Hlavní navigace

Tvorbu rezerv na nákup dlouhodobého majetku zákon zakazuje

19. 5. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244974
Rezervy podnikatel tvoří za účelem krytí v budoucnu očekávaných výdajů. Rezervy, upravené zákonem o rezervách, navíc patří mezi položky, které snižují základ daně. OSVČ, které vedou daňovou evidenci, si tak mohou pomocí tvorby rezerv upravit