Hlavní navigace

Přiznání k DPH za říjen musíte podat již na novém tiskopisu

20. 10. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V návaznosti na novelu zákona o DPH byly implementovány drobné úpravy do formuláře pro daň z přidané hodnoty. Co se změnilo a od kdy budete podávat přiznání na novém vzoru tiskopisu?

Pokud jste plátci DPH, musíte pravidelně podávat přiznání k dani z přidané hodnoty. Přiznání pak podáváte podle toho, jaké máte nastavené zdaňovací období. 

Kdo podává přiznání k DPH?

Daňové přiznání má povinnost podat plátce DPH nebo identifikovaná osoba. Zákon o DPH ale vymezuje další situace, kdy musí podat přiznání i například „osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém doklad vystavila, nebo osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 4 písm. h), a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného členského státu.“

Plátce DPH musí podávat přiznání vždy, tedy i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost. V takovém případě se podává přiznání nulové. Pokud by se však jednalo o plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, podává tento přiznání k DPH jen za ta zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost přiznat daň nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně.

Na rozdíl od plátců DPH podává identifikovaná osoba přiznání k DPH jen v případě, že jí vznikla povinnost přiznat daň. Pokud povinnost v daném období nevznikne, přiznání se nepodává a tato skutečnost se nijak nehlásí finančnímu úřadu.

Jak často se podává přiznání k DPH?

Zdaňovacím obdobím podle zákona o DPH je kalendářní měsíc. Plátce se však může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím nebude kalendářní měsíc, ale kalendářní čtvrtletí. Aby bylo možné přejít na „delší“ zdaňovací období, musí být splněny následující podmínky.

Obrat plátce DPH nesmí překročit 10 mil. Kč za předcházející kalendářní rok, nesmí se jednat o nespolehlivého plátce a plátce nesmí být skupinou. Změna zdaňovacího období musí být oznámena finančnímu úřadu do konce měsíce ledna následujícího roku.  

Evidence pro účely zákona o DPH

Zákon o DPH stanovuje povinnost plátcům a identifikovaným osobám evidovat veškeré údaje, které se vztahují k jejich daňovým povinnostem. Evidence však musí být vedena v takovém členění, aby na jejím základě bylo možné sestavit přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení.

Kde najdu tiskopisy k přiznání k DPH?

V souvislosti s novelou zákona o DPH, která je účinná od 1. 10. 2021, došlo k některým změnám ve stávajících formulář pro podání přiznání k dani z přidané hodnoty, a proto byly vytvořeny nové tiskopisy. Novela zákona o DPH je zaměřena zejména na úpravu pravidel v oblasti e-commerce a nově zavádí tzv. „OSS“ – systém One Stop Shop. 

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Formuláře k dani z přidané hodnoty a obecně všechny ostatní formuláře jsou k dispozici na webových stránkách finanční správy. Jejich úpravou se zabývají vyhlášky k zákonu, které potom mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím nového znění zákona. Tyto vyhlášky jsou k dispozici ve Sbírce zákonů.

Co se mění od 1. 10. 2021?

Od 1. října 2021 se potom mění a upravují některé hodnoty a pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty. Obsahové náplně jednotlivých řádků přiznání jsou podrobně popsány v pokynech pro vyplnění přiznání. 

Na řádcích 1, 2 se mimo zdanitelných plnění, která se týkají dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, nově uvádí i informace o základu daně a dani u těchto zdanitelných plnění:

  • Prodej zboží na dálku,
  • Prodej dovezeného zboží na dálku,
  • Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní, pokud u těchto plnění je místo plnění v tuzemsku a nebyla přiznána daň přes zvláštní režim jednoho správního místa

Další změnou je název pro řádek 24, kdy proti původnímu názvu „Zasílání zboží do jiného členského státu“ nově nese název „Vybraná plnění“. Na řádek 24 se uvádí taková uskutečněná zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně, na která se aplikuje zvláštní režim jednoho správního místo, s výjimkou takových plnění, která jsou již vykázána na řádku 1, 2. Jedná se například o poskytnutí služby osobě nepovinné k dani s místem plnění v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má osoba uskutečňující vybraná plnění sídlo nebo provozovnu.

Nový formulář pro přiznání k dani z přidané hodnoty se použije pro zdaňovací období nebo jeho část, které začíná dnem 1. října 2021. Na novém formuláři tak podá většina plátců přiznání za říjen 2021.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).