Hlavní navigace

Radíme Ukrajincům: Upravený postup při příjezdu do České republiky

21. 3. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Vzhledem k množství uprchlíků přicházejících na území České republiky došlo k zásadnímu zjednodušení registrace, získání povolení k pobytu i zdravotního pojištění.

Ukrajinci mají nyní volný vstup na trh práce a mohou rychle získat humanitární finanční podporu. Nová pravidla platí od 21. března 2022. Přinášíme jejich souhrn v české i ukrajinské verzi.

Vstup na území České republiky

Pro nově příchozí z Ukrajiny se postup liší podle okolností jejich příjezdu. V praxi mohou nastat především dvě situace:

  • Mají zde příbuzné či nějaké jiné zázemí – přijedou do České republiky v rámci bezvízového styku a následně si do 90 dnů na pracovišti ministerstva vnitra požádají o dočasnou ochranu. Dočasnou ochranou se rozumí oprávnění k pobytu na území České republiky. Dočasnou ochranu uděluje ministerstvo vnitra nebo Policie ČR.
  • Nemají zde žádné zázemí, ubytování atd. – mohou se dostavit do Registračního humanitárního střediska Vyšní Lhoty (Vyšní Lhoty 234, 739 51) nebo do speciálně zřízených krajských center.

Pro všechny platí, že se musí do 30 dnů zaregistrovat na oddělení pobytu cizinců na cizinecké policii. Pokud pobývají v soukromí, musí se zaregistrovat sami. Jestliže jde o pobyt na hotelu či jiném ubytovacím zařízení, zajistí registraci ubytovatel. Je vhodné se přesvědčit, že tak skutečně učinil. Děti mladší 15 let povinnost ohlášení místa pobytu nemají, registrovat se nemusí. Poté mají lidé 90 dnů na získání dočasné ochrany.

Vše poskytnou speciální krajská centra

V jednotlivých krajích vznikla speciální centra, která běžencům celý postup zjednoduší. Veškeré formality vyřídí na jednom místě. Je možné se zde registrovat u cizinecké policie, požádat o dočasnou ochranu, získat zdravotní pojištění, zaevidovat se u úřadu práce, požádat o dávky hmotné nouze nebo najít ubytování.

Nový institut dočasné ochrany

Dočasnou ochranou se rozumí oprávnění k pobytu na území České republiky. Kromě ukrajinských občanů se dočasná ochrana vztahuje i na osoby, které měly před vypuknutím konfliktu na Ukrajině trvalý pobyt (k 24. březnu 2022) a jejichž vycestování do země původu zároveň nyní není možné.

Osoby s přechodným pobytem na Ukrajině (studenti atd.) na dočasnou ochranu v České republice nedosáhnou. Mohou však využít standardní instituty, např. mezinárodní ochranu. O dočasnou ochranu v ČR nemohou žádat cizinci, kteří o ni požádali nebo jim byla udělena v jiném členském státě Evropské unie.

Cizinec, jemuž bylo v období od 24. února 2022 do 20. března 2022 uděleno speciální vízum za účelem strpění pobytu na území České republiky, se nyní považuje za cizince s udělenou dočasnou ochranou.

Pro získání informací mohou Ukrajinci využít speciální infolinku Ministerstva vnitra ČR +420 974 801 802.

Žádost o dočasnou ochranu

O udělení dočasné ochrany se žádá osobně na odborech cizinecké policie (krajská ředitelství), nejčastěji ale ve speciálně zřízených krajských centrech pro uprchlíky. Žadatel je povinen k žádosti předložit cestovní doklad a na vyžádání také fotografii. Jestliže nebude možné z kapacitních důvodů žádost vyřídit, je možné stanovit cizinci jiné místo podání žádosti (aby nemusel na vyřízení čekat několik hodin či dnů). V takovém případě obdrží na místě pouze osvědčení o podání žádosti.

ČLÁNKY PRO UKRAJINU 

Čtěte články, které jsou určeny pro nově příchozí Ukrajince. Články vycházejí v češtině i ukrajinštině. Zřídili jsme pro tyto účely speciální ukrajinskou sekci, kde jsou články výhradně v ukrajinštině. Pokud máte tip na obsah, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím emailu: press@podnikatel.cz

Udělení dočasné ochrany se vyznačí cizinci vízovým štítkem do cestovního pasu. Jestliže to není možné, učiní se záznam o udělení dočasné ochrany do cestovního dokladu nebo mimo něj. Cizinci, který platný cestovní pas nemá, může být na místě vystaven (bez správního poplatku). Pokud nejsou v konkrétním centru pro jeho vydání podmínky, je možné ho získat na ministerstvu vnitra nebo na Policii ČR (nezbytné předložení fotografie).

