Hlavní navigace

Souběh prominutí pojistného se snížením penále na sociálním pojištění

3. 8. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Kombinace obou opatření je nejen reálná, ale může být pro zaměstnavatele výhodná. Na rozdíl od Antiviru zákon zde souběh kupodivu nevylučuje.

V současné době mohou zaměstnavatelé mimo podpory z Cíleného programu na podporu zaměstnávání Antivirus uplatnit snížení penále nebo prominutí pojistného.

Jde o pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti za zaměstnavatele (za zaměstnance musí být vždy pojistné odvedeno). Zdravotního pojištění se níže uvedená opatření netýkají. Nejprve stručné připomenutí podmínek.

Prominutí (části) penále na pojistném

Jestliže zaměstnavatel pojistné za zaměstnavatele podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti za měsíc květen (splatnost od 1. do 20. června), červen (splatnost od 1. do 20. července) a červenec (splatnost od 1. do 20. srpna) uhradí nejpozději do 20. října 2020 a současně za měsíce květen, červen a červenec hradil pojistné za zaměstnance včas a ve stanovené výši, bude penále, které z důvodu pozdní úhrady pojistného za zaměstnavatele vznikne, sníženo o 80 %. Toto snížené pojistné se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Zaměstnavatel nemusí o odkladu odvodu pojistného OSSZ informovat, ta sama sníží penále o 80 % podle stavu zaplaceného pojistného ke dni 20. října 2020. V případě, že nebude u zaměstnavatele evidován k tomuto datu žádný dluh, a pokud zaměstnavatel řádně odvedl za měsíc květen, červen a červenec pojistné za zaměstnance, tj. v plné výši a v termínu splatnosti. Pokud tomu tak nebude, bude účtováno penále v plné výši.

Je umožněno odložit platbu celého nebo jen části pojistného. Snížené penále bude zaměstnavateli předepisováno k úhradě standardně formou výkazu nedoplatků podle § 104g zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Podmínky pro snížení penále za pozdní odvod:

  • Možnost odložit celé nebo část pojistného za zaměstnavatele za měsíc květen až červenec.
  • Jde pouze o pojistné za zaměstnavatele, nikoli za zaměstnance (to musí být odvedeno). 
  • Pojistné musí být doplaceno ke dni 20. října 2020. 
  • Vypočtené penále (snížené na 20 %) bude vyčísleno formou výkazu nedoplatků.
  • Snížené penále, které nepřesáhne 1000 Kč, se nebude vymáhat vůbec.

Prominutí pojistného „za zaměstnavatele“

Jako další opatření, které má dle slov ministryně práce a sociálních věcí „pomoci nastartovat ekonomiku“, bylo v měsíci červnu 2020 schváleno prominutí pojistného. Prominutí se týká pojistného, jenž je povinen platit zaměstnavatel a je realizováno snížením vyměřovacího základu. Pojistné se při splnění podmínek promine v měsících červen až srpen 2020. Podmínky se posuzují za každý kalendářní měsíc zvlášť. Je tak možné prominout pojistné za všechny tři měsíce nebo jen v některých měsících. Jde o opatření, které bývá označováno jako Antivirus C.

Stejně jako opatření z Cíleného programu pro podporu zaměstnanosti Antivirus režim A a B neuplatní všichni zaměstnavatelé ani prominutí pojistného. Tato forma podpory není například pro takzvanou platovou sféru, tj. zaměstnavatele uvedené v § 103 odst. 3 zákoníku práce. Více v článku: Ovlivní prominutí pojistného zaměstnavatelů superhrubou mzdu zaměstnanců?

Zaměstnavatelé musí současně splnit pět podmínek. Především jde o malé zaměstnavatele, což zajistí hned první podmínka (tj. počet zaměstnanců v pracovním poměru s účastí na nemocenském pojištění nepřekročí ve sledovaném měsíci 50). Jde o evidenční počet zaměstnanců. Počítají se například i zaměstnanci, kteří jsou aktuálně na mateřské nebo rodičovské dovolené. Jak upřesnilo ministerstvo práce a sociálních věcí, účast na nemocenském pojištění zaměstnance v pracovním poměru trvá od nástupu do zaměstnání až do skončení pracovního poměru, pokud zaměstnání není zaměstnáním malého rozsahu. To znamená, že i zaměstnanec, jemuž trvá pracovní poměr, ale dlouhodobě nepracuje, například z důvodu pracovního volna, uvolnění pro výkon veřejné funkce, se započítává do počtu zaměstnanců v pracovním poměru účastných nemocenského pojištění v posledním dnu měsíce nebo do limitu počtu 50 zaměstnanců, vysvětlil za ministerstvo Jan Brodský.

Každý zaměstnavatel sám vyhodnotí, zda jsou všechny podmínky v jednotlivých měsících splněny a následně si promine nebo sníží odvod pojistného za zaměstnavatele. Přehled o výši pojistného (již jen elektronicky) je doplněn o nový řádek – údaj o výši sníženého vyměřovacího základu. Zaměstnavatelé, kteří pojistné nebudou snižovat, mohou nadále používat dosavadní (neupravený) tiskopis (v elektronické podobě).

MM AI temata

Souběh prominutí pojistného se snížením penále

Prominutí pojistného (režim C) bohužel nelze kombinovat s programem Antivirus v režimu A nebo B. Zde totiž musí být pojistné vždy uhrazeno. Jde o jednu z podmínek čerpané podpory zaměstnavatelům.

Není však vyloučena kombinace prominutí pojistného se snížením penále z pozdního odvodu pojistného. Samozřejmě za měsíce, které se překrývají. Zmíněná opatření se kryjí pouze v některých měsících.

Snížení penále platí pro měsíce květen, červen a červenec. Prominutí pojistného je možné v měsících červen, červenec a srpen. Pokud si zaměstnavatel v těchto měsících uplatnil snížení (prominutí) pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a současně odvedl toto pojistné se zpožděním, avšak nejdéle do 20. října 2020, zaplatí jen 20 % z penále, které mu bude z dlužného pojistného vyčísleno. Snížené penále, které nepřesáhne 1000 Kč nebude vymáháno vůbec.

Za červen a aktuálně za měsíc červenec je možné kombinaci obou opatření využít. A v řadě případů bez doměření penále. Je ale nutné dobře počítat.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).