Hlavní navigace

Seznamte se s povinnostmi pro rozjetí provozovny a nic vás nezaskočí

18. 10. 2019
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Chcete rozšířit své podnikání nebo se posunout jiným směrem a zřídit si provozovnu? Poradíme vám, co udělat na začátku a na co si dát pozor.

Problematiku provozoven upravuje ustanovení § 17 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.) a provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. K provozovnám patří také automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna. 

Hlavní povinnosti

Některé činnosti mohou podnikatelé vykonávat přímo u zákazníka. Jedná se například o technické služby, revize technických zařízení, zednictví a podobně. Další možností je vykonávání prací úplně bez styku se zákazníkem, a to například přímo ve svém bytě nebo rodinném domě, který současně slouží k bydlení. Může jít například o drobnou rukodělnou výrobu, zprostředkovatelskou činnost, poradenské činnosti nebo služby převážně administrativního charakteru a podobně. Tyto případy je proto potřeba posuzovat individuálně, protože ani u nich nelze vyloučit potřebu mít provozovnu a vznik povinnosti předem oznámit živnostenskému úřadu zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně, doplňuje na úvod Eva Václavíková, právník odboru z Živnostenského úřadu města Brna.

Více o této tématice najdete v článku: Kdy si vystačíte s místem podnikání a kdy potřebujete provozovnu?

V případě provozovny musí podnikatel zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti. Odpovědnost za způsobilost provozovny k provozování konkrétní živnosti podle zvláštních předpisů (stavebních, hygienických, požárních) je plně na podnikateli, nikoli na vlastníku nemovitosti. Tuto způsobilost má podnikatel povinnost prokázat pracovníkům živnostenského úřadu při kontrole. Stejně tak je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání provozovny. Tímto dokladem může být například výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva či písemný souhlas vlastníka s užíváním prostor jako provozovny. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny, popisuje Andrea Vojkovská, tisková mluvčí z Magistrátu města Ostravy

Každá provozovna musí být také trvale a zvenčí viditelně označena. V případě podnikatele – fyzické osoby jménem a příjmením nebo v případě společnosti firmou tak, jak je zapsána v Obchodním rejstříku, tedy včetně právní formy a identifikačním číslem osoby (IČO) podnikatele. Mobilní provozovna a automat musí být dále označen údajem o sídle podnikatele nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. Provozovny pro prodej zboží a pro poskytování služeb musí být dále označeny jménem a příjmením osoby, za činnost v provozovně odpovědné (i v případě, že se jedná přímo o podnikatele) a provozní nebo prodejní dobou, dodává Michaela Hernychová, vedoucí oddělení živnostenský úřad z odboru správního a živnostenského Statutárního města Liberec

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně předem oznámit živnostenskému úřadu. Jak podotýká Andrea Vojkovská, neplatí to pro provozovnu, kterou podnikatel uvede v ohlášení živnosti či v žádosti o koncesi a pro mobilní provozovnu a automat. Umístění mobilní provozovny nebo automatu je podnikatel povinen oznámit v případě, že se nachází na jednom místě déle než 3 měsíce. 

V oznámení podnikatel uvede:

  • obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,
  • identifikační číslo osoby,
  • adresu provozovny, popřípadě její umístění a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,
  • datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je také povinen ohlásit i každou změnu této adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně, dodává Andrea Vojkovská. Věra Wawrečková, vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad z Městského úřadu Česká Lípa, upozorňuje, že také při uzavření provozovny je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec jejího uzavření.

Příklad stravovacích služeb

Podle § 17 odst. 4 živnostenského zákona je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Požadavky se liší podle toho, jaká činnost je v provozovně vykonávána. Vždy však platí, že provozovna musí splňovat případné požadavky, plynoucí z jiných zákonů. Například musí vyhovovat po stavební stránce (vyjadřuje se příslušný stavební úřad) a po stránce hygienických předpisů (schvaluje příslušná hygienická stanice). Dále musí být opatřena hasicím přístrojem dle vyhlášky 221/2014 Sb., vyhláška o požární prevenci a v rámci podnikatelské činnosti musí být zajištěna likvidace vzniklých odpadů z provozovny, zvláště, jedná-li se o odpady nebezpečné, vyjmenovává Michaela Hernychová.  

