Hlavní navigace

Sněmovna odklepla zmírnění sankcí u kontrolního hlášení, bude platit zpětně

2. 6. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Podnikatelé se nebudou muset obávat vysokých pokut v případě kontrolního úřadu. Sněmovna schválila novelu zákona, která jednotlivé sankce zmírňuje.

Zatím přes poslance prošel návrh novely zákona, který zmírňuje dopady sankcí v případě kontrolního hlášení. Novela je přílepkem k novele celního řádu. Nyní zákon putuje do Senátu, poté ještě bude čekat na podpis prezidenta. 

Díky novele se lhůta pro reakci na výzvu má změnit z 5 kalendářních na 5 pracovních dní, což dá podnikatelům větší časový prostor na reakci, zejména v případě víkendů prodloužených o sváteční dny či při čerpání dovolené. Do zákona bylo dále promínuto, že finanční úřady mohou rozhodnout o prominutí pokuty, který se bude týkat sankcí v pevné výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč. 

Čtěte také: Vládo, co místo neustálých kontrolních zákonů podnikatelům krapet důvěřovat?

Žádost o prominutí pokuty lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu. 

Pokuta ve výši 1000 Kč, která je aktuálně stále platná pro opožděné podání kontrolního hlášení bez výzvy úřady, se odpouští automaticky. Je tu však podmínka, že prodloní při podání hlášení bylo v kalendářním roce poprvé. 

Stále však zůstává ve hře pokuta ve výši půl milionu korun pro plátce, kteří nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžují nebo maří správu daní. Zmírnění sankcí bude platit i zpětně, proto se Finanční správna zatím neuchyluje k žádnému stanovení sankcí, i když by na to aktuálně měla ze zákona nárok. 

Finanční správa zatím tyto pokuty udělovat nebude, dokud nebude platný a účinný zákon, který tyto sankce zmírňuje, doplnila pro server Podnikatel.cz mluvčí Finanční správy Petra Petlachová.

Čtěte také: 4 a půl tisíce podnikatelů dostaly od berňáku výzvu kvůli kontrolnímu hlášení

Čtvrtlení kontrolní hlášení podalo celkem 183 500 podnikatelů, valná většina z nich byli drobní podnikatelé. Registrovaných plátců k DPH je však 213 000 podnikatelů, všichni však nemuseli vykazovat činnost. Finanční správa tak nakonec odeslala pouze 1680 výzev k podání hlášení. Kvůli nedostatkům v kontrolním hlášení poslala 3000 výzev.

Aktuální znění novely zákona

§ 101g
Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením

  1. Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy.
  2. Správce daně údaje uvedené v kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil.
  3. Plátce je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2 nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní hlášení včas podáno, odstavec 1 se nepoužije.
  4. Správce daně doručuje výzvu související s kontrolním hlášením elektronicky, a to prostřednictvím: a) datové schránky, nebo b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li plátce zpřístupněnu datovou schránku.
  5. Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.
  6. V případě, že plátce, který nemá zpřístupněnu datovou schránku, správci daně dosud nesdělil elektronickou adresu, odstavec 4 se nepoužije.

§ 101j 
Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.

§ 101k Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení

  1. Plátce je oprávněn požádat správce daně o prominutí pokuty podle § 101h odst. 1 písm. b) až d).
  2. Správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu podle odstavce 1, pokud k nepodání kontrolního hlášení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem plátce.
  3. Žádost o prominutí pokuty podle odstavce 1 lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.
  4. Podání žádosti o prominutí pokuty podle odstavce 1 má odkladný účinek pro vykonatelnost platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.

Autor článku

Šéfredaktor Podnikatel.cz a BusinessCenter. Napište mu přes LinkedIn.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).