmy (ř. 40) v souladu s § 10 zákona o daních z příjmů jsou příjmy především z příležitostných činnosti. Např. příjmy z příležitostných pronájmů movitých věcí, příjmy ze zemědělské výroby, taxativně je vymezeno zákonem. Ostatní příjmy uvádíte také v příloze č. 2 daňového přiznání.

Pro rok 2007 je brán v úvahu minimální základ daně. Daňová reforma již minimální základ daně zrušila. Minimální základ znamená, že i když jste hospodařili se ztrátou, musíte platit daň z minimálního základu daně, který pak upravujete nezdanitelnými částkami. Výše vypočítané daně je pak individuální.

Minimální základ daně v roce 2007 je 120 800 Kč. Pokud by byl vypočtený základ daně nižší než minimální, uvedete minimální základ daně pro další výpočty.

Minimální základ daně se nevztahuje především na:

 • osoby, které mají stanovenou daň paušální částkou,
 • pobírají rodičovský příspěvek či příspěvek za péči o blízkou nebo jinou osobu, a to i po část zdaňovacího období,
 • jsou poživateli starobního důchodu, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu,
 • na počátku zdaňovacího období nedovršili věk 26 let a soustavně se připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem.

Řádek 44 vás upozorní na možnost odečíst od základu daně výši ztráty z předcházejících zdaňovacích období.

3. oddíl: Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

Nezdanitelné částky můžete odečíst ve smyslu zákona o dani z příjmů podle § 15.

Nejčastěji se jedná o:

 • hodnotu darů,
 • odečet úroků z úvěrů na bytové potřeby,
 • penzijní připojištění,
 • životní pojištění,
 • odborové příspěvky,
 • až 100 % výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje.

Nezdanitelné částky vyplňujete podle poučení do řádků 46 – 53 daňového přiznání.

Řádky 54 – 57 vás dovedou k výpočtu upraveného základu daně a samotné daně z příjmu.

V daňové přiznání za rok 2007 ještě nemůžete uplatnit jednotnou sazbu daně z příjmů. Při výpočtu postupujte podle tabulky uvedené v pokynech k daňovému přiznání.

4. oddíl: Daň celkem, ztráta

V oddílu 4 vyčíslíte vypočítanou daň, příp. uvedete ztrátu, kterou vykazujete za rok 2007.

5. oddíl: Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění (ř. 64 –77)

Slevy na dani uplatňujete podle zákona o dani z příjmů – § 35ba odst. 1. Tuto část vyplňujete individuálně, podle vaší situace.

Možné slevy na dani:

 • na poplatníka,
 • na manželku, manžela,
 • poživatel částečného a plného invalidního důchodu,
 • držitel průkazu ZTP/P,
 • studium.

Daňové zvýhodnění se týká vyživovaných dětí.

6. oddíl: Dodatečné daňové přiznání

Oddíl 6 slouží pro případné opravy základu daně dodatečným daňovým přiznáním. V případě, že máte podané daňové přiznání a je již po termínu pro podání daňového přiznání (po 31. březnu 2007), podáváte dodatečné daňové přiznání.

7. oddíl: Placení daně

Ř. 84 – 91 vyúčtují platby daně. Zapíšeme zaplacené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku, zjištěnou daň a vyčíslíme, kolik musíme ještě doplatit nebo zda máme přeplatek a správce daně – finanční úřad nám daň z příjmů vrátí.

Strana 4: Přílohy daňového přiznání a žádost o vrácení přeplatku

Přílohy – do řádků tabulky, kde jsou uvedeny přílohy, zapíšete do posledního sloupce počet listů příloh, které přikládáte. V posledním řádku uvádíte celkový počet listů příloh k daňovému přiznání, které přikládáte.

Další část strany 4 slouží k prohlášení o pravdivosti uvedených údajů, které podepisujete.

Žádost o vrácení přeplatku vypisujete v případě, že jste přeplatek vyčíslili v oddílu 7 daňového přiznání.

Letos naposledy společné zdanění manželů (Příloha č. 5 daňového přiznání)

Poplatníci mohou podle § 13a zákona o daních z příjmů uplatnit společné zdanění.

Tip na titulku - EBF- tematicke bloky

Společné zdanění se vyplatí zejména v případech, kdy:

 • manželé dosahují značně rozdílné příjmy,
 • jeden z manželů nemá příjmy, které by byly předmětem daně z příjmů.

Při výpočtu se vychází se společného základu daně z příjmů (sečteme příjmy obou manželů). Součet dílčích základů daně se snižuje u obou manželů o nezdanitelné částky podle § 15 zákona o daních z příjmů.

Společné zdanění uplatňuje každý z manželů ve svém daňovém přiznání. Manželé podávají daňové přiznání ve stejné lhůtě. Každý z manželů vyplňuje přílohu č. 5 daňového přiznání, kde uvede údaje potřebné pro výpočet společného základu daně. Do svého daňového přiznání pak každý z manželů uvede ½ společného základu daně a vypočte daň.

Anketa

Daňové přiznání vám vyhotovuje:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).