Hlavní navigace

Proč se provádí finanční analýza a jaké informace nám poskytne?

1. 10. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud potřebujete zhodnotit finanční situaci některé účetní jednotky, je zapotřebí umět číst v účetních výkazech a případně provést finanční analýzu. Provedením analýzy se můžete dozvědět klíčové informace, například o schopnosti účetní jednotky splácet své závazky.

Součástí podnikového řízení je také finanční plánování a rozhodování. Aby byl podnikatel schopen se správně rozhodnout, potřebuje mít jednak aktuální data, ale hlavně správná a úplná. Správně vedené účetnictví tak neslouží pouze pro stanovení základu daně a tvorbu daňového přiznání, ale na základě provedení finanční analýzy může poskytovat důležité informace.

Finanční analýza

Při sestavování finanční analýzy se vychází z účetních dat, konkrétně potom z účetních výkazů. Účetní jednotky standardně sestavují účetní výkazy jednou ročně, a to při sestavení řádné účetní závěrky. Ve větších společnostech je ale běžné, že se sestavují průběžné výkazy v rámci pravidelných reportingů, aby vlastníci nebo jiní uživatelé finanční analýzy měli aktuální informace o finanční situaci účetní jednotky.  

U menších společností požadují pravidelné účetní výkazy například bankovní instituce v případě, kdy účetní jednotka čerpá úvěr. Z poskytnutých průběžných výkazů pak banka sestavuje finanční analýzu pro svou vlastní potřebu a hodnotí bonitu klienta. Proto se také rozlišují dva druhy finanční analýzy – interní a externí

V případě tvorby externí finanční analýzy se vychází pouze z veřejně dostupných informací – například z dokumentů uložených ve Sbírce listin nebo poskytnutých účetních výkazů. Při interní analýze jsou však tato data doplněna o interní informace, které probíhají uvnitř účetní jednotky

Během sestavování finanční analýzy se vychází z účetních dat – tj. informací, které poskytuje finanční účetnictví. Důležitým prvkem je ale také manažerské účetnictví. Zatímco finanční účetnictví poskytuje data o tom, co již proběhlo na základě minulých událostí, manažerské účetnictví se orientuje na budoucnost. Finanční účetnictví je regulováno právními předpisy – konkrétně potom zákonem o účetnictví, a má návaznost i do dalších právních předpisů. 

Manažerské účetnictví není žádnými právními předpisy upraveno a jeho využití je tak čistě na účetní jednotce. V rámci manažerského účetnictví může uživatel účetních informací například sledovat složení nákladů a výnosů, na základě vstupních dat mohou být zpracovány kalkulace pro cenotvorbu a další. 

Jaké účetní výkazy potřebuji k sestavení finanční analýzy?

Základní účetní výkazy pro sestavení finanční analýzy jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát. Pro komplexní sestavení finanční analýzy mohou být tyto základní výkazy doplněny o výkaz cash flow nebo výkaz o změnách vlastního kapitálu. Tyto účetní výkazy poskytují stavové a tokové informace. Stavovými informaci se rozumí informace k datu, například o stavu majetku k rozvahovému dni. Tokové informace naopak poskytují informace za sledované období, například informace o výnosech nebo nákladech. 

Účetní výkazy jsou vzájemně provázány. Rozvaha poskytuje informace o stavu majetku a závazků k určitému datu. Jinými slovy na jedné straně je uveden majetek podle druhu, kterým účetní jednotka disponuje, a na straně druhé je zobrazení informací, z jakých zdrojů byl tento majetek pořízen.

Aktiva jsou potom rozdělena na dlouhodobý a oběžný majetek, pasiva na vlastní a cizí zdroje. Součástí vlastních zdrojů je také výsledek hospodaření běžného účetního období. Z výkazu zisků a ztrát pak získáváme informace o struktuře nákladů a výnosů. Výsledovkou tak nezjišťujeme výši hospodářského výsledku, ale jak jej bylo dosaženo.  

Ve výkazu cash flow jsou zase převzaty informace z rozvahy o počátečním a konečném stavu peněžních prostředků a jejich ekvivalentů. V rámci výkazu se potom zkoumá, jaké účetní operace ovlivnily změnu stavu peněz. Spojením informací ze všech účetních výkazů tak může zdánlivě zisková firma například nedisponovat dostatečným množstvím volných peněžních prostředků a tak může mít problém se schopností dostát svým závazkům. 

Při interních finančních analýzách jsou navíc využívány ještě další data, která má účetní jednotka k dispozici. Může se jednat o průzkumy trhu, již zpracované finanční plány, data z manažerského účetnictví a další. Zakomponováním těchto informací do sestavení analýzy zajistí přesnější a podrobnější informace, které finanční analýza poskytne.

Jakými metodami se provádí finanční analýza?

Metod, jak provést finanční analýzu, je celá řada. Mezi nejznámější však patří analýza poměrových ukazatelů, která za pomocí dat z účetnictví a daných vzorců vypočítá ukazatele finanční situace zkoumané účetní jednotky. Mezi základní ukazatele pak patří například analýza zadluženosti, likvidity, rentability nebo analýzy cash flow.  

školení červen - novinky

Za pomocí těchto ukazatelů tak můžeme zjistit informace o tom, jestli je účetní jednotka schopná splácet své závazky, zda není předlužená a další informace, které umožní posoudit finanční zdraví účetní jednotky. 

Ačkoli neexistuje žádná zákonná úprava toho, jak by měla finanční analýza vypadat nebo se měla provádět, ministerstvo průmyslu a obchodu vydává metodiky a zavádí jednotné postupy pro tvorbu finanční analýzy. Díky metodikám a postupům tak bude docíleno toho, že jednotlivá data z finanční analýzy budou v daném odvětví srovnatelná.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).