Hlavní navigace

Reálnou hodnotu majetku zjistíme až při směně

13. 10. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Pořizovací cena je navýšena o náklady, které jsou spojené s pořízením. Všeobecný trend je však rychle zvyšovat náklady podniku na úkor ocenění majetku. Stručný přehled vám pomůže najít řešení, jak správně ocenit podnikový majetek.

Stěžejní částí Zákona o účetnictví jsou zásady oceňování v účetnictví. Nejedná se pouze o oceňování dlouhodobého majetku a zásob, ale také vyjádření hodnoty pohledávek a závazků, cenných papírů, peněžních prostředků či cenin.

Oceňováním majetku se zabývá konkrétně část čtvrtá Zákona o účetnictví (§24 -§28).

Majetek se oceňuje podle zákona v okamžiku uskutečnění účetního případu či ke konci účetního období ke dni sestavení účetní závěrky.

Ocenění v okamžiku uskutečnění účetního případu

V průběhu účetního období je často nutné přiřadit majetku cenu. Je to při nákupu majetku, při stanovení zůstatku pokladny nebo stanovení výše závazků.

Jakou cenu lze použít:
Druh ocenění Použití
Pořizovací cena Hmotný majetek pořízen dodavatelsky
Nehmotný majetek pořízen dodavatelsky
Zásoby nakupované
Podíly, cenné papíry a deriváty
Pohledávky pořízené za úplatu nebo vkladem
Jmenovitá hodnota Pohledávky při jejich vzniku
Závazky
Peněžní prostředky
Ceniny
Vlastními náklady Hmotný majetek vytvořený vlastní činností
Nehmotný majetek vytvoření vlastní činností
Zásoby pořízené vlastní činnosti
Reprodukční pořizovací cena Majetek pořízený bezúplatně
Majetek vytvořený vlastní činností, pokud nelze vyčíslit vlastní náklady

Nejčastějším způsobem pořízení je nákup majetku. Při pořízení majetku nákupem se používá ocenění pořizovací cenou. Pořizovací cenu tvoří nákupní cena a náklady, které s pořízením souvisí. Nejčastěji hovoříme o dopravném, výdajích na montáž, instalaci či pojištění dodávky nebo zaplacené clo.

Příklad 1:

Nakupujeme zboží od dodavatele. Faktura na zboží je v hodnotě 25 000 Kč. Za dopravu zboží jsme zaplatili přepravci 2000 Kč. Dále jsme zaplatili provizi 1500 Kč za zprostředkování obchodu.
Pořizovací cena zboží bude 28 500 Kč (25 000 Kč + 2 000 Kč + 1 500 Kč).

Jmenovitá hodnota se také někdy nazývá nominální hodnota. Je to cena (částka), která je vyčíslena na bankovkách, ceninách nebo na fakturách. Velmi jednoduše si můžeme vysvětlit jmenovitou hodnotu právě u peněžních prostředků. Vezmete-li svou peněženku a najdete tam jakoukoli bankovku, tak právě označení hodnoty bankovky je její jmenovitá hodnota. U padesátikoruny je jmenovitou hodnotou 50 Kč, u tisícikoruny 1000 Kč. Jmenovitá hodnota je uvedena na bankovce a nevyjadřuje skutečnou – reálnou hodnotu bankovky. Tu zjistíme až při nakupování. Tehdy teprve poznáme reálnou hodnotu bankovky. Zjistíme, co lze za bankovku v nominální hodnotě 50, 100 či 1000 Kč koupit.

Ocenění vlastními náklady je možné na základě propočtů přímých a režijní nákladů pomocí kalkulace. Pro urychlení stanovení ceny ve vlastních nákladech je vhodné od prvopočátku náklady členit při účtování podle vzniku. Čtěte více: Co nevyřeší neviditelná ruka trhu, vyřeší kalkulace

Reprodukční pořizovací cena se používá při pořízení majetku darováním, dědictvím nebo vkladem podnikatele či společníka do podnikání. U způsobů, kdy majetek do podniku získáme „zdarma“, použijeme ocenění reprodukční pořizovací cenou. Oceňování reprodukční cenou se provádí v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Čtěte více: Není účetnictví jako účetnictví aneb O nákladech trochu jinak

Jak využíváte možnosti pořídit majetek prostřednictvím finančního leasingu?

