Hlavní navigace

Rozdělení zisku a výplata podílů na zisku v roce 2021

26. 4. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud účetní jednotka vygenerovala zisk, může se rozhodnout o jeho výplatě společníkům. Jak účetně zachytit rozdělení zisku a následnou výplatu podílů na zisku?

Blíží se termín pro sestavení účetní závěrky a podání daňového přiznání. Tím však povinnosti vyplývající ze skončení předchozího roku nekončí. Účetní jednotka musí svolat nejvyšší orgán, např. valnou hromadu, aby rozhodla, jak naloží s vygenerovaným ziskem, příp. ztrátou. Pakliže účetní jednotka vykázala zisk, mohou společníci rozhodnout o jeho výplatě. Aby k výplatě mohlo dojít, musí být splněno hned několik podmínek. K 1. 1. 2021 došlo mimo jiné k novele zákona o obchodních korporacích, kde se některé povinnosti nově týkají všech kapitálových společností.

Podíly na zisku dle zákona o obchodních korporacích

Problematika podílů dopadá do více právních předpisů. Základní právní úprava je však obsažena v zákoně o obchodních korporacích (dále jen ZOK). ZOK stanoví, že pro zjištění podílu na zisku se vychází z řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace, např. valnou hromadou. Na základě této sestavené účetní závěrky lze rozhodnout o rozdělení podílů na zisku mezi společníky. Na základě účetní závěrky je pak možné rozdělit zisk do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. V praxi to znamená, že pokud sestavuji účetní závěrku za rok 2020, mohu rozdělit zisk do konce roku 2021.

V zákoně o obchodních korporacích je dále definováno, z čeho se částka k rozdělení skládá. Částka zisku k rozdělení nesmí překročit součet výsledku hospodaření za skončené účetní období – tj. výsledek hospodaření běžného období, výsledek hospodaření minulých let a ostatní fondy, které může účetní jednotka použít na základě svého uvážení. Částka k rozdělení však musí být ponížena o příděly do rezervních a jiných fondů, pokud jsou upraveny zákonem nebo společenskou smlouvou. 

Podíl na zisku je splatný do třech měsíců ode dne, kdy bylo o jeho výplatě rozhodnuto nejvyšším orgánem společnosti, pokud zákon nebo společenská smlouva nestanoví něco jiného. 

Kdy nelze rozhodnout o rozdělení nebo výplatě zisku?

Podíly na zisku však nelze vyplatit vždy a zákon o obchodních korporacích definuje omezení rozdělení a výplaty podílu na zisku. V zákoně je tak definováno několik případů, kdy k rozdělení zisku nesmí dojít.

Prvním případem, kdy nelze rozhodnout o rozdělení zisku, je za takové situace, kdy „ke skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit“. Účetní jednotka tak musí testovat vlastní kapitál, zda byly naplněny všechny výše uvedené podmínky. Povinnost testovat vlastní kapitál měly pouze akciové společnosti, novelou zákona k 1. 1. 2021 došlo k rozšíření této povinnosti a nově testování podléhají všechny kapitálové společnosti a družstva.

Druhým případem, který ZOK omezuje pro případ rozdělení a výplaty podílu na zisku, je vykazování nákladů na vývoj v aktivech účetní jednotky. Pokud účetní jednotka vykazuje v aktivech náklady na výzkum a vývoj, nesmí účetní jednotka rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud není částka k rozdělení alespoň rovna neodepsané části nákladů na vývoj. Jinými slovy musí být částka k rozdělení vyšší nebo rovna neodepsaným nákladům na výzkum a vývoj. Pokud existuje částka neodepsaných nákladů na výzkum a vývoj, musí se o tuto ponížit částka zisku určená k rozdělení. 

Třetí případ, při kterém nesmí dojít k výplatě podílu na zisku, je situace, kdy by rozdělením zisku nebo jeho výplatou mohlo dojít k úpadku. 

Účtování o rozdělení zisku a jeho výplatě

Problematika rozdělení zisku a jeho výplata je obsažena také v účetních předpisech, a to jak v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví, tak v českých účetních standardech. 

Vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele stanoví povinnost účetním jednotkám uvádět do přílohy k účetní závěrce informaci o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty. České účetní standardy potom konkretizují zaúčtování rozdělení zisku, příp. úhradu ztráty. Pořadí rozdělení zisku, příp. způsob úhrady ztráty, může být stanoven společenskou smlouvou nebo rozhodnutím valné hromady.

Výsledek hospodaření běžného účetního období je zachycen na účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Jakmile dojde ke schválení rozdělení výsledku hospodaření, postupuje se dle českých účetních standardů a dojde k jeho vypořádání. Účet 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím období nesmí mít k okamžiku uzavření účetních knih zůstatek. Pokud tedy nedojde k rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, bude tento zůstatek přeúčtován na účty nerozděleného výsledku hospodaření minulých let, a to do konce účetního období.  

Příklad – rozdělení zisku

Společnost ALFA s.r.o. vygenerovala zisk po zdanění za rok 2020 ve výši 250 000 Kč. Na základě rozhodnutí valné hromady dojde k rozdělení zisku ve výši 100 000 Kč na výplatu podílů, 50 000 Kč na úhradu ztráty minulých let a zbylých 100 000 Kč bude převedeno na nerozdělený zisk minulých let. Všechny zákonné podmínky pro rozdělení zisku byly splněny.

Účtování rozdělení zisku
Text Částka MD D
Rozdělení HV – podíly na zisku 100 000 Kč 431 364
Rozdělení HV – převod na účet nerozděleného zisku 100 000 Kč 431 428
Rozdělení HV – převod na účet neuhrazené ztráty 50 000 Kč 431 429
Srážková daň 15 % z výplaty podílu 15 000 Kč 364 342
Úhrada podílu na zisku 85 000 Kč 364 221
Úhrada srážkové daně 15 000 Kč 342 221

Zdaňování podílů na zisku

Výplata podílu na zisku je dle zákona o daních z příjmů zatížena srážkovou daní ve výši 15 %. Srážku daně je povinen provést plátce, tj. účetní jednotka, u které dochází k rozdělení zisku, nikoli společník. „Plátce daně je povinen srazit daň při jejich výplatě, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada nebo členská schůze schválila řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.

Účetní jednotka je v případě výplaty podílů povinna provést vyúčtování srážkové daně za to období, ve kterém k výplatě podílů, a tím i odvedení srážkové daně, došlo. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).