Hlavní navigace

Rozdíly i lhůty přísnějšího a jednoduchého doručování po novele zákoníku práce

15. 8. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Doručování zaměstnancům se mění. Doručovat se bude i e-mailem. Zavádí se nová fikce. Řada zaměstnavatelů tápe v počítání lhůt.

Návrh novely zákoníku práce upravuje problematiku doručování. Nadále se bude doručovat do vlastních rukou, avšak doručování dohod bude výrazně flexibilnější. Upravuje se nejen elektronické doručování, ale i doručování datovou zprávou.

Také u doručování zaměstnavatelem do vlastních rukou zaměstnanci dochází k několika změnám. Ty vysvětlíme v následujícím textu, včetně počítání lhůt pro doručení. Nejasnosti totiž vznikají při počítání fikce pro doručení, tj. zda se má počítat již ode dne neúspěšného doručení nebo až ode dne následujícího. Na praktických příkladech stanovení dne doručení spolupracovala FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Účinnost změn závisí na dalším jednání v Poslanecké sněmovně. Plánováno bylo od září 2023.

Čeká se na novelu zákoníku práce. Senát chce změny, dotknou se i dohodářů Přečtěte si také:

Čeká se na novelu zákoníku práce. Senát chce změny, dotknou se i dohodářů

Doručení do vlastních rukou a zjednodušené doručování vzájemných dohod

S ohledem na požadavky praxe a zajištění větší míry flexibility doručování v pracovněprávních vztazích se nově z povinnosti doručování do vlastních rukou vypouští písemnosti týkající se vzniku a změn pracovních poměrů a dohod konaných mimo pracovní poměr, včetně jejich zrušení. Zkrátka všechny písemnosti založené na dohodě dvou stran bude nově možné doručovat dle nového paragrafu 21 zákoníku práce.

Pokud se jedná o jednostranně doručované písemnosti, bude nadále nezbytné doručení do vlastních rukou příjemce v souladu s § 334a a 336 zákoníku práce.

Doručování do vlastních rukou zaměstnance

Při doručování výpovědi, okamžitého zrušení, zrušení ve zkušební době a dalších písemností týkajících se skončení pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, s výjimkou dohody podle § 49 a § 77 odst. 5 písm. a) zákoníku práce, a při doručování odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa, mzdového výměru nebo platového výměru se postupuje podle § 334a až 337 zákoníku práce. Jde o jednostranná právní jednání.

Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou:

  • a) jejím předáním na pracovišti zaměstnavatele,
  • b) jejím předáním, kdekoliv bude zaměstnanec zastižen,
  • c) prostřednictvím datové schránky,
  • d) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • e) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Zaměstnavatel nově nebude upřednostňovat doručení na pracovišti zaměstnance. Může zvolit kteroukoli z variant doručení. Pouze doručení poštou bude možné, pokud nelze doručit na pracovišti zaměstnance.

Osobní doručení zaměstnanci

Pro osobní doručení nadále platí obecná pravidla doručování do vlastních rukou na pracovišti nebo kdekoliv bude zaměstnanec zastižen. Odmítne-li zaměstnanec převzít písemnost doručovanou způsobem podle písm. a) nebo b), považuje se tato písemnost za doručenou dnem, kdy zaměstnanec její převzetí odmítl.

Doručení prostřednictvím datové schránky

Nově nemusí s tímto způsobem doručování zaměstnanec předem souhlasit. Zaměstnavatel bude moci doručit písemnost zaměstnanci prostřednictvím datové schránky, pokud si ji zaměstnanec neznepřístupnil pro dodávání dokumentů z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby podle § 18a zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Jestliže se zaměstnanec nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

Počítání lhůt: Dodání do datové schránky dne 24. 7. 2023. Zaměstnanec se do schránky nepřihlásil. Desetidenní lhůta končí a doručeno je dnem 3. 8. 2023. Jestliže by konec lhůty připadl na víkend nebo svátek, posouvá se na nejbližší pracovní den.

Doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

Zaměstnavatel může písemnost doručovanou do vlastních rukou doručit elektronicky výlučně tehdy, jestliže zaměstnanec k tomuto způsobu doručování udělil souhlas v samostatném písemném prohlášení. Zde také uvede elektronickou adresu pro doručování, která není v dispozici zaměstnavatele. Před udělením souhlasu musí zaměstnavatel písemně zaměstnance informovat o podmínkách doručování písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací včetně zákonné lhůty. Zaměstnanec může svůj souhlas s doručováním písemně odvolat.

Písemnost doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací musí být zaměstnavatelem podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Podle nově navržených podmínek bude písemnost doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací doručena dnem, kdy převzetí potvrdí zaměstnanec zaměstnavateli datovou zprávou (postačí obyčejná datová zpráva, ne zaručený elektronický podpis). Jestliže zaměstnanec převzetí písemnosti nepotvrdí ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího dodání, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Doručení je neúčinné, jestliže se zaměstnavateli písemnost vrátí jako nedoručitelná.

Počítání lhůt: Nová fikce elektronického doručení – 15 dnů ode dne dodání písemnosti. Doručeno zaměstnanci elektronicky dne 3. 10. 2023 (v případě nabytí účinnosti novely zákona v září nebo v říjnu), zaměstnanec převzetí nepotvrdil. Posledním dnem lhůty je 18. 10. 2023.

Lhůta se bude počítat tak, že začne běžet den následující po dni elektronického dodání a patnáctým dnem v tomto případě bude 18. 10. 2023. Jestliže by ale konec lhůty připadl na víkend nebo svátek, posune se na nejbližší pracovní den.

Doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

Doručování poštou zákoník práce nemění. Nadále se využijí pravidla doručování podle § 336 zákoníku práce. Jen bude možné využít tento způsob doručení až v situaci, kdy nelze doručit na pracovišti zaměstnance (u ostatních variant doručení se tato podmínka vypouští). Zaměstnavatel vybere takovou službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplývala povinnost doručit poštovní zásilku obsahující písemnost za podmínek stanovených tímto zákonem.

Také zde je vhodné upozornit na pravidla počítání lhůt při uplatnění fikce pro doručení, a to prostřednictvím konkrétního příkladu. Právě zde se totiž zaměstnavatelé mohou setkat s rozdílným právním výkladem, tj. zda se má využít pravidlo pro počítání lhůt, nebo jde o dobu, kdy se naopak počítá počátek patnáctidenního období již ode dne neúspěšného doručení.

Počítání lhůt: Poštovní doručovatel nezastihl zaměstnance dne 19. 7. 2023. Avízo o neúspěšném doručení bylo doručovatelem do schránky vhozeno s datem 19. 7. 2023. Zaměstnancem nebyla písemnost vyzvednuta. Patnáctým dnem lhůty je 3. 8. 2023.

cif - debata 2

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Michaela Horáková, FABIAN & PARTNERS, advokátní kanceláře, je podle § 336 odst. 4 zákoníku práce v případech, kdy si zaměstnanec písemnost i přes výzvu u poskytovatele poštovních služeb nevyzvedl, doručena posledním dnem 15denní lhůty. Zákoník práce stanoví v § 333 zvláštní pravidlo pouze pro počítání dob, nikoli lhůt, proto se uplatní obecná úprava dle § 605 a násl. občanského zákoníku. Lhůta tedy počíná běžet dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek, tedy 20. 7. 2023. Poslední den 15denní lhůty pak připadne na 3. 8. 2023.

Zjednodušenému elektronickému doručování vzájemných dohod se server Podnikatel.cz již věnoval samostatným článkem.

Bude možné poslat zaměstnanci výpověď e-mailem? Přečtěte si také:

Bude možné poslat zaměstnanci výpověď e-mailem?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).