Hlavní navigace

Slevu na školkovné již neuplatníte na všechny školky a dětské skupiny

2. 12. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Upravily se podmínky pro uplatnění slevy za umístnění dítěte i uznatelnosti výdajů při provozování předškolních zařízení. Čtěte srovnání roků 2015/2016.

V červnu 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Novela upravila nejen poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině, ale současně novelizovala i zákon o daních z příjmů. Jedná se o problematiku nové slevy za umístění dítěte (takzvaného školkovného), kterou si mohli daňoví poplatníci poprvé uplatnit za rok 2014, ale i o daňovou uznatelnost nákladů spojených s provozem předškolního zařízení. O změnách již server Podnikatel.cz informoval v článku: Podmínky uplatnění školkovného se mění. Zákon je schválen 

Sleva za umístění dítěte za rok 2015

Již pro rok 2014 byla zavedena nová sleva za umístění dítěte. Slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti. Pro rok 2014 se jednalo o částku 8500 korun, pro rok 2015 o částku 9200 korun. Ve společně hospodařící domácnosti může být uplatněna pouze jedním z poplatníků (nelze rozdělit na každého rodiče část slevy). Sleva nesouvisí s daňovým zvýhodněním, tj. jeden z poplatníků ve společné domácnosti si může na konkrétní dítě uplatnit daňové zvýhodnění a druhý slevu za umístění dítěte.

Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka (vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti – dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů a také na dítě druhého z manželů, příp. registrovaných partnerů). V případě vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je dítě svěřeno do péče, která nahrazuje péči rodičů.

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Okruh poskytovatelů pro uplatnění školkovného se zužuje.

Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů. Zařízením péče o děti předškolního věku je myšlena kupříkladu dětská skupina, mateřská školka (registrovaná podle školského zákona, nebo i firemní, soukromá), dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako např. lesní školka, soukromé jesle, dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku či dětské centrum. Rozhodně se nemůže jednat o zájmové kroužky (tyto mají vzdělávací charakter) či jednorázové hlídání dětí, např. v obchodních centrech. Ale akceptovatelné je jakékoliv zařízení provozované podle živnostenského zákona, kupříkladu chůva (živnost vázaná jako péče o dítě do tří let věku) nebo péče o dítě v domácnosti dítěte (pravidelná, soustavná péče, ne jednorázové hlídání).

Sleva za umístění dítěte za rok 2016

Novelou zákona o dětské skupině se výrazně zúžil dosud poměrně široký počet poskytovatelů služeb péče o dítě v dětské skupině, u kterých bude možné uplatit slevu za umístění dítěte. V zákoně o dětských skupinách je nově definován pojem dětská skupina. Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Registrace dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí bude i nadále dobrovolná, ale pouze registrované dětské skupiny splní podmínky pro uplatnění slevy za umístění dítěte.  

V zákoně o daních z příjmů se především změnil pojem „umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku“ za pojem „umístění v předškolním zařízení“. Sleva za umístění dítěte do maximální výše 9900 korun v roce 2016 se bude vztahovat pouze k umístění dítěte v zařízení mateřské školy dle školského zákona či zařízení podřízeném zákonu o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Nebude se vztahovat na další zařízení, provozovaná mimo režim těchto zákonů, zejména zařízení provozovaná v režimu živnostenského zákona. Pouze, pokud by měla péče o děti v těchto zařízeních srovnatelný charakter se školkou nebo dětskou skupinou.

Předškolním zařízením se nově podle § 35bb odst. 6 zákona o daních z příjmů rozumí:

  • a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  • b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
  • c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou – 1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo 2. mateřskou školou podle školského zákona. 

V roce 2016 nebude možné uplatnit slevu za umístění dítěte v případě lesních školek, neregistrovaných dětských skupin a některých zařízení provozovaných živnostenským způsobem, pokud nebude jejich charakter srovnatelný s péčí v dětských skupinách. Prioritní bude pravděpodobně podmínka umožnění docházky v rozsahu nejméně 6 hodin denně.

Daňová uznatelnost nákladů (příspěvků)

Nejde však jen o slevy za umístění dítěte. Jedná se i o daňovou uznatelnost nákladů zaměstnavatele na provoz takových zařízení. Daňová uznatelnost nákladů při zřízení mateřské školy či dětské skupiny je v souladu se zákonem, živnostensky provozovaná zařízení musí mít charakter srovnatelný se zařízeními péče o dítě v dětské skupině (vymezení této péče najdeme v ustanovení § 2 zákona o dětské skupině). Nové znění ustanovení § 24 odst. 2 písm. zw) zákona o daních z příjmů, tj. daňově uznatelné výdaje (náklady) jsou v podobě:

  1. výdajů na provoz vlastního předškolního zařízení, nebo
  2. příspěvku na provoz předškolního zařízení zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.

Obdobně jako u uplatnění slevy za umístění dítěte se novou definicí předškolního zařízení zúžil okruh poskytovatelů předškolního zařízení pro uplatnění daňových výdajů spojených s jeho provozem nebo příspěvků na provoz těchto zařízení.

Školkovné jako benefit pro zaměstnance

V případě, kdy zaměstnavatel hradí péči o děti svých zaměstnanců (školkovné) z FKSP, ze sociálních fondů, ze zisku po zdanění nebo z nedaňových výdajů, bude i v roce 2016 využitelný široký okruh provozovatelů předškolních zařízení (tedy i zařízení, které nemají charakter srovnatelný s péčí o dítě v mateřské škole nebo dětské skupině, např. lesní školky apod.). Na straně zaměstnance se jedná o příjem od daně osvobozený dle ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).