Hlavní navigace

Termín vyhotovení ELDP za rok 2018 se blíží

2. 4. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Je nejvyšší čas na připomenutí změn ve vyplnění evidenčních listů důchodového pojištění pro rok 2018 i novinek platných pro rok 2019.

Nejedná se jen o nově zavedené nemocenské dávky v roce 2018. Je tu nový způsob odesílání ELDP i vyšší limit pro účast na pojištění.

Evidenční list důchodového pojištění

Zaměstnavatel vede evidenční list důchodového pojištění (ELDP) pro každého pracovníka, kterému vznikla účast na důchodovém pojištění, vždy za jednotlivý kalendářní rok. Případně jeho část při vzniku pracovního poměru nebo jeho ukončení v průběhu kalendářního roku. ELDP se vede i pro zaměstnaného poživatele starobního důchodu. A to z důvodu nároku na zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu. V případě, že má zaměstnanec u stejného zaměstnavatele uzavřeno více pracovních poměrů zakládajících účast na důchodovém pojištění, vede se evidenční list pro každý tento právní vztah samostatně.

Vyhotovení ELDP a jeho odeslání

Evidenční list se předkládá za každý kalendářní rok po účetní závěrce, tj. po závěrce mzdových listů. Musí být vystaven nejpozději v dubnu následujícího kalendářního roku. Nejzazším termínem vystavení je 30. dubna, poté musí být předložen (odeslán) ČSSZ do 30 dnů. Ovšem v případě skončení zaměstnání v průběhu roku, vždy do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději tedy do 31. ledna roku následujícího.

Výjimkou je opakované zaměstnání. Jestliže zaměstnání skončí v průběhu roku a zaměstnanec ke stejnému zaměstnavateli opět nastoupí, nemusí být ELDP v mezidobí předložen. Pokud tedy zaměstnavatel nepochybuje, že zaměstnanec nastoupí nejpozději do 3 měsíců, může pokračovat v záznamech na tomtéž ELDP.

Evidenční list důchodového pojištění je závazný předepsaný tiskopis. Údaje je možné vytisknout do originálního tiskopisu prostřednictvím tiskárny či vyplnit na psacím stroji. Často se podává také elektronicky. A to ve formě datové zprávy (e-Podání) vyhovující specifikaci ČSSZ a publikovaným XSD schématům. Zasílá se prostřednictvím určené datové schránky e-Podání ČSSZ (ID 5ffu6×k) nebo datové schránky místně příslušné OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno. Případně také do určené elektronické podatelny „Veřejné rozhraní pro e-Podání ČSSZ (VREP)“ podepsané uznávaným elektronickým podpisem. 

Čtěte také: Změny v sociálním pojištění 2019. Pro OSVČ i zaměstnance

Od 1. června 2018 se novelou zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, konkrétně ustanovením § 123e odst. 1 písm. b), možnosti elektronického podání rozšířily. Nyní je možné využít tzv. přímého kanálu s možností přístupu se zaručenou identitou ověřenou občanským průkazem se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci určeným orgánem sociálního zabezpečení. Na e-Portál je možné se přihlásit také prostřednictvím NIA (národní identitní bod). Ovšem pokud občan disponuje občanským průkazem vydaným po 30. červnu 2018 s kontaktním elektronickým čipem (aktivovaným) nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci určeným ČSSZ. Tím je tzv. „jméno, heslo, SMS“ – jde o prostředek umožňující autorizovaný přístup na služby e-Portálu ČSSZ. Pro jeho vytvoření je nezbytná návštěva Czech POINTu.

Evidenční list důchodového pojištění obsahuje: 

  • identifikační údaje zaměstnavatele,
  • jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana,
  • druh výdělečné činnosti,
  • dobu účasti na důchodovém pojištění,
  • dobu důchodového pojištění,
  • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
  • doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučují,
  • doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

S vyplněním pomohou zaměstnavatelům praktické pomůcky. Připravila je Česká správa sociálního zabezpečení. Jedná se o pravidelně aktualizované Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP. Jednotlivé příklady a ukázky správného vyplnění evidenčních listů v situacích, kdy se nejvíce chybuje, obsahuje Metodická pomůcka k vyplňování ELDP.

Změny ELDP pro rok 2018

Tři novely zákona o nemocenském pojištění přinesly řadu změn, které ovlivní vyplnění evidenčních listů důchodového pojištění. Od 1. února 2018 je vyloučenou dobou doba, po kterou trvala otcovská poporodní péče (maximálně 7 kalendářních dnů). Obdobně od 1. června 2018 je vyloučenou dobou i doba, po kterou trvala potřeba poskytování dlouhodobé péče (ošetřovné – nejvýše 90 kalendářních dnů).

Další z důležitých změn je vznik účasti na pojištění svědka v soudním a správním řízení a v přípravném trestním řízení. Účast na pojištění zde vzniká dnem, za který mu náleží náhrada ušlého výdělku z důvodu svědecké výpovědi, a zaniká dnem, který předchází dni, za který tato náhrada již nenáleží. Obdobně se postupuje při podání vysvětlení na základě výzvy policejního orgánu nebo správního orgánu. Důležité je, že evidenční list důchodového pojištění zakládá a vede příslušný soud, policejní nebo správní orgán. Z pohledu zaměstnavatele jde v tomto případě o neplacené volno.

ebf - tip do článku - debata

Ukázku vyplnění evidenčních listů při čerpání otcovské poporodní péče a dlouhodobého ošetřovného najdete v článku: Evidenční listy důchodového pojištění, včetně změn pro rok 2018 

Novinky v ELDP pro rok 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo sdělením č. 236/2018 Sb. rozhodnou částku pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Ta se od 1. ledna 2019 zvýšila z 2500 na 3000 Kč. V případech zaměstnání, kdy byl před 1. lednem 2019 sjednán rozhodný příjem od 2500 do 2 999 Kč, účast na nemocenském (a tím i důchodovém) pojištění zanikla. Tito zaměstnanci byli k 31. prosinci 2018 odhlášení a z pohledu sociálního pojištění se jejich pojistný vztah změnil na zaměstnání malého rozsahu. Zde je však zaměstnavatel automaticky k 1. lednu 2019 nepřihlašoval. To až při případném vzniku účasti na nemocenském pojištění. Tedy při dosažení příjmu alespoň ve výši rozhodné částky, tj. 3000 Kč.

Přihlašuje se podle zavedených pravidel zpětně od prvního dne, kdy zaměstnanec začal vykonávat práci v rámci zaměstnání malého rozsahu. Od tohoto okamžiku se rovněž povede evidenční list důchodového pojištění. Čtěte více: Zvýšení limitu pro odvody pojistného u dohod ovlivní i zaměstnavatele

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).