Hlavní navigace

Smlouva o výkonu funkce musí mít ustanovení o odměně, jinak je výkon bezplatný

3. 7. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Od července platí rovněž nová pravidla pro smlouvy o výkonu funkce. Pokud v nich není uvedena odměna, bere se výkon funkce za bezplatný.

Polovina letošního roku se nese ve znamení řady novinek. Jednou z nich tvoří i úprava podmínek pro uzavírání smluv o výkonu funkce, které se týkají statutárních orgánů. Nově platí, že pokud není ve smlouvě přímo ujednáno odměňování, výkon funkce je bezplatný. Smlouva o výkonu funkce navíc musí obsahovat některé další náležitosti.

Čtěte také: Nezapomněli jste, že ode dneška musí firemní listiny odpovídat novému zákonu?

Bez uvedené odměny je výkon bezplatný

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Bez uvedení odměny je výkon funkce bezplatný.

Do konce června letošního roku museli podnikatelé změnit několik věcí. Kromě úpravy firemních listin bylo potřeba též upravit smlouvy o výkonu funkce. Podle dřívější úpravy (obchodního zákoníku) platilo, že vztah mezi společností a jejím statutárním orgánem nebo členem kolektivního statutárního orgánu se řídí ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud není uzavřena samostatná smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu. Samotnou smlouvu o výkonu funkce obchodní zákoník blíže nedefinoval. Zákon jen požadoval písemnou formu a schválení valnou hromadou společnosti (s.r.o. nebo a.s.), anebo všemi společníky, ručícími za závazky společnosti neomezeně (společník v.o.s. nebo komplementář komanditní společnosti).

Nový zákon o obchodních korporacích však koncept smluv pozměnil. Hlavní novinky se dotkly oblasti odměňování. Dříve totiž platilo, že pokud nebyla odměna výslovně sjednána, brala se za výkon funkce odměna obvyklá. To nyní již neplatí. Jak uvádí nový zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 59, není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s tímto zákonem, platí, že výkon funkce je bezplatný. Totéž platí pro “staré” smlouvy uzavřené ještě dle obchodního zákoníku. Pokud v nich není uvedena odměna, považuje se výkon funkce se bezplatný.

Čtěte také: Nejvyšší čas na úpravu smluv o výkonu funkce

Smlouva musí být v písemné formě

Přesto se i dle nového zákona může uplatnit za jistých okolností odměna obvyklá. Jak se totiž uvádí dále v § 59 zákona o obchodních korporacích, budou-li sjednaná smlouva o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání o odměně neplatné z důvodu na straně obchodní korporace, použije se odměna obvyklá v době uzavření smlouvy. Stejně tak platí, že pokud nebude smlouva o výkonu funkce z důvodu překážek na straně obchodní korporace uzavřena nebo ji nejvyšší orgán neschválí bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena orgánu obchodní korporace, použije se odměna obvyklá v době vzniku funkce za činnost obdobné činnosti, kterou člen orgánu vykonával. Důkazní břemeno však nese dotyčný člen statutárního orgánu.

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce je speciální smlouvou, která vymezuje práva a povinnosti člena statutárního orgánu (typicky jednatele společnosti s ručením omezeným či člena představenstva akciové společnosti) ve vztahu ke společnosti, v níž tuto funkci vykonává.

Podobně jako dříve platí, že práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu (příkazní smlouva), jestliže z uzavřené smlouvy o výkonu funkce neplyne něco jiného. I nadále platí, že smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným a akciová společnost) musí mít písemnou podobu a schvaluje ji nejvyšší orgán firmy. Podle odborníků by schválení pak mělo být zachyceno v zápisu z valné hromady.

Smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti obsahuje také tyto údaje o odměňování:

  1. vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,
  2. určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,
  3. určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a
  4. údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.

Ve smlouvě lze uvést i věci navíc

Smlouva o výkonu funkce může samozřejmě obsahovat i další ustanovení. Podnikatelé ale nesmí ve smlouvě nijak omezit odpovědnosti člena orgánu. Pokud by k tomu došlo, k příslušným ustanovením se nepřihlíží. Naopak mohou být ve smlouvě uvedeny zpřesněné požadavky na péči řádného hospodáře či dokonce sepsané další povinnosti nad rámec zákona. Může být například uvedena délka funkčního období nebo upřesnění týkající se střetu zájmů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).