Hlavní navigace

7 praktických otázek a odpovědí k ošetřovnému: Pro zaměstnance i zaměstnavatele

5. 11. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zákon o krizovém ošetřovném byl definitivně schválen. Avšak postup při žádosti se oproti jarním měsícům změnil. Změny se tentokrát dotknou i zaměstnavatelů.

Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a změně zákona o nemocenském pojištění (takzvané krizové ošetřovné) byl 30. října 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 438 (438/2020 Sb.). Nic tedy nebrání rodičům, aby podávali prostřednictvím svých zaměstnavatelů žádost o ošetřovné. Změna se s účinností od 1. listopadu 2020 dotýká i zaměstnavatelů. Mění se způsob předávání žádostí o nemocenské dávky. Změny přitom platí až do 30. června 2020.

Kdo má nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec (bez ohledu na skutečnost, zda jde o samoživitele nebo samoživitelku), který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o:

 • dítě mladší 10 let – uzavření školy nebo její části (důležité je, že v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let)
 • nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.)
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení
 • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Bude ošetřovné také pro dohodáře?

U dohod musí vzniknout účast na nemocenském pojištění. Znamená to, že měsíční odměna z dohody o provedení práce musí být alespoň 10 0001 Kč a u dohody o pracovní činnosti 3000 Kč (od ledna roku 2021 se tato částka zvyšuje na 3500 Kč). U zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, která je zaměstnáním malého rozsahu, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba péče, postačí účast na nemocenském pojištění aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před vznikem péče.

Jak a kde o ošetřovné žádat?

Žádat je možné vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Nyní tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. ČSSZ zveřejnila nový formulář žádosti o dávku ošetřovného, který kombinuje prvky původní žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho části

Připraven je rovněž návod na vyplnění Žádosti o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc

Jak tiskopis podepsat a odeslat zaměstnavateli?

Zaměstnanec musí zaměstnavateli vždy předat originál tiskopisu (např. po návratu do zaměstnání). Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného musí žadatel o dávku tiskopis po vyplnění také podepsat. Na výběr má mezi těmito možnostmi:

 • formulář kompletně elektronicky vyplní i odešle, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis nebo datovou schránku),
 • pokud žadatel elektronický podpis nebo datovou schránku nemá, může tiskopis elektronicky vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem (bez zaručeného elektronického podpisu),
 • formulář vytiskne, vyplní ručně a zaměstnavateli předá fyzicky (poštou).

V jaké výši bude ošetřovné?

Nárok na ošetřovné bude po celou dobu uzavření škol. Zaniká však skončením zaměstnání. Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne bude činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Minimální denní výše ošetřovného ve výši 400 Kč bude v případě plného úvazku tam, kde by po výpočtu byla dávka nižší. Limit bude upraven dle reálné výše úvazku zaměstnance.

Rodič vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc. Důvod čerpání ošetřovného škola nepotvrzuje, postačí čestné prohlášení zaměstnance (součást formuláře). Avšak OSSZ je oprávněná si tuto skutečnost ověřit. Rodič ošetřovné ukončovat nebude. Ve výkazu péče označí dny, kdy pečoval. Opět je možné některé dny pečovat a jiné pracovat. Rodiče (nebo jiné pečující osoby) se mohou na ošetřovném vystřídat. A to i vícekrát. Vystřídání nebude možné v jednom kalendářním dnu.

Avšak pozor na takzvané volné dny. Ošetřovné nepřísluší v období školních prázdnin, ředitelského volna nebo při omezení výuky v jednotlivých dnech. To se aktuálně týká podzimních prázdnin, kdy ošetřovné nepřísluší a zaměstnanec musí svou nepřítomnost v práci řešit jiným způsobem.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Jaké nové povinnosti mají zaměstnavatelé?

Dávky budou OSSZ vyplácet pouze na základě žádostí, které budou uplatněny na nových tiskopisech a které bude možné podávat pouze prostřednictvím zaměstnavatele. Zaměstnavatel zde doplní své záznamy nebo je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží. Tiskopis je k vyplnění a k elektronickému odeslání na ePortálu ČSSZ.

Nově se na tento formulář bude vyplňovat:

 • číslo ze žádosti a také
 • informace o rozsahu pracovní doby.

Česká správa sociálního zabezpečení již informovala, že zaměstnavatel je povinen žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění (s výjimkou nemocenského) a podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu (platí i pro předávání podkladů pro stanovení nároku na nemocenské) převést z písemné podoby do elektronické podoby a aspoň ve formě prosté kopie (ve formátu .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsxs, .pdf, .jpg a .txt) je neprodleně (u otcovské po uplynutí podpůrčí doby, u „běžného“ krátkodobého ošetřovného po uplynutí podpůrčí doby nebo po vydání potvrzení o trvání potřeby ošetřování) předat místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. Originály pak bude archivovat po dobu 10 let následujících po roce, kterého se týkají.

MM_socky3

Jaké jsou způsoby odeslání žádosti o nemocenské dávky?

Počínaje měsícem listopadem 2020 předává zaměstnavatel žádosti zaměstnance na příslušnou OSSZ takto:

 • elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny OSSZ)
 • fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance naskenuje a zašle příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny OSSZ, nebo do datové schránky OSSZ
 • v jedné datové zprávě je přitom třeba zasílat vždy jen podklady k jednomu zaměstnanci.
 • pozornost je přitom třeba věnovat kvalitě naskenovaného tiskopisu – tiskopis musí být čitelný, aby bylo možné dávku zpracovat.

Současně zaměstnavatel elektronicky odešle přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI), ve které uvede číslo žádosti.

Věříte, že se školy v průběhu listopadu otevřou?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).