Hlavní navigace

Zavede se trestní odpovědnost firem. Jde o návrat k principu kolektivní viny?

28. 2. 2011
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Firmy za katr sice nemůžou, v případě vážných provinění jejich vedoucích představitelů jim však budou hrozit milionové tresty či dokonce zrušení.

Do českého podnikatelského prostředí zřejmě brzy vstoupí legislativní novinka v podobě trestní odpovědnosti právnických osob. Pokud se statutární orgán společnosti či jiná osoba v řídícím postavení dopustí jménem firmy, v jejím zájmu nebo při její činnosti trestného činu, může padnout odpovědnost na celou firmu. Té pak budou hrozit milionové tresty či dokonce její úplné zrušení. Podnikatelům se předložený zákon příliš nezamlouvá, jelikož podle nich zavádí princip kolektivní viny a existuje velké riziko jeho zneužití.

Jde o protikorupční návrh?

Vláda minulý týden schválila zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který si má od příštího roku posvítit na nepoctivé firmy. Normu předložilo ministerstvo spravedlnosti, podle kterého je Česko poslední zemí EU, jež dosud nemá tento institut (trestní odpovědnost právnických osob) ve své legislativě zahrnutý. Přitom nás k zakotvení odpovědnosti právnických osob zavazuje řada evropských předpisů a na absenci příslušné normy v českém právním řádu upozorňovala i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ne ve všech zemích je však odpovědnost právnických osob samostatně definována, třeba v sousedním Německu spadá odpovědnost právnických osob pod správní právo.

Ministerstvo spravedlnosti si od zákona slibuje, že zabrání lidem ve vedení firem, aby se odvoláním na rozhodnutí kolektivního orgánu právnické osoby vyhnuli trestní odpovědnosti. Firmy totiž v současnosti nejde v trestním řízení efektivně postihnout, i když bývají prokazatelně využívány k zakrývání nelegální činnosti a k „praní špinavých peněz“. Čtěte také: Za daňové úniky hrozí vězení, přesto podnikatelé riskují

Za statutární orgán bude pykat celá firma

Podle vyjádření ministerstva se zákon uplatní především v případech, kdy je porušování zákonů běžným standardem fungování právnických osob (například v oblasti ekologie či nakládání s odpady) a nelze přitom zjistit konkrétní fyzickou osobu nesoucí trestní odpovědnost. Zákon pomůže i tehdy, kdy je sice možné určitou fyzickou osobu trestně postihnout, ale právnická osoba dále v klidu pokračuje ve svých nezákonných aktivitách, doplnila serveru Podnikatel.cz Tereza Palečková, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob se má stát rovněž důležitým nástrojem v boji proti trestné činnosti a proti korupci, ke kterému se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení.

Zákon se bude vztahovat na všechny právnické osoby (nejen tedy na firmy), s výjimkou státu a obcí a krajů při výkonu veřejné moci. Norma zavede trestní postih právnických osob, jejichž jménem, v jejichž zájmu nebo při jejichž činnosti se dopustil trestného činu jejich statutární orgán nebo jiná osoba v řídicím nebo kontrolním postavení. Může jít navíc i o zaměstnance, který jednal na podkladě pokynů takové osoby nebo kvůli zanedbání potřebné kontroly ze strany právnické osoby.

Za porušení zákona hrozí zrušení firmy

Nová norma přesně říká, za které činy bude právnická osoba trestně odpovědná. Výčet potenciálních trestných činů je opravdu široký a obsahuje desítky položek (komplexní výčet naleznete na konci článku). Zde se sluší dodat, že zákon nezavádí nové trestné činy a nekriminalizuje nové věci, nýbrž “jen” uvádí přesný výčet trestných činů, za které bude moci být právnická osoba trestně stíhána.  Jde například o neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, podplacení, nepřímé úplatkářství či o zasahování do nezávislosti soudu. Těžko lze trestat právnickou osobu například za trestný čin znásilnění, ale například korupce nebo daňový podvod jsou přesně typy trestné činnosti, kterých se právnická osoba může dopouštět, vysvětlila Tereza Palečková.

Návrh zákona řeší i otázku přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce právnické osoby, jinak by bylo velmi snadné vyhnout se trestu či důsledkům s ním spojeným.  Zákon rovněž upravuje specifický institut zániků účinků odsouzení. Po uplynutí lhůty (rozmezí 5 až 30 let) dojde k výmazu záznamu o odsouzení právnické osoby z výpisu z evidence Rejstříku trestů. V neposlední řadě by měla vzniknout veřejně přístupná evidence rejstříku trestů o odsouzení právnické osoby, která by byla dostupná prostřednictvím webových stránek. Zveřejnění této informace přispěje k efektivnímu výkonu některých trestů, domnívá se Palečková. Čtěte také: Nový trestní zákoník: Za neoprávněné podnikání až osm let natvrdo

Za trestný čin, který právnická osoba spáchá, půjde uložit následující tresty:

 • zrušení právnické osoby,
 • propadnutí majetku,
 • peněžitý trest (denní sazba činí nejméně 1000 Kč a nejvíce 2 000 000 Kč),
 • propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
 • zákaz činnosti (na jeden rok až dvacet let),
 • zákaz plnění veřejných zakázek,
 • zákaz účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži,
 • zákaz přijímání dotací a subvencí,
 • uveřejnění rozsudku.

