Hlavní navigace

Prodaný majetek lze daňově odepsat jen v poloviční výši

20. 10. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Postupy odepisování jsou stejné pro právnické i fyzické osoby. Podnikatel musí nejen určit, který majetek lze odepisovat, správně stanovit odpisovou skupinu, ale i zvážit možnost uplatnění daňového odpisu v plné výši.

Odpis je fiktivním výdajem (nákladem) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Je vyjádřením fyzického a morálního opotřebení majetku využívaného k podnikání. Odpisy snižují daňový základ podnikatele a vzniká tak daňová úspora, která by měla sloužit k zajištění peněžních prostředků k nahrazení opotřebeného majetku.

Vymezení majetku

Majetek se pro účely odepisování rozděluje na majetek hmotný (movitý a nemovitý), majetek nehmotný a majetek vyloučený z odepisování.

Hmotným majetkem se podle § 26 zákona o daních z příjmů rozumí:

 • samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko- ekonomickým určením, jejich vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně technické funkce delší než 1 rok,
 • budovy, domy a byty,
 • stavby,
 • pěstitelské celky,
 • základní stádo a tažná zvířata,
 • jiný majetek

Jiným majetkem je technické zhodnocení a technické rekultivace, dále výdaje hrazené nájemcem, které jsou součástí ceny hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí tohoto majetku, které v souhrnu se sjednanou kupní cenou převýší 40 000 Kč.

Příklad:

OSVČ si formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku (finančního leasingu) pronajala výrobní zařízení. Po dvou letech pronájmu tato OSVČ na základě dohody s pronajímatelem provedla technické zhodnocení výrobního zařízení ve výši 45 000 Kč. Je možné toto technické zhodnocení daňově odepisovat?

Jestliže vlastník výrobního zařízení nezvýší vstupní (zůstatkovou) cenu o hodnotu technického zhodnocení, může OSVČ na základě písemné smlouvy s vlastníkem toto technické zhodnocení odepisovat. V okamžiku odkoupení výrobního zařízení od pronajímatele zvýší zůstatkovou (vstupní) cenu již odepisovaného technického zhodnocení o pořizovací cenu odkoupeného zařízení a bude pokračovat v odepisování.

Zahájení odepisování hmotného majetku

Obvykle se odepisování zahajuje uvedením majetku do stavu způsobilého obvyklému užívání. Obdobně to platí i pro technické zhodnocení. Uvedením do stavu způsobilého užívání se podle § 26 zákona o daních z příjmů rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními předpisy pro užívání majetku.

Daňový odpis ve výši ročního odpisu vypočteného podle zvoleného způsobu odepisování (rovnoměrné nebo zrychlené odpisy) lze uplatnit u hmotného majetku evidovaného po celé zdaňovací období a u majetku nakoupeného v průběhu období. Čtěte více: Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci

V poloviční výši ročního odpisu se uplatní odpis u majetku, který byl evidován na počátku zdaňovacího období (k 1.1.) a došlo v průběhu tohoto období:

 • k vyřazení,
 • k převedení na jinou právnickou nebo fyzickou osobu,
 • k ukončení podnikatelské činnosti nebo ukončení pronájmu, zrušení, likvidaci apod.,
 • k ukončení nájemního vztahu při odpisování technického zhodnocení nájemcem nebo ukončení výpůjčky.

Dále u hmotného majetku nabytého v průběhu zdaňovacího období a evidovaného ke konci tohoto období (k 31.12.), u něhož poplatník pokračuje v odepisování započatém původním vlastníkem. Rovněž u hmotného majetku evidovaného u poplatníka po celé zdaňovací v případě vstupu do likvidace nebo prohlášení konkurzu a u poplatníků u nichž je zdaňovací období kratší než 12 měsíců.

Při výpočtu ročních daňových odpisů, je tedy nutné prověřit i přírůstky a úbytky majetku v průběhu období. Pokud podnikatel například prodá majetek 2. ledna, bude si nárokovat polovinu daňového odpisu, jelikož majetek byl evidován na počátku zdaňovacího období, ale na konci tohoto období už ne. Stejně bude postupovat i u majetku prodaného 30. prosince. Logicky tedy majetek nakoupený 2. ledna, avšak prodaný 30. prosince nelze daňově odepsat, a to ani v poloviční výši. Tento majetek totiž nebyl evidován na počátku ani ke konci zdaňovacího období.

Anketa

Odpovídají, podle vašich zkušeností, doby odpisu skutečné životnosti majetku?

Nehmotný majetek je možné odepisovat podle § 32 zákona o daních z příjmů. Odepisují se zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva atd.

Majetek se odepisuje, jestliže je doba použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč. Musí se však jednat o nehmotný majetek nabytý úplatně, vkladem společníka, darováním, zděděním nebo vytvořením vlastní činností, ovšem za účelem obchodování nebo k opakovanému poskytování.

Jestliže podnikatel užívá nehmotný majetek na základě sjednané smlouvy po dobu určitou, roční odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané ve smlouvě. Pokud je užívání neomezeno, stanoví se délka odepisování v souladu se zákonem o daních z příjmů:

 • audiovizuální dílo – 18 měsíců,
 • software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – 36 měsíců,
 • zřizovací výdaje – 60 měsíců,
 • ostatní nehmotný majetek – 72 měsíců.

Odpisy se obvykle stanovují s přesností na celé měsíce. Začíná se odepisovat následujícím měsícem po dni, ve kterém byly splněny podmínky pro odepisování.

Tip do článku - EBF spíkři 1

Příklad:

Začínající podnikatel měl před zahájením podnikatelské činnosti následující výdaje: nájemné ve výši 45 000 Kč, nakoupené zásoby 15 000 Kč, poradenské služby 6000 Kč, živnostenské oprávnění a další správní poplatky 3000 Kč, malování provozovny 10 000 Kč a drobný majetek za 25 000 Kč. V jaké výši lze zřizovací výdaje odepisovat?

Zřizovacími výdaji jsou: nájemné, poradenské služby, poplatky a vymalování provozovny, tj. celkem 64 000 Kč. Zřizovací výdaje převyšující částku 60 000 Kč se odepisují 60 měsíců. Měsíční odpis zřizovacích výdajů činí 1067 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru).

Majetek vyloučený z odepisování:

 • bezúplatně převedený majetek z finančního leasingu do částky 40 000 Kč,
 • pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, které nedosáhly plodnonosného stá­ří,
 • hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení,
 • umělecká díla a kulturní památky,
 • povinně bezúplatně převzatý majetek,
 • inventarizační přebytky, pokud nebyly při zjištění zúčtovány do výnosů,
 • hmotný movitý majetek nabytý věřitelem důsledku zajištění závazku převodem práva, za předpokladu, že jej bude po tuto dobu odepisovat původní vlastník.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).