Hlavní navigace

Reklamace podle občanského nebo obchodního zákoníku? Obojí je správně

4. 11. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Občasné reklamaci prodaného výrobku nebo poskytnuté služby se nevyhne žádný podnikatel. Každá reklamace však má svá pravidla. Předně musí být jasno, podle jakého zákona se postupuje.

Při reklamaci, tj. uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb je důležitý postup v souladu se zákonem. Základním kritériem, podle kterého se rozliší, zda se reklamace řídí občanským zákoníkem ve spojení se zákonem o ochraně spotřebitelů nebo obchodním zákoníkem, je totiž osoba kupujícího.

Obchodní nebo občanský zákoník?

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila advokátka Veronika Koubková z Advokátní kanceláře Pajerová & Šnajdrová mohou nastat tři varianty.

  1. V případě, že se na straně kupujícího nachází „spotřebitel", postupuje se podle občanského zákoníku. Kdo je považován za spotřebitele, uvádí § 2 zákona o ochraně spotřebitele.
  2. V případě, že se na straně kupujícího nachází „podnikatel“, kupující zboží (nebo přijímající službu) k účelu podnikání, je určující právní režim podle obchodního zákoníku. Kdo je považován za podnikatele, je definováno v § 2 obchodního zákoníku.
  3. Je možné, aby se prodávající a kupující dobrovolně podřídili režimu obchodního zákoníku, přestože by se na jejich vztah jinak užil občanský zákoník. Musí být ovšem splněna jednak podmínka písemné formy jejich dohody a zejména nesmí dojít ke zhoršení právního postavení kupujícího – nepodnikatele ve vztahu k podmínkám, které mu zaručuje občanský zákoník, sdělila Veronika Koubková.

Záruční lhůty podle občanského zákoníku

Odpovědnost za vady popisuje občanský zákoník v § 619 – 627. Jestliže se nejedná o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které jsou v rozporu s kupní smlouvou. A to v záruční době, která činí:

  • 24 měsíců u prodeje spotřebního zboží
  • 8 dní u prodeje potravinářského zboží
  • 3 týdny u prodeje krmiv
  • 6 týdnů u prodeje zvířat

Pokud je ovšem na prodávané věci, obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka také může být u věcí určených k delšímu použití prodloužena, případně se prodloužení může týkat jen některých součástek věci. Záruka se obecně nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení. Čtěte více: Jak přijmout a vyřídit reklamaci s úsměvem

Záruční list není nutný, postačí paragon

Podle občanského zákoníku je prodávající povinen na žádost kupujícího poskytnout záruku písemnou formou, tzv. záruční list. Ten samozřejmě obsahuje identifikační údaje prodávajícího, obsah záruky, případně způsob a platnost záruky nebo údaj o jejím prodloužení či poskytnutí záruky nad rámec zákona. Ovšem v zákoně je uvedeno: Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Mělo by tedy stačit i vystavení paragonu nebo faktury.

Záruční doba začíná běžet převzetím věci nebo uvedením do provozu. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Čtěte více: Zákazník si nechal zaslat zboží a nevyzvedl ho? Hoďte to za hlavu

Vyřízení reklamace

Při reklamaci má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Jestliže nejde věc opravit, může požadovat výměnu, případně výměnu součásti věci. Pokud se věc nedá ani vyměnit, je oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy. Stejně se postupuje i v případě, kdy jde o odstranitelné vady, ale věc se nedá pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad řádně používat. Věci, které se rychle kazí, se reklamují nejdéle v následující den po zakoupení. Čtěte také: Co všechno musí obsahovat obchodní podmínky e-shopů?

Obvykle se reklamuje se u prodávajícího, ovšem v případě, že je v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatňuje se reklamace u tohoto podnikatele.

Příklad 1:

Prodejce dodá počítač a nainstaluje zdarma u zákazníka. Pokud dojde k reklamaci, je povinností kupujícího dodat výrobek do prodejny? Pokud zákazník požádá o odvoz, může být prodejcem naúčtována doprava?

Obecně platí, že kupující je povinen reklamovat zboží u prodávajícího. Jestliže požaduje spotřebitel odvoz reklamované věci, je možné po něm za tuto službu navíc požadovat náklady na odvoz. Rovněž ale upozorňujeme, že dle § 598 občanského zákoníku má kupující nárok na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady, odpověděla advokátka Veronika Koubková.

Doba, po kterou byla věc v opravě, se do záruční lhůty nepočítá

Do záruční lhůty se doba, po kterou byla věc u kupujícího v opravě, nepočítá. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil, údaje o provedení opravy a o době jejího trvání. Při výměně věci za jinou začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Čtěte také: Pozor na platby předem, s podvodnými e-shopy se roztrhl pytel

Příklad 2:

Jestliže reklamuji zboží u dodavatele, v případě výměny zůstává záruka původní. Rovněž u zákazníka řeším některé reklamace výměnou za jiné (týká se to např. zařízení na příjem internetu, apod.) Mohu také ponechat původní záruku? Protože v případě výměny samozřejmě dochází k situaci, zákazník obdrží zařízení nové a z reklamace od dodavatele získám zboží (i když je nové) se zkrácenou zárukou.

Uvedený vztah podnikatele s dodavatelem se řídí obchodním zákoníkem. Tudíž je postaven na smluvním principu. Naopak vztah ke spotřebiteli (zákazníkovi) se řídí občanským zákoníkem. Ve vztahu s dodavatelem záleží pouze na mezi vámi dohodnutých podmínkách. Ve vztahu ke spotřebiteli se však musíte řídit zákonnými ustanoveními občanského zákona a zákona o ochraně spotřebitele, tj. dojde-li k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu ode dne převzetí nové věci, objasňuje Koubková a dodává, že se ve smyslu § 627 odst. 2 občanského zákoníku jedná o tzv. přerušení běhu záruční doby. Na zboží se vztahuje nová záruční doba stejného rozsahu. Je tedy nutno spotřebiteli poskytnout na vyměněné zboží novou, stejně dlouhou, záruční dobu.

Příklad 3:

Výrobek byl reklamován u dodavatele. Na dobu, po kterou bylo zařízení v opravě, se prodloužila záruka. Ovšem na konci této prodloužené záruky se opět zařízení pokazilo. Dodavatel ho opravil a poslal zpět více méně „po záruce“. Může zákazník ještě zboží reklamovat?

Daně 23 konec

Jak uvedla Veronika Koubková, z pozice spotřebitele podle § 627 odst. 1 občanského zákoníku platí, že doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Jedná se o tzv. stavení běhu záruční doby. Záruční doba opětovně běží od okamžiku, kdy byl kupující povinen věc převzít, a to i v případě, že reklamovaná vada nebyla odstraněna, tj. vyskytne-li se vada po opravě opětovně, je kupující oprávněn uplatňovat svoje právo z odpovědnosti za vady. V případě, že opětovná reklamace je uplatněna v rámci takto prodloužené záruční doby, je reklamace oprávněná a stále záruční doba běží, odpověděla Veronika Koubková.

Pokud by se ovšem ve stejném případě jednalo o vztah podnikatele a dodavatele, reklamace by se podřizovala právnímu režimu obchodního zákoníku. Na rozdíl od občanského zákoníku, je založen na smluvním principu a neupravuje zákonnou záruční odpovědnost prodávajícího za vady vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci. Proto je podle Veroniky Koubkové nutné vycházet z dohodnutých podmínek mezi obchodními partnery.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).