Hlavní navigace

S kontrolou #EET se setkala už polovina podnikatelů, řada z nich navíc opakovaně

30. 5. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zhruba polovinu podnikatelů, kterých se týká EET, již navštívili kontroloři. U 45 % kontrolovaných pak proběhly kontroly opakovaně.

Jak dále ukazují data, která serveru Podnikatel.cz poskytlo Generální finanční ředitelství (GFŘ), v letošním roce se snížila průměrná výše pokuty, kterou úřady udělují. Průměrná sankce od berních úředníků prozatím v roce 2019 dosahuje 7583 korun a od celní správy 8176 korun.

Jaké jsou přestupky u EET?

§ 28 a 29 zákona o evidenci tržeb stanovují, že právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb. Stejně tak se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost:

a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně,
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
c) umístit informační oznámení,
d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Jaké sankce hrozí?

Za přestupek je možné uložit pokutu:

  • do 500 000 Kč, jde-li o přestupek: závažné maření EET, nezaslání datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně nebo nevystavení účtenky tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
  • do 50 000 Kč, jde-li o přestupek: neumístění informačního oznámení nebo porušení povinnosti zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Zákon navíc kontrolorům umožňuje při zvlášť závažném porušení povinností nařídit okamžité

a) uzavření provozovny nebo
b) pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb.

Jakmile podnikatel prokáže, že již pominul důvod pro uzavření provozovny nebo pozastavení činnosti, úřad otevření provozovny (obnovení činnosti) opět povolí.

Norma obsahuje i tzv. liberaci, kdy právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

Skoro polovina kontrol je opakovaná

EET funguje od prosince roku 2016 a do 14. května 2019 proběhlo celkem 192 692 kontrol (169 075 finanční správa, 23 617 celní správa), přičemž 53 550 z nich bylo se zjištěním nějakého porušení zákona. V roce 2017 se uskutečnilo 81 801 kontrol, v roce 2018 jich pak bylo přibližně stejně, konkrétně 82 302. Letos (k 14. květnu) zatím proběhlo 28 589 kontrol. Jak serveru Podnikatel.cz upřesnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ), kontroly doposud proběhly přibližně u 91 tisíc subjektů. Vzhledem k tomu, že celkově tržby eviduje 183 947 podnikatelů, kontroly byly uskutečněny skoro u poloviny z nich.

GFŘ dále doplnilo, že u 45 % subjektů bylo provedeno více kontrol. Je však třeba vzít v potaz, že jde o všechny subjekty, u nichž byla od počátku evidence tržeb provedena více než jedna kontrola, a to bez ohledu na to, zda byla kontrola provedena na stejné provozovně subjektu. Opakované kontroly jsou prováděny zejména za účelem ověření, zda poplatník napravil zjištěný závadný stav, zejména zda začal řádně evidovat své tržby, aby byl naplněn smysl a účel zákona a aby došlo též k narovnání tržního prostředí. Opakované kontroly však mají také edukativní a podpůrný charakter, neboť kontroloři jsou podnikatelům nápomocni se splněním jejich povinností v oblasti evidence tržeb (např. v situacích, kdy je zjištěno chybné nastavení pokladního zařízení, nesplnění oznamovací povinnosti týkající se provozoven apod.), uvedla serveru Podnikatel.cz Klára Křehlová z tiskového oddělení GFŘ.

Průměrná pokuta letos klesla

Celkem úřady zatím udělily 16 361 pokut (12 226 finanční správa a 4135 celní správa). V roce 2017 podnikatelé dostali 6896 pokut (5024 od finanční správy, 1872 od celní správy), o rok později pak 7617 pokut (5756 od finanční správy, 1861 od celní správy a letos (k 14. květnu) zatím 1847 pokut (1446 od finanční správy, 401 od celní správy).

Co se týče průměrné pokuty, ta u finanční správy klesá. V roce 2017 činila průměrná pokuta od berních úředníků 11 278 korun a v roce 2018 10 448 korun. Letos prozatím průměrná sankce od berních úředníků dosahuje 7583 korun. U celní správy dosahovala v prvním roce průměrná sankce 7963 korun a v roce 2018 9813 korun. Také u celní správy se ale letos průměrná pokuta snížila, a to na 8176 korun.

Nejvyšší pokuta, která byla doposud udělena, činila 400 tisíc korun a dostal ji provozovatel stravovacích služeb za to, že používal upravený software pokladního zařízení, který generoval falešné fiskální identifikační kódy (FIK).

V několika případech úřady využily i trest uzavření provozovny. Celkem jich uzavřely 27, přičemž kromě 4 jsou v současnosti již všechny opět otevřeny.

Soud snížil pokutu

Přestože se průměrná sankce snižuje, kontroly u EET čelí kritice některých podnikatelských asociací. Například Podnikatelské odbory upozorňují na to, že úředníci postupují při kontrolách přehnaně tvrdě a někdy i nezákonně. Podle Radomila Bábka, předsedy Podnikatelských odborů, jsou navíc v některých případech neadekvátně vysoké pokuty za bagatelní provinění, třeba v medializovaných případech pokuty 15 000 korun za nezaevidování 15 Kč za prodej krabičky Tic Taců nebo pokuty 25 000 Kč za nezaevidování 22 Kč.

Jak ale upozornil na Facebooku senátor a daňový poradce Tomáš Goláň, Krajský soud v Ostravě před dvěma týdny rozhodl ve prospěch podnikatele, který dostal pokutu 6500 Kč (původně 10 000 Kč) za to, že jeho zaměstnankyně nevystavila kontrolujícím úřednicím účtenku a tedy ani neodeslala datovou zprávu finančnímu úřadu za prodej koláčku v hodnotě 10 Kč. Krajský soud následně posoudil, že v daném případě byla uložená pokuta ve výši 6500 Kč spolu s paušálními náklady 1000 Kč skutečně jako zjevně nepřiměřená. Ačkoliv soud rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství nezrušil, podařilo se nám na návrh naší kolegyně využít moderačního práva soudu a soud tak tuto pokutu sám svým rozhodnutím ponížil na celkových 1000 Kč spolu s paušálními náklady, napsal Goláň.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).