Ocenění v okamžiku sestavení účetní závěrky

Ocenit majetek je potřeba i při účetní uzávěrce. Některé složky majetku a závazků se oceňují reálnou hodnotou. Podle zákona je reálnou hodnotou tržní hodnota nebo kvalifikovaný odhad nebo posudek znalce.

Reálná hodnota se používá především u:

  • cenných papírů,
  • derivátů,
  • pohledávky, které jsou nabyty a určeny k obchodování.

K okamžiku ocenění, což je den, kdy se sestavuje účetní závěrka, se provede přecenění. Provádí se kurzové přepočty, korekce pomocí opravných položek či rezerv. Čtěte více: Auditor ověří správnost vašeho účetnictví

Specifika ocenění dlouhodobého majetku

Ocenění dlouhodobého majetku je závislé na způsobu pořízení – nákupem, vlastní činností, darováním, vkladem do podniku. Do ceny majetku se zakalkulují náklady spojené s pořízením vynaložené do doby uvedení majetku do užívání.

V praxi se často setkáváme s tím, že náklady, které vznikly při pořízení, podnik zúčtuje přímo do nákladových účtů, aby se snížil okamžitě daňový základ. Velká část nákladů se však musí promítnout právě v pořizovací ceně, do nákladů se dostávají až postupně formou odpisů.

Vedlejší náklady v pořizovací ceně
Náklady zvyšující pořizovací cenu Náklady, které nejsou součástí ocenění
Náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku (správní poplatky, zprostředkování, záruky, expertizy) Náklady na opravu a údržbu majetku po jeho uvedení do užívání
Úroky, pokud tak účetní jednotka rozhodne Náklady vynaložené na opravu a údržbu majetku před uvedením do užívání
Přípravné stavební práce (práce průzkumné, geologické, geodetické, náklady na rozpočet, odstranění porostu) Kurzové rozdíly
Licence a patenty používané při pořizování majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Náklady na vyřazení staveb v důsledku nové výstavby Nájemné za stavební pozemek
Náklady na zkoužky před uvedením majetku do užívání Náklady na zaškolení pracovníků
Náklady na zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku Náklady na vybavení dlouhodobého majetku zásobami

Úrok z úvěru lze zahrnout do pořizovací ceny, pokud to určuje vnitřní účetní předpis podniku. Obvykle se započítají do pořizovací ceny úroky z úvěru, které byly zaplaceny do doby zařazení majetku do užívání. Pokud už ale majetek zařadíme do užívání a stanovíme pořizovací cenu majetku, úroky účtujeme jako nákladovou položku. Toto se nevztahuje na poplatky za vyřízení úvěru, které vstupují vždy do pořizovací ceny.

účto únor klímová

Příklad 2:

Podnikatel nakoupil strojní zařízení. Faktura je na 120 000 Kč. Mimo nákupní ceny uhradil za poradenské služby v souvislosti s pořízením daného zařízení ve výši 5000 Kč a náklady na zaškolení pracovníků ve výši 8000 Kč.
Ocenění pořizovací cenou je ve výši 125 000 Kč (120 000 Kč + 5000 Kč). Do pořizovací ceny nelze zahrnout náklady na zaškolení pracovníků ve výši 8000 Kč.

Příklad 3:

Podnik staví novou výrobní halu. Za stavební práce dodavateli uhradil 1,5 mil. Kč. Mimo toto se do pořizovací cenu mohou zahrnout například správní poplatky, přípravné práce, projekt, zařízení staveniště, terénní úpravy. 

Ocenění složek souboru majetku

účtové osnově se setkáváme s označením účtu „Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“.

Za soubor movitých věcí je považován soubor věcí, které se nakupují třeba i samostatně, ale slouží k jednotnému účelu. Soubor pořízených věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se ocení jako celek.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).