Hlavní navigace

Stanjura připravil daňovou amnestii, Jurečka přidal amnestii u sociálního pojištění

25. 1. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Úřad vlády ČR
Aktualizováno: Obě normy vláda schválila. (25. 1. 2023 17:21)
Na Milostivé léto by měla navázat daňová amnestie, respektive odpuštění penále a úroků u daní, a obdobné prominutí dluhů u sociálního pojištění.

Odpuštění příslušenství se má týkat i podnikatelů. Podmínkou bude, stejně jako v případě Milostivého léta, zaplacení dlužné jistiny. Půjde ji však rozložit na splátky.

Vláda schválila dvě „odvodové amnestie“

Vláda ve středu 25. ledna schválila dva zákony, jeden z dílny ministerstva financí a a druhý od ministerstva práce a sociálních věcí, které by měly navázat na akci Milostivé léto II a ulevit dlužníkům. Jde o daňovou amnestii a amnestii u sociálního pojištění.

Ministerstvo financí už v říjnu poslalo do připomínkového řízení návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který by měl přinést určitou formu daňové amnestie, jak samo ministerstvo zmiňuje v důvodové zprávě. Návrh kromě odpuštění úroků počítá i se zánikem některých nedoplatků na dani.

Odpuštění příslušenství se rozšířilo

První část opatření se týká mimořádného odpuštění příslušenství daně. Princip má být stejný jako u Milostivého léta, přičemž by se odpuštění mělo týkat nejen dluhů vymáhaných daňovou exekucí, ale všech dluhů v působnosti resortu ministerstva financí.

Mimořádné odpuštění příslušenství daně budou moct využít pouze fyzické osoby, bude však jedno, zda jde o podnikatele, či nikoliv. Základní podmínkou mimořádného odpuštění bude uhrazení jistiny, ke které se váže vybrané příslušenství. Toto příslušenství pak v důsledku odpuštění zanikne, pokud nebylo dosud uhrazeno (nedojde tedy k vracení již uhrazeného příslušenství).

Navržené odpuštění se bude týkat velké části příslušenství daně, a sice

  • úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona,
  • úroku z posečkané částky,
  • penále,
  • pokut za opožděné tvrzení daně,
  • nákladů řízení včetně exekučních nákladů.

Původně se nemělo odpouštět příslušenství, které má charakter trestu, v rámci připomínkového řízení však došlo ke změně. Mimořádné odpuštění nicméně nebude aplikováno v případě cla a jeho příslušenství. 

Dokdy bude nutné uhradit jistinu

Aby se zamezilo spekulativnímu chování dlužníků, bude stanovené pevné datum pro vznik jistiny. Ministerstvo financí navrhuje 30. září 2022. K samotnému uhrazení jistiny pak bude muset dojít nejpozději do konce tzv. odpustného období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023. Formální podmínkou pro aplikaci odpuštění příslušenství bude rovněž žádost dlužníka podaná do konce odpustného období (o žádostech nicméně nebude v zájmu maximálního administrativního zjednodušení formálně rozhodováno; pouze v případě, že nebude možné vyhovět, bude o tom dlužník vyrozuměn), doplňuje důvodová zpráva.

Návrh dále počítá s tím, že dlužníci budou mít možnost místo úhrady jistiny do konce odpustného období podat do konce tohoto období žádost o rozložení úhrady jistiny na splátky a její uhrazení ve čtyřech pevně daných splátkách (do sedmnácti měsíců od konce odpustného období). Tato alternativa bude možná pouze v případě jednotlivého nedoplatku vyššího než 5000 Kč. V tomto případě také došlo oproti původní verzi návrhu ke změně.

Mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně

Kromě odpuštění příslušenství by mělo dojít i k zániku některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně. Týkat se má jak fyzických, tak právnických osob. Půjde o zánik tzv. bagatelních nedoplatků na dani i na příslušenství, a to bez ohledu na jejich druh (opět s výše uvedenou výjimkou cla a jeho příslušenství). Bagatelním nedoplatkem má být jednotlivý nedoplatek nedosahující výše 200 Kč nebo v případě daně z nemovitých věcí 30 Kč.

