Hlavní navigace

Program Covid Nepokryté náklady má druhou výzvu. Jak se změnily podmínky?

14. 6. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo druhou výzvu programu Covid Nepokryté náklady. Podmínky se oproti první výzvě lehce změnily.

Nově například není na překážku souběh s programem Covid 2021, jen se o vyplacené prostředky zpětně sníží vykázaná ztráta. Podmínka 50% poklesu tržeb zůstala, jen se posunulo období, za které se tržby porovnávají.

Odkdy dokdy lze žádat

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo v pátek druhou výzvu programu Covid Nepokryté náklady. Princip programu sice zůstal stejný, přesto však došlo oproti první výzvě k některým změnám. Předně se samozřejmě žádá za jiné období, nyní je rozhodným obdobím 1. duben až 31. květen. Pokud podnikatel splní podmínky (viz níže) pouze za duben, lze mít rozhodné období pouze duben.

Podpora bude poskytována ve formě dotace na způsobilé výdaje za rozhodné období. Výše podpory činí i nadále 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období. U podnikatelských subjektů s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku půjde o 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období. Podpora se poskytuje v rámci této výzvy do maximální výše 15 mil. Kč na jednoho žadatele v případě rozhodného období od 1. dubna do 30. dubna 2021, nebo 25 mil. Kč na jednoho žadatele v případě rozhodného období od 1. dubna do 31. května 2021

Žádat v druhé výzvě půjde od 28. dubna od 9 hodin do 13. září skrze AIS MPO. Pokud podnikatelé žádali o podporu z programu Covid Nepokryté náklady v první výzvě, není nutná nová registrace, budou využita data o identifikaci žadatele a podání žádosti se tak usnadní, upřesnil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Kdo může žádat

Žadatelem může být i nadále fyzická nebo právnická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo obdobným způsobem. Podnikatel musí splnit podmínku, že mu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby o 50 %. Oproti první výzvě se porovnávají jiná období.

Za rozhodné období, jak už bylo zmíněno, se nyní považuje období od 1. dubna 2021 do 31. května 2021 (případně jen duben). Srovnávají se pak tržby se stejným obdobím roku 2019.

Žadatel, který zahájil provoz/činnost (případně se stal OSVČ) až po 1. dubnu 2019, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce od 1. dubna 2019 do konce roku 2020. Žadatel, jehož podnikatelská činnost byla v průběhu rozhodného období utlumena v důsledku relevantní skutečnosti (například mateřská dovolená, doba čerpání rodičovského příspěvku, přerušení provozování živnosti z důvodu dlouhodobé nemoci či jiné podobné překážky), si jako srovnávací období může zvolit rovněž jakékoli dva po sobě jdoucí měsíce od 1. dubna 2019 do konce roku 2020.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Další podmínky pro oprávněnost žadatele:

Podnikove It nový

 • Ke dni 31. prosince 2019 nebyl podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č.651/2014, případně byl mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci.
 • Pokud mu byla poskytnuta podpora za záchranu a restrukturalizaci, musí mít k datu poskytnutí dotace tuto podporu splacenou.
 • Není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.
 • Nemá žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 daňového řádu nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků ministerstva financí či opatření ministerstva práce a sociálních věcí. Za prodlení s platbou se nepovažuje ani situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného.
 • Není v likvidaci.
 • Ke dni podání žádosti soud nerozhodl o úpadku podnikatele dle insolvenčního zákona s výjimkou úpadku, kdy soud mezi 1. 1. 2020 a dnem podání žádosti povolil reorganizaci.
 • Ke dni podání žádosti soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku.
 • Ke dni podání žádosti podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.
 • Žadatel dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše na jednoho žadatele dle bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise (celková výše podpory nepřesáhne 10 milionů EUR na jeden podnik).

Co jsou nepokryté náklady

Nepokrytými náklady se rozumí ztráta, snížená o poskytnuté či očekávané dotace z programů notifikovaných dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na náklady/výdaje zahrnuté do Upraveného výkazu zisku a ztráty. Jak má přesně Upravený výkaz zisku a ztrát vypadat, je definováno v Příloze 2 Výzvy.

Položky, jako jsou rezervy, opravné položky a odpisy, budou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty (nákladů) dle daňových předpisů.

Jak vypadá Upravený výkaz zisku a ztráty

Do výkazu zisku a ztráty (nákladů) žadatel zahrne veškeré relevantní náklady za dané období s vyloučením těchto nákladů:

 • sankce a pokuty
 • dobrovolné benefity vyplacené zaměstnancům, které neprošly přes zúčtování mzdy zaměstnance a nejsou zaznamenány ve mzdovém listu zaměstnance,
 • úroky z úvěrů, půjček a obdobných závazků vůči osobám ovládajícím, osobám s podstatným vlivem, společníkům, osobám s kapitálovou účastí a dalším spojeným osobám.

Do výkazu zisku a ztráty (nákladů) bude moct podnikatel zahrnout odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, nejvýše však do částky nepřesahující průměrnou hrubou měsíční mzdu 35 402 Kč.

U subjektů, které nejsou účetní jednotkou, se vychází ze skutečných příjmů a výdajů vstupujících do daňového základu/do dílčího základu daně z podnikání. U subjektů s hospodářským rokem se výkaz zisku a ztráty pro účely tohoto programu sestaví tak, jako by byl začátek účetního období 1. leden 2021.

Právě Upravený výkaz zisku a ztráty tvoří jednu z povinných příloh, které budou muset podnikatelé přiložit k žádosti. Další je Výkaz o poklesu obratu, Přehled o dotacích (jak mají vypadat, viz Příloha 2 výzvy) a Výsledný přehled pro výpočet dotace (vyplní se přímo v žádosti). K žádosti je nutné přiložit čestné prohlášení a v některých případech i zprávu nezávislého auditora o ověřovací zakázce. Tato povinnost se týká ale jen podnikatelů, kteří měli prokázanou ztrátu vyšší než 5 milionů Kč.

Jak je to s kombinacemi podpor

Při podávání žádosti je třeba, aby zájemce o podporu uvedl už poskytnutou i očekávanou covid dotaci za překrývající se rozhodné období, týká se to mimo jiné programu Antivirus. Zatímco v první výzvě nešlo Covid Nepokryté náklady kombinovat s programem Covid 2021 ani s novým kompenzačním bonusem, v případě druhé výzvy již Covid 2021 není problém. Nicméně platí, že podnikatelé budou muset ztrátu prokázanou Upraveným výkazem snížit i o dotace z programu Covid 2021 (o všechny dotace uvedené v Přehledu o dotacích).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).