Hlavní navigace

Program Covid 2021: Dostanete aspoň 1500 Kč na den, a to i s jedním zaměstnancem

1. 4. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Aktualizováno: Změna srovnávaného a srovnávacího období dle dodatku č. 1. (5. 4. 2021 20:43)
V rámci programu Covid 2021 se bude vyplácet podnikatelům, kterým klesly tržby aspoň o 50 %, 500 Kč na zaměstnance a den.

Zároveň platí, že minimálně půjde o částku 1500 Kč za den. Aby podnikatel ale na kompenzaci dosáhl, musí mít alespoň jednoho zaměstnance. O dotace půjde žádat od 12. dubna.

Odkdy lze žádat

Ministerstvo průmyslu již vyhlásilo výzvu v rámci programu Covid 2021, ve kterém je pro podnikatele připraveno 6 miliard korun. Žádat půjde od 12. dubna od 9 hodin do 31. května 2021 do 16 hodin, a to prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Kdo může žádat?

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba zřízená podle soukromého práva nebo případně příspěvková organizace. Pokud je příspěvkovou organizací, pak platí, že za kalendářní rok 2019 nebo 2020 (podle toho, jak je stanoveno srovnávací období) pocházelo alespoň 50 % celkových výnosů organizace z podnikatelské činnosti.

Jaké podmínky musí žadatel splnit

Musí jít o žadatele, který vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo obdobným způsobem.

Dále musí podnikatel splnit podmínku, že mu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 % (za účetní jednotku). Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021.

Jako srovnávací období si žadatel může vybrat, zda zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Kdo začal podnikat až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Podnikatel též musí mít alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE).

Další podmínky pro oprávněnost žadatele platné ke dni podání žádosti (není-li uvedeno jinak):

 • Ke dni 31. prosince 2019 nebyl podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č.651/2014, případně byl mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci.
 • Pokud mu byla poskytnuta podpora za záchranu a restrukturalizaci, musí mít k datu poskytnutí dotace tuto podporu splacenou.
 • Není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
 • Není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.
 • Nemá žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 daňového řádu nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků ministerstva financí či opatření ministerstva práce a sociálních věcí. Za prodlení s platbou se nepovažuje ani situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného.
 • Není v likvidaci.
 • Dle ustanovení § 136 insolvenčního zákona nebylo rozhodnuto o jeho úpadku.
  Soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku.
 • Soud na jeho majetek dle zákona o konkurzu a vyrovnání neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
 • Podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.

Pokud budete mít nárok na oba programy, využijete raději kompenzace skrze počet zaměstnanců, nebo úhradu nákladů?

Jaká je výše podpory?

Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána jako součin 500 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní rozhodného období (od 11. ledna 2021 do 31. března 2021, tj. 80 dnů). V případě žadatelů, kteří čerpali podporu z programu COVID – Ubytování II, se z důvodu zamezení souběhu podpory za rozhodné období považuje 23. ledna 2021 až 31. března 2021 (celkem 68 dní).

Plným pracovním úvazkem se rozumí osmihodinová pracovní doba v rámci jednoho pracovního dne. V žádosti o podporu lze uvést částečné či zkrácené úvazky, které se započítají příslušným koeficientem (přepočet na plný pracovní úvazek) na dvě desetinná místa, tedy třeba 0,25. Kdo například zaměstnává deset lidí na poloviční úvazek, bude výpočet 10 × 0,5 × 500, tedy může žádat o 2500 Kč na den.

Pokud měl žadatel k 11. lednu 2021 méně než tři zaměstnance vyjádřené jako FTE (minimálně však jednoho), stanoví se podpora ve výši 1500 Kč na den.

Za zaměstnance se pro účely dotace považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru a dále tzv. spolupracující osoby podle zákona o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Do výpočtu se zahrnují výhradně pracovníci, kteří byli k 11. lednu 2021 přihlášení k platbě pojistného na ČSSZ a kteří se většinou své pracovní náplně podíleli na provozování podnikatelské činnosti.

S čím lze Covid 2021 kombinovat?

Podporu z programu za toto období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze ji kombinovat s podporou z paralelního programu Covid Nepokryté náklady. Podporu nelze kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021. Kdo již o nový kompenzační bonus požádal, může žádost o podporu v programu Covid 2021 podat, ale v případě jejího schválení musí bezodkladně svého správce bonusu požádat o zastavení řízení o žádosti o kompenzační bonus, respektive o jeho vrácení.

Co bude nutné v žádosti o podporu doložit?

Pokud nepodává žádost osoba oprávněná jednat za společnost, bude potřeba doložit elektronicky podepsanou (nebo ověřenou) plnou moc. Doložit bude třeba také případ, kdy uváděný zaměstnanec nebude ověřen automatickou kontrolou, že byl k rozhodnému datu přihlášen k platbě pojistného na ČSSZ. Žadatel má v takovém případě možnost doložit, že zaměstnanec nahlášen byl, jen v seznamu ČSSZ k danému datu ještě nebyl evidován. Jinak by nemělo být nutné dokládat žádný dokument a bude stačit vyplněná žádost obsahující čestné prohlášení, které je přímo součástí.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).