Jestliže bude mít dlužník více bagatelních nedoplatků, bude podmínkou jejich zániku to, že součet těchto nedoplatků u jednoho správce daně nesmí překročit 1000 Kč. Klíčovým časovým limitem má být opět rozhodný den 30. září 2022, kdy předmětem zániku budou pouze bagatelní nedoplatky vzniklé do tohoto data. K zániku nedoplatků v tomto případě dojde automaticky dnem nabytí účinnosti zákona a poplatníci tak nebudou muset podávat žádnou žádost.

Chystá se amnestie i sociálního zabezpečení

Kromě daňové amnestie by vláda dnes měla rozhodovat o obdobném návrhu ministerstva práce a sociálních věcí, který se týká sociálního pojištění. Smyslem navrženého řešení je podpora současných i bývalých plátců pojistného na sociální zabezpečení, aby pomocí eliminace části dluhů na sociálním zabezpečení došlo k narovnání vztahů ke státu na poli povinností při provádění sociálního zabezpečení, píše se v důvodové zprávě.

Principy navrhovaného mimořádného odpuštění a zániku některých dluhů v případě sociálního zabezpečení budou podobné jako u daňové amnestie. Navrhované odpuštění se má týkat neuhrazeného příslušenství (penále a exekučních nákladů), přičemž rozhodným dnem bude rovněž 30. září 2022. Odpuštění se bude týkat plátců pojistného na sociální zabezpečení (fyzické i právnické osoby, přičemž fyzickou osobou se rozumí OSVČ a zaměstnavatel a za plátce pojistného se považuje i bývalý plátce pojistného).

ČSSZ budete muset dát vědět elektronicky

Kdo bude chtít odpuštění penále využít, bude muset tuto skutečnost oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v elektronické podobě. ČSSZ umožní plátcům pojistného na sociální zabezpečení, aby si v elektronické podobě mohli ověřit aktuální výši dluhu na pojistném rozhodnou pro odpuštění příslušenství, stejně tak aktuální výši neuhrazeného příslušenství, dodává důvodová zpráva.

Také u sociálního pojištění půjdou splátky

I u sociálního pojištění platí, že může být dlužné pojistné na sociální zabezpečení uhrazeno ve splátkách. Úhrada dlužného pojistného na sociální zabezpečení evidovaného ke dni 30. 9. 2022 bude při dluhu na pojistném do výše 50 000 Kč rozložena do dvanácti měsíčních splátek, pokud je dluh na pojistném vyšší než 50 000 Kč, je rozložena do šedesáti měsíčních splátek, které jsou splatné od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se splátka platí, upřesňuje důvodová zpráva s tím, že minimální dlužné pojistné musí činit 5000 Kč.

Jakmile však dlužník některou ze splátek ve stanovené výši nebo ve stanovené lhůtě nezaplatí, možnost uhradit dluh ve splátkách zaniká a s tím zaniká i nárok na odpuštění dlužného příslušenství.

Za dluh na pojistném na sociální zabezpečení se u OSVČ ovšem nemají považovat neuhrazené zálohy za kalendářní měsíce roku 2022 a penále z těchto záloh se tak nebude odpouštět.

Čtěte více na Měšec.cz: Máte dluhy u sociálky? Možná je budete moci splatit bez sankcí

Akce Milostivé léto II skončila loni v listopadu

Do konce loňského listopadu mohli dlužníci využít akci “Milostivé léto II” a splatit tak exekuce. Podmínky byly podobné jako při první verzi, došlo jen k několika změnám:

  • paušální náhrada nákladů exekuce se nově stanovila ve výši 1500 Kč bez DPH
  • povinný musel nově ve stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta
  • povinný mohl požádat soudního exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena pro splnění podmínek tzv. Milostivého léta, a soudní exekutor byl povinen do 15 dnů odpovědět
  • výslovně se stanovilo, v jakém rozsahu soudnímu exekutorovi náleží náklady exekuce, o kterých bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022

Opět nicméně platilo, že se Milostivé léto netýkalo všech exekucí, ale pouze veřejnoprávních dluhů vymáhaných v soudní exekuci. Akci tak nemohli využít dlužníci s daňovými a správními exekucemi, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky.

Souhlasíte s navrhovaným odpuštěním daňového příslušenství?

Byl pro vás článek přínosný?