Cizincům s dočasnou ochranou nejsou přidělována rodná čísla. Cizinci s udělenou dočasnou ochranou musí hlásit místo pobytu. Případné změny pobytu je možné nahlásit vyplněním elektronického formuláře. Rozsah údajů je shodný s přihlašovacím tiskopisem.

Informace pro ukrajinské občany poskytuje:

Zdravotní pojištění

Pro pobyt v České republice je nutné mít zdravotní pojištění. Záleží na druhu pobytu:

  1. Bezvízový pobyt (turistický pobyt) – v rámci maximálně devadesátidenního bezvízového pobytu nejsou občané Ukrajiny účastni veřejného zdravotního pojištění. Aby si nemuseli případnou zdravotní péči sami platit, musí mít komerční cestovní pojištění od některé z pojišťoven. Pojištění lze sjednat i online.
  2. Dočasná ochrana – okamžikem získání dočasné ochrany se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ni odvádí český stát. Osoba s dočasnou ochranou by se měla za cca 5 dní dostavit na jakoukoliv pobočku VZP nebo jiné zdravotní pojišťovny, kde obdrží potvrzení o pojištění. To bude předkládat lékaři či nemocnici v případě potřeby zdravotní péče.

Cizinec, kterému byly poskytnuty zdravotní služby na území České republiky a následně mu byla udělena dočasná ochrana, se ode dne poskytnutí zdravotních služeb na území České republiky v období 30 dnů přede dnem udělení dočasné ochrany považuje pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb za státního pojištěnce. Státními pojištěnci budou i děti ukrajinských uprchlíků, které by se případně na území České republiky narodily (automaticky po dobu 60 dnů od narození).

V případě dřívějšího udělení speciálního víza za účelem strpění platí obdobná pravidla i ve zdravotním pojištění (státními pojištěnci jsou nově od 24. 2. 2022 do dne udělení víza nebo dočasné ochrany).

Možnost vzdělávání a zaměstnání

Cizinec s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. To znamená, že tito cizinci mají volný vstup na trh práce. Nepotřebují již pracovní povolení. Mohou uzavřít jakýkoli pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem, eventuálně požádat úřad práce o zavedení do evidence zájemců o zaměstnání. Úřad práce rovněž pomůže s financováním kurzů českého jazyka nebo rekvalifikací. Formulář k podání žádosti o evidenci jako zájemce o zaměstnání.

Dávky hmotné nouze

Cizinci s dočasnou ochranou, který se zdržuje na území České republiky, se za kalendářní měsíc, v němž mu byla udělena dočasná ochrana, vyplatí humanitární dávka ve výši 5000 Kč. Jestliže jsou příjmové, sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou takové, že mu neumožňují zajištění základních životních potřeb, lze na základě jeho žádosti poskytnout dávku ve výši 5000 Kč měsíčně opakovaně, a to po dobu pěti kalendářních měsíců bezprostředně následujících po měsíci udělení dočasné ochrany.

Žádost o dávku musí obsahovat identifikační údaje žadatele, místo jeho pobytu na území České republiky a musí být předloženy doklady prokazující, že žadatel je cizincem s dočasnou ochranou. Příjmové, sociální a majetkové poměry na území České republiky žadatel uvede do žádosti a doloží je všemi dostupnými doklady nebo formou čestného prohlášení.

školení červen - novinky

Dávku vyplácí Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu. Za děti podávají žádost rodiče. První pomoc ve výši 5 000 Kč bude vyplacena „automaticky“. Další pomoc poté na žádost, pokud bude situace osoby zejména z hlediska příjmů a majetku i nadále neuspokojivá. Je možné žádat elektronicky na předepsaném formuláři bez zaručeného elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem.

Dávka se vyplácí v hotovosti nebo převodem na platební účet v bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelním a úvěrním družstvu v České republice určený žadatelem. Dávka se nevyplácí do ciziny. Pokud již byla dříve cizinci se speciálním vízem za účelem strpění vyplacena dávka mimořádné okamžité pomoci, k této dávce se přihlížet nebude. Ukrajinec může získat novou humanitární dávku.

Vážení čtenáři, situaci na Ukrajině se věnujeme napříč servery, které spadají pod našeho vydavatele, společnost Internet Info. Nabízíme vám výběr některých textů:

POMOC PRO UPRCHLÍKY

FINANCE A BYZNYS

IT A KYBERBEZPEČNOST

UŽITEČNÉ RADY

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).