Hlavní navigace

Produkujete při podnikání odpad? Běžné popelnice jen tak využívat nemůžete

25. 11. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Pokud ve svém podnikání produkujete odpady, jste povinni zajistit jejich vytřídění a odvoz. Bez smlouvy s obcí byste je však do běžných popelnic házet neměli.

Povinnost třídit a zajistit odvoz odpadu se týká i firem a živnostníků. Pokud během své činnosti produkují odpad, musí si zajistit vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, nebo se zapojit na základě smlouvy obecního systému. Kdo to nesplní, riskuje vysoké pokuty. Detailnější informace přináší podnikatelům příručka, kterou vydala Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) po dohodě se Svazem měst a obcí příručku a ve které se radí živnostníkům, jak mají nakládat s odpady.

Nakládání s odpady se týká i podnikatelů

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Podnikatelé zodpovídají za odpad, který vyprodukují.

Zákon o odpadech určuje, že každá právnická či fyzická podnikající osoba, při jejichž činnosti vznikají odpady, se řadí mezi původce odpadu a platí pro ně pravidla daná zákonem. Jak se upřesňuje ve vydané příručce, původci odpadu jsou tedy i živnostníci (například kadeřnice, obchodníci, provozovatelé restaurace nebo účetní).

Podle § 16 zákona o odpadech pak musí původci odpadů:

  • odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
  • zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,
  • odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby)
  • ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,
  • shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
  • zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
  • vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
  • vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy,
  • ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
  • platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

Co se týče charakteristik odpadu, pokud živnostníci produkuji odpad podobný komunálnímu odpadu, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, vztahují se na ně podobná pravidla jako pro komunální odpad. Původci (například osoby samostatně výdělečně činné – živnostníci, s.r.o. a další), kteří produkují takovýto odpad podobný komunálnímu, mohou svůj odpad předat odpadové firmě nebo mohou na základě smlouvy s příslušnou obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem, upřesňuje ČAOH.

Za nesplnění povinností hrozí milionové pokuty

Další povinnosti podnikatelů se odvíjí od toho, zda si zvolili vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, či se zapojili do systému v obci na základě písemné smlouvy. Jestliže si živnostník vybere vlastního dodavatele, musí nejprve sám vytřídit z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (papír, plasty, sklo apod.) a zbytek zařadit mezi směsný odpad. Dodavatel pak na základě smlouvy zajistí další naložení s vytříděným a směsným odpadem. V případě, že se podnikatel zapojí do obecního systému, musí odpady třídit a zařazovat dle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí a platit cenu stanovenou obcí za užívání systému.

Pokud podnikatel pravidla pro nakládání s odpady nedodržuje, vystavuje se riziku pokuty. Jestliže podnikatel využívá obecní systém pro nakládání s odpady, aniž by měl smlouvu s obcí, či pokud nemá zajištěno odstranění odpadu, může dostat od obce pokutu až 300 tisíc korun. V případě, že si na podnikatele posvítí dokonce inspekce, hrozí mu až desetimilionové penále.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).