Hlavní navigace

Rodiče se dočkali. Krizové ošetřovné schváleno Senátem

16. 12. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Krizové ošetřovné dospělo k závěru legislativního procesu. Oproti předchozímu krizovému ošetřovnému přináší několik novinek. Změnila se i doba jeho poskytování.

Návrh na krizové ošetřovné připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí již v měsíci září 2021. Vzhledem k nárůstu počtu nemocných je jeho zavedení nezbytné. 

Krizové ošetřovné se opětovně využije v případech mimořádných opatření spočívajících v zákazu osobní přítomnosti dětí ve školách či nařízení karantény dítěti v přímé souvislosti s covidem.

V listopadu bylo opět rozhodnuto o jeho zavedení. Aktuálně byl návrh zákona schválen Senátem, po podpisu prezidenta bude vyhlášen ve Sbírce zákonů. Ošetřovné bude vyplaceno zpětně od 1. listopadu 2022.

Ošetřující osoby

Nárok na ošetřovné budou mít rodiče, kteří pečují o děti mladší 10 let. Okruh osob s nárokem na ošetřovné se po dobu opatření rozšiřuje o zaměstnance, kteří pečují o:

  • a) nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii, nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění,
  • b) osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení určeném pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), ale toto zařízení nemůže navštěvovat z důvodu mimořádného opatření při epidemii,
  • c) nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, kterému bylo vydáno doporučení školského poradenského zařízení za účelem stanovení podpůrných opatření pro jeho vzdělávání, jestliže nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Ošetřovné a tzv. dohodáři

Z nároku na dávku nebudou vyloučeni ani zaměstnanci konající práce na dohody mimo pracovní poměr, pokud nebudou účastni nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, kdy vznikla potřeba péče. Měli by nárok na ošetřovné při účasti alespoň v předchozích 3 kalendářních měsících před vznikem potřeby ošetřování.

Aktuální krizové ošetřovné přináší také významnou novinku. Nárok bude mít zaměstnanec, který v době platnosti mimořádného opatření při epidemii teprve nastoupil do zaměstnání. Musí však splnit účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 6 měsících bezprostředně předcházejících dni, v němž potřeba ošetřování začala. Do doby účasti na nemocenském pojištění se pro tento účel započítá:

  • a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,
  • b) doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl tento důchod odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popřípadě dále trvala nemocensky pojištěná činnost,
  • c) doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo
  • d) doba pobírání rodičovského příspěvku.

Okruh ošetřujících a výjimky

Rovněž okruh ošetřujících má být v tomto případě rozšířen. Původně se předpokládalo ošetřování či střídání se v péči mimo společnou domácnost až od roku 2022. Avšak pozměňovacím návrhem se okruh ošetřujících rozšiřuje o příbuzné v linii přímé (např. prarodiče) nebo v linii vedlejší (zákon vyjmenovává okruh dotčených osob – jde o sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance). Vystřídat se mohou i více než 2 oprávnění, střídání ale nebude možné v jednom kalendářním dnu. Podmínky nároku na ošetřovné a rozhodné období se u každého oprávněného posoudí ke dni prvního převzetí do péče.

Nárok na ošetřovné zaniká skončením zaměstnání. Ošetřovné se nebude vyplácet za dny pracovního klidu v kalendářním týdnu, pokud zaměstnanci v tomto týdnu nevznikl nárok na výplatu ošetřovného ani za 1 kalendářní den, který měl být pro zaměstnance pracovním dnem v kalendářním týdnu a v němž potřeba péče trvala. Nárok nebude v období školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem školy v průběhu školního roku.

Výše a podpůrčí doba ošetřovného

Výše ošetřovného má do 28. února 2022 činit 80 % denního vyměřovacího základu. Ale u zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru nejméně 400 Kč za kalendářní den (při kratší pracovní nebo služební době nejméně částku stanovenou jako součin částky 400 Kč a koeficientu zkrácení pracovní doby). Původně se však plánovala platnost krizového ošetřovného až do 30 června 2022.

Ošetřovné se bude stejně jako v jarním období uplatňovat za jednotlivé kalendářní měsíce, a to za dny péče vykázané na předepsaném formuláři. V případě vystřídání se do formuláře uvedou dny, v nichž o dítě nebo jinou osobu pečoval jiný oprávněný.

účto únor klímová

Ošetřovné se bude vyplácet po celou dobu péče o dítě z důvodu uzavření školy nebo třídy. Rodiče nebudou muset potvrzovat uzavření školy nebo třídy včetně důvodu a doby uzavření. Potvrzení školy o uzavření bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy. Krizové ošetřovné bude také platit u dětí, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Skutečnost, že je škola uzavřena, si bude moci sama ČSSZ ověřit. Nařízení karantény dítěti nadále potvrzuje lékař či hygienická stanice.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).