Hlavní navigace

Slevy na pojistném nabývají reálnější podoby

16. 6. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V nejbližší době bude v Poslanecké sněmovně projednána novela na podporu zkrácených pracovních úvazků. Zaměstnavatelé ušetří, mzdoví účetní ale nejásají.

Aktuálně projednávané změny v podobě sníženého pojistného u vybraných skupin jsou součástí takzvaného rodinného balíčku pomoci rodinám v podmínkách energetické krize a rostoucí inflace. 

Jeho cílem je zaměřit se na podporu příjmové situace rodin a slaďování rodinného a pracovního života pomocí vzájemně synergicky provázaných opatření, která zároveň představují plnění konkrétních úkolů z programového prohlášení vlády.

Jde o sněmovní tisk s číslem 236, který aktuálně čeká v Poslanecké sněmovně na první projednání. Má být schvalován v takzvaném zrychleném režimu. Účinnost má být vzhledem k technickým možnostem ČSSZ a přípravě mzdových programů zaměstnavatelů nastavena s dostatečným časovým předstihem.

Pětiprocentní sleva na pojistném

Navrhuje se snížit pojistné na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem o 5 % při snížené sjednané týdenní pracovní době zaměstnance v rozsahu 8 až 30 hodin týdně (zkrácený úvazek). Bude se jednat o pracovní poměry (doba určitá i neurčitá) nebo služební poměry. Sleva na pojistném má náležet i v případě, že byl kratší úvazek sjednán již před účinností navrhovaného zákona. Zaměstnanec ale musí patřit do jedné ze skupin, u které je potřeba podpořit zaměstnanost:

  • osoby starší 55 let;
  • rodiče dětí do 10 let věku nebo osoby nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o děti mladší 10 let;
  • osoby pečující o blízkou osobu závislou na pomoci jiné osoby;
  • osoby studující na střední škole nebo vysoké škole;
  • osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce;
  • osoby na rekvalifikaci (zaměstnání nejdéle 12 měsíců od nástupu na rekvalifikaci).

Snížit pojistné se navrhuje i u skupiny osob mladších 21 let, a to bez ohledu na rozsah sjednaného pracovního úvazku. Podle důvodové zprávy k novele zákona je třeba podpořit jejich zaměstnávání obecně. Jde o to, aby zejména absolventi středních škol a odborných učilišť, co nejdříve po absolvování studia, vstupovali na trh práce a získávali odborné a praktické zkušenosti.

Podmínky uplatnění slevy

Aby se vyloučil souběh poskytování slevy na pojistném za více zkrácených úvazků uzavřených s jedním zaměstnancem, má sleva na pojistném náležet za jednoho konkrétního zaměstnance vždy jen u jednoho uzavřeného zkráceného úvazku (u jednoho zaměstnání) a jen jednomu zaměstnavateli. Výše slevy na pojistném se tak bude odvozovat z jednoho vyměřovacího základu náležejícího k danému zkrácenému úvazku, na který se sleva poskytne. Zaměstnavatel sám zvolí, kterého zaměstnání se bude sleva týkat, samozřejmě za splnění podmínky maximálního možného limitu počtu hodin zkrácených úvazků za všechna zaměstnání dohromady. Sleva se uplatní pouze jednou i v případě kumulace důvodů pro poskytnutí slevy. Podmínky pro poskytnutí slevy musí být splněny po celý kalendářní měsíc (s výjimkou nástupu do zaměstnání).

Novela pamatuje i na situaci, kdy může mít zaměstnanec uzavřeno více zkrácených úvazků u různých zaměstnavatelů. Zde má být rozhodující rychlost. Slevu si uplatní ten zaměstnavatel, který záměr uplatnění slevy na pojistném za zaměstnance oznámí ČSSZ jako první. V důvodové zprávě se uvádí, že tato metoda se jeví s ohledem na zaměstnavatele jako nejpříznivější a administrativně nejméně zatěžující. Otázkou je, jak zaměstnavatel zjistí, že je skutečně první.

Oznámení záměru uplatnění slevy

Zaměstnavatel bude muset svůj záměr v podobě uplatnění slevy České správě sociálního zabezpečení oznámit (doručit), a to nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu za tohoto zaměstnance uplatňovat (avšak ne před nástupem zaměstnance do zaměstnání, respektive před odesláním oznámení o nástupu do zaměstnání), nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu. Oznamovat se má elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

V důvodové zprávě se uvádí, že zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance, že oznámil ČSSZ záměr uplatnit na něj slevu na pojistném a ten je naopak povinen mu sdělit, že slevu již uplatňuje jiný zaměstnavatel. Ale tato informace by měla být zřejmá i z ePortálu. Plánuje se zavedení speciální elektronické evidence ČSSZ k oznámení záměru a ukončení uplatnění slevy na pojistném zaměstnance. Logicky se zde může informace objevit s určitým technologickým zpožděním. Jestliže ČSSZ zjistí, že záměr uplatnit slevu na pojistném již oznámil jiný zaměstnavatel, neprodleně zaměstnavatele, který je dalším v pořadí, informuje. Ten si již slevu uplatnit nemůže.

Kdo na slevu naopak nebude mít nárok

Snížené pojistné si zaměstnavatel neuplatní u zaměstnance v zaměstnání s vyměřovacím základem za kalendářní měsíc nad 1,5násobek průměrné mzdy. Navíc úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání u jednoho zaměstnavatele připadající na 1 hodinu musí být nižší než 1,15 % průměrné mzdy.

Nárok nevznikne ani při překročení rozsahu 8–30 hodin týdně či překročení limitu 138 hodin za kalendářní měsíc (opět v souhrnu za všechna zaměstnání u konkrétního zaměstnance a zaměstnavatele).

Vyloučeni z nároku na slevu mají být i zdravotně postižení zaměstnanci zaměstnavatele, který uzavřel s úřadem práce dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce (na tyto zaměstnance již pobírá příspěvek). A současně také na všechny zaměstnance, u nichž si zaměstnavatel uplatnil nárok na příspěvek v době částečné práce dle § 120 zákona o zaměstnanosti.

Odvod pojistného a uplatnění slevy

Sleva je prozatím navržena na 5 %. Na její výši ale nepanuje shoda, je možné, že bude změněna. V každém případě by si měl zaměstnavatel od vypočteného pojistného z vyměřovacího základu uplatnit slevu u zaměstnanců a jejich vyměřovacích základů, kteří podmínky pro uplatnění slevy splňují.

wt100

Dodatečné úpravy nebo opomenutí uplatnění slevy nebude akceptováno. V důvodové zprávě se píše, že pokud zaměstnavatel nárok na slevu včas nebo ve správné výši neuplatní, vychází se z toho, že nerealizoval své právo v plném rozsahu. Důvody jsou přitom nerozhodné. 

Novela obsahuje i výčet doložení údajů zaměstnanců pro účely uplatnění slevy. V některých případech bude stačit pouhé oznámení, v jiných se bude nárok dokládat speciálním potvrzením.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).