Hlavní navigace

Přiznání k DPH za únor můžete podat později a bez sankce

10. 3. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Finanční správa zveřejnila informace GFŘ k prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty za únor 2021, díky němuž můžete podat přiznání později a bez sankce.

V souvislosti s krizovým opatřením o omezení volného pohybu v důsledku šíření viru SARS-CoV-2 vydalo GFŘ informace k prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty za měsíc únor 2021, kdy dojde k prominutí sankcí vzniklých z důvodu zpoždění při plnění povinností plátce daně nebo identifikované osoby. Oproti standardní lhůtě je možné podat přiznání k DPH za únor 2021 až do 15. dubna 2021.

Důvodem tohoto rozhodnutí je omezení osobních kontaktů, ke kterým dochází v rámci předávání daňových dokladů účetním a daňovým poradcům za účelem zpracování daňových přiznání a kontrolních hlášení k dani z přidané hodnoty.

Řádné a dodatečné daňové přiznání k DPH a úhrada daně

Standardní lhůta pro podání přiznání k dani z přidané hodnoty je do 25 dní po skončení zdaňovacího období. Zdaňovacím obdobím je potom buď měsíc, anebo kalendářní čtvrtletí. Obecně tuto lhůtu nelze ze zákona prodloužit. Pokud lhůta pro podání přiznání připadne na víkend nebo svátek, posouvá se tato lhůta na následující pracovní den.

V rámci finančního zpravodaje došlo k prominutí příslušenství daně, nikoli však k posunutí termínu pro podaní. Pokud tedy plátce daně z přidané hodnoty nebo identifikovaná osoba nepodá přiznání k dani z přidané hodnoty za období únor 2021 nebo vyměřenou daň neuhradí včas, tj. do 25. března, pak bude na základě rozhodnutí prominuta pokuta za pozdní podání a úrok z prodlení. Toto platí ovšem za předpokladu, že k podání přiznání a úhradě daně dojde nejpozději do 15. dubna 2021.

Dále je na stránkách finanční správy uvedeno, že bude „prominuta i pokuta za pozdní podání vzniklá u dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, které je plátce daně (případně identifikovaná osoba) podle § 141 odst. 1 daňového řádu povinen podat do konce března 2021, a to v případě, že k jeho podání dojde nejpozději do 15. 4. 2021.“

Kontrolní hlášení

Standardní lhůta pro podání kontrolního hlášení je stejná jako u daně z přidané hodnoty, tedy do 25. dne následujícího měsíce. Při pozdním podání kontrolního hlášení vzniká plátci zákonná povinnost uhradit pokutu. Pokud plátce podá přiznání bez vyzvání správcem daně a podá jej dodatečně po stanovené lhůtě, vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč. 

Plátcům daně tak na základě rozhodnutí bude prominuta pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení za kalendářní měsíc únor 2021, pokud bude kontrolní hlášení podáno nejpozději do 15. dubna 2021.

Dále je na webu finanční správy uvedeno, že „se plátcům daně promíjí i pokuta vzniklá dle ustanovení § 101h odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o DPH a ustanovení § 101h odst. 2 zákona o DPH, a to v případě, kdy plátci daně z přidané hodnoty vznikla povinnost podat kontrolní hlášení za jiné období, než je únor 2021, za předpokladu, že lhůta pro splnění povinnosti běží i zčásti v období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 a povinnost bude splněna nejpozději do 15. 4. 2021.“

Výjimky pro plátce daně, u nichž je převažujícím příjmem příjem ze zakázané nebo omezené činnosti

Prominutí úroku z prodlení se však netýká takových plátců daně, kterým na základě rozhodnutí z prosince 2020 bylo umožněno uhradit daňovou povinnost až do 16. srpna 2021. 

Jedná se o takové plátce daně, u nichž převažující část příjmů pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z jedné nebo více činností, které byly v období od 22. 10. 2020 do 31. 3. 2021 zakázány nebo omezeny na základě usnesení vlády. 

V takovém případě je těmto plátcům prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020 až březen 2021, popřípadě na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období III. a IV. kalendářního čtvrtletí 2020, a I. kalendářního čtvrtletí 2021. 

Toto je však podmíněno úhradou daně nejpozději do 16. srpna 2021 a plátce daně musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).