Hlavní navigace

Třetí Covid Nájemné vypsáno. Stále se platí 50 %, část podmínek se ale změnila

18. 1. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Také v třetí výzvě Covid Nájemné bude stát hradit 50 % nájemného za rozhodné období. Oproti druhé výzvě však platí několik změn.

Nově mají na podporu nárok i ti, kteří mohli zůstat otevření, avšak tržby jim klesly alespoň o 66 %. Komu byla kladně vyřízena předchozí žádost, měl by mít snazší podání nové.

Opět se vyplácí 50 % nájemného

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo v pátek 3. výzvu programu Covid Nájemné. Základní schéma tak zůstalo stejné jako v předchozí výzvě. Zavřeným či omezeným podnikatelům stát opět přispěje 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Rozhodným obdobím, na které je nyní podpora poskytována, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Maximální výše podpory činí stejně jako v předchozích výzvách 10 milionů korun. Podmínkou přiznání podpory je uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti.

Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zákona č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček sice hovořil o úhradě 100 % nájemného, myslel to však prý dle svých včerejších slov na Twitteru v součtu s předchozí výzvou. Ta se sice formálně týkala letních měsíců, ale tehdy mohli mít podnikatelé otevřeno.

Kdo může o podporu žádat?

O podporu mohou žádat podnikatelé, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření usnesením vlády č. 1332 ze dne 14. prosince 2020 a č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům nebo prodej zboží v jejich provozovnách. V případě zhoršující se epidemiologické situace a s tím souvisejících dalších přijímaných krizových a mimořádných opatření je možné tento okruh rozšířit, pouze však na základě schváleného usnesení vlády, doplňuje se ve výzvě.

Konkrétně jde například o restaurace, vybrané obchody, kadeřnice, vnitřní sportoviště, posilovny nebo wellness zařízení. 

Novinkou je, že nárok na podporu mají i obchody, které sice mohly zůstat otevřeny (byly zmíněny mezi výjimkami v bodech I.1. a) až I.1. af) usnesení vlády č. 1376), ale za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 jim klesly tržby alespoň o 66 %. Jde například o květinářství, prodejny brýlí či prádelny a čistírny.

Oprávněným žadatelem je dále nájemce, který:

školení-leden22-molín

 • je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo obdobným způsobem. Za oprávněného žadatele se pro účely třetí výzvy považuje podnikatel, který provozovnu užívá pro maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům (spotřebitelům), nikoliv provozovnu pouze pronajímá nebo podnajímá.
 • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. říjnem 2020.

Kdo nemá nárok

Oproti předchozí výzvě se zúžil počet těch, kteří nárok nemají. Překážkou podání žádosti nově není tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jedinou podmínkou v tomto směru je, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

Žadatel ovšem stále nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím, jako je finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí ČR, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond a kraje, obce a svazky obcí. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně nejsou přitom považovány za nedoplatek.

Žádost půjde podávat od pátku

Žádosti bude možné podávat od pátku 22. ledna 2021 od 9 hodin do 22. března 2021 23:59. Žádost je nutné podat online prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Chcete žádat? Musíte mít eIdentitu

Abyste žádost mohli podat, musíte se do systému zaregistrovat. Registrace znamená založení údajů o žadateli a založení uživatele žadatele s oprávněním pro přístup do systému prostřednictvím eIdentity. Pro dokončení registrace v systému bude žadatel potřebovat funkční e-mailovou schránku a eIdentitu.

Abyste se mohli do systému pro dotaci registrovat, potřebujete znát údaje žadatele a musíte disponovat jedním z prostředků elektronické identifikace:

 • eObčanka: Používání eObčanky pro identifikaci uživatele vyžaduje instalaci potřebného software do PC nebo mobilního telefonu a připojení hardwarové čtečky čipu v občanském průkazu.
 • NIA ID (dříve uživatelský účet portálu eidentita.cz): Po registraci účtu musíte ještě daný účet na portálu eidentita.cz aktivovat, a to buď prostřednictvím eObčanky, přihlášením k datové schránce fyzické osoby (daného uživatele) nebo osobně na pobočce Czech POINT.
 • Čipová karta Starcos společnosti První certifikační autorita, a.s.: Používání čipové karty vyžaduje mimo vlastnictví karty také čtečku čipových karet a nainstalovaný ovládací software SecureStore.
 • mojeID: služba sdružení CZ.NIC, díky níž se mohou její uživatelé, kteří projdou procesem plného ověření totožnosti a použijí jako druhý faktor autentizace bezpečnostní klíč FIDO2, přistupovat k různým veřejným službám.

Pokud jste se do systému registrovali již v první nebo druhé výzvě, nová registrace není nutná. Pokud jste podali žádost ve druhé a žádost byla posouzena kladně, systém AIS MPO vám nabídne import dat z podané žádosti a data k jednotlivým provozovnám.

Co musí žádost obsahovat

V samotné žádosti bude nutné vyplnit:

 • název, adresu sídla a identifikační číslo žadatele,
 • bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora,
 • název a adresu poskytovatele (systém generuje automaticky),
 • požadovaná částka podpory,
 • účel, na který chce žadatel dotaci použít (systém generuje automaticky),
 • lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo (systém generuje automaticky),
 • identifikace Výzvy 3, na jejímž základě je žádost podávána (systém generuje automaticky),
 • informace o identifikaci provozovny, na kterou bude žadatel žádat o podporu,
 • je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci:
  • osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,
  • osob s podílem v této právnické osobě,
  • osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

Co je nutné k žádosti přiložit

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi například:

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 3.
 • Čestné prohlášení pronajímatele o existujícím nájemním vztahu.
 • Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. červenci 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. září 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

Novinkou je, že čestné prohlášení nemusí obsahovat úředně ověřený podpis.

Anketa

Podpora ve výši 50% nájmu je podle vás...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).