Podnikatelé se obávají šikanózních návrhů

Většina podnikatelů motivům pro předložení zákona rozumí, ale spatřují v jeho schválení řadu rizik. Z pohledu Hospodářské komory ČR je důležité, aby tento nový právní institut nemohl být zneužit v konkurenčním boji mezi podnikateli jako prostředek nekalé konkurence a zároveň aby to nepřineslo zvýšení administrativní zátěže pro podnikatelské prostředí, uvedl serveru Podnikatel.cz Petr KopáčekHospodářské komory ČR.

Jiným podnikatelům zase vadí, že trestní odpovědnosti právnických osob se nevztahuje na orgány státní a veřejné správy. Z trestní odpovědnosti je vyloučen stát, obce a kraje, pokud vykonávají veřejnou moc, státní organizace, právnické osoby, které zřizuje zákon, a právnické osoby, pokud tak činí při výkonu veřejné moci. To je příklad profesních komor a výkonu jejich pravomoci nad členy, dodal Tomio Okamura, tiskový mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Velmi kriticky se pak k zákonu staví Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD), podle kterého je zavedení trestní odpovědnosti firem sporné a více než kontroverzní. Narušuje zásadně tradiční princip trestního práva, totiž že trestní odpovědnost je osobní zaviněná odpovědnost. Přináší mnohem více možných problémů a otázek teoretických i praktických, než nabízí řešení, sdělil serveru Podnikatel.cz Jan Wiesner.

MM_socky3

Kromě rizika šikanózních návrhů je podle Wiesnera také nevýhodou zavedení kolektivní trestní odpovědnosti, kdy budou v rámci v rámci právnické osoby postiženy i ty fyzické osoby, které se ničeho špatného nedopustily. Dotkne se všech právnických osob, větších či aktivně podnikajících patrně více, protože je vyšší pravděpodobnost, že se při své činnosti dopustí jednání, se kterým bude spjatá trestněprávní odpovědnost, uvedl Jan Wiesner. Zároveň však dodal, že dotčeny mohou být i malé a střední podniky, pro které by aplikace zákona mohla znamenat nemalé existenční potíže. A to i tehdy, pokud by se časem ukázalo, že byly obviněny neoprávněně. Čtěte také: Čelíte policejní šikaně? Nebojte se podat stížnost

Zákon v současnosti míří do sněmovny. Větší problémy s jeho schválením se však neočekávají, jelikož s normou souhlasí i opoziční ČSSD. Pokud půjde vše podle předpokladů, zákon nabude účinnosti 1. ledna 2012.

Výčet trestných činů, za které může být podle návrhu schváleného vládou trestně odpovědná právnická osoba:

 1. obchodování s lidmi
 2. svěření dítěte do moci jiného
 3. vydírání
 4. porušení tajemství dopravovaných zpráv
 5. sexuální nátlak
 6. pohlavní zneužití
 7. kuplířství
 8. výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
 9. zneužití dítěte k výrobě pornografie
 10. ohrožování výchovy dítěte
 11. svádění k pohlavnímu styku
 12. podvod
 13. pojistný podvod
 14. úvěrový podvod
 15. dotační podvod
 16. provozování nepoctivých her a sázek
 17. podílnictví
 18. podílnictví z nedbalosti
 19. legalizace výnosů z trestné činnosti
 20. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti
 21. neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací
 22. opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat
 23. poškození záznamu v počítačovém systému a na nosičích informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti
 24. padělání a pozměnění peněz
 25. neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
 26. udávání padělaných a pozměněných peněz
 27. výroba a držení padělatelského náčiní
 28. neoprávněná výroba peněz
 29. zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
 30. neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby
 31. nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení
 32. porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží
 33. padělání a pozměňování předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti
 34. zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
 35. vystavení nepravdivých potvrzení a zprávy
 36. poškozování finančních zájmů Evropských společenství
 37. porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
 38. nedovolené ozbrojování
 39. vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků
 40. nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky
 41. nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu
 42. nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy
 43. přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
 44. nedovolené pěstování pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
 45. poškození a ohrožení životního prostředí
 46. poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti
 47. poškození lesa
 48. neoprávněné vypuštění znečišťujících látek
 49. neoprávněné nakládání s odpady
 50. neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami
 51. neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti
 52. odnímání nebo ničení živočichů a rostlin
 53. teroristický útok
 54. vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci
 55. vyhrožování s cílem působit na úřední osobu
 56. přijetí úplatku
 57. podplacení
 58. nepřímé úplatkářství
 59. zasahování do nezávislosti soudu
 60. maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
 61. organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice
 62. napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky
 63. neoprávněné zaměstnávání cizinců
 64. křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
 65. padělání a pozměnění veřejné listiny
 66. nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka
 67. násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
 68. hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
 69. podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
 70. účast na organizované zločinecké skupině
 71. podněcování k trestnému činu
 72. nadržování
 73. projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
 74. popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).