V případě stravovacích služeb, musí podnikatel před zahájením činnosti takové provozovny nejprve zjistit, zda byla k danému účelu „zkolaudována“. Pokud ano, má provozovatel pouze povinnost podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, oznámit zahájení činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví (místně příslušná Krajská hygienická stanice), a to nejpozději v den zahájení činnosti. Uspořádání, vybavení a velikost potravinářského provozu musí být v souladu s požadavky Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin. Konkrétní vybavení závisí na druhu činnosti, rozsahu poskytovaných stravovacích služeb a typu a rozsahu podávaného sortimentu, doplňuje Ivana Kučerová, ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání z Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

Pokud stavba nebo prostory k takovému účelu zkolaudovány nebyly, je nutné požádat místně příslušný stavební úřad o zahájení řízení podle stavebního zákona. Konkrétně se může jednat například o stavební řízení nebo řízení o změně v užívání stavby. Orgán ochrany veřejného zdraví je v takových případech dotčeným správním úřadem a ve věci vydává závazné stanovisko na základě žádosti stavebníka, který předloží potřebnou dokumentaci k posouzení. 

K náležitostem podání při žádosti o stanovisko KHS k nově zřizované potravinářské provozovně patří písemná žádost obsahující jméno a adresu investora, plnou moc pro osobu, která žádost vyřizuje, a případně telefon a jméno kontaktní osoby pro možnost rychlé komunikace. Tato žádost dále podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. musí obsahovat: podnikatelský záměr, výkresovou část, vybavení, způsob zásobování pitnou vodou, způsob likvidace odpadních vod, odpadové hospodářství a situace širších vztahů. 

Po zahájení provozu je dále nutné mít zpracované postupy na zásadách systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP). V případě, že pitná voda není zajištěna z veřejného vodovodního řadu, je nutné ještě před zahájením činnosti vypracovat návrh provozního řádu individuálního vodního zdroje a předložit ho ke schválení příslušné krajské hygienické stanici. 

Podle Ivany Kučerové se často zapomíná na zcela jednoduchou zásadu, že stavba má být využívána k takovému účelu, k jakému je zkolaudována. V praxi to pak může znamenat, že podnikatel otevře potravinářskou provozovnu v prostorách, které nejsou k tomuto účelu nejen schváleny, ale ani přizpůsobeny, zejména pokud jde o dispoziční řešení nebo vybavení. Dále se podle ní zapomíná na odpovídající vybavení pracovních úseků, vybavení umyvadly a dřezy, dostatečnou kapacitu záchodů pro hosty nebo sanitární zařízení pro pracovníky, jako jsou šatny, záchody s umyvadlem, prostory pro úklid a podobně. 

O kontrole ve stravovacích službách si více přečtěte v článku Co vás čeká a nemine při kontrole z hygieny? Musíte mít až čtyři povinné doklady 

Co mít na provozovně za doklady?

Pokud jde o doklady, které musí být na provozovně, jedná se pouze o povinnost uvedenou v § 31 odst. 4 živnostenského zákona. Podnikatel je povinen vést evidenci o daných skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází. 

Konkrétně jde například o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástav. Ostatní doklady, které budou potřebné pro provedení kontroly, si živnostenský úřad vyžádá v rámci zahájení kontroly nebo v jejím průběhu, doplňuje Eva Václavíková. 

WT100 temata2

Vše, co je v rámci případné živnostenské kontroly požadováno, může tedy podnikatel dodatečně doložit v termínu, který mu je stanoven nebo na kterém se s kontrolou dohodne. Přímo na provozovně tedy nemusí mít ani nájemní smlouvu, ani živnostenské oprávnění, ani případné další doklady k výše zmíněným povinnostem. Jediný doklad, který skutečně na provozovně musí být k dispozici, je doklad, který by na žádost zákazníka vydal jako potvrzení o provedení služby nebo prodeji zboží, tedy paragon nebo jiný příjmový pokladní doklad, zdůrazňuje Michaela Hernychová.  

Věra Wawrečková, vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad z Městského úřadu Česká Lípa, zmiňuje další povinnost vyplývající z živnostenského zákona. Tou je, že podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka. Pokud má totiž živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat splnění této podmínky pohovorem, při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku. Podnikatelům doporučuji, aby nezapomínali na své povinnosti, kterých mají opravdu hodně, sledovali legislativu, sledovali naše webové stránky, kde uveřejňujeme důležité změny zákonů, a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktovali živnostenský úřad, uzavírá. 

Partner obsahu

ČSOB podporuje podnikatele v jejich začátcích a růstu. Je pro ně průvodcem, rádcem a partnerem v podnikání. Dodává jim moderní řešení v oblasti platebního styku, jejich růst podporuje prostřednictvím kompletní nabídky úvěrových produktů pro financování jak provozních potřeb, tak investičních záměrů nejen v průběhu podnikání, ale i na samém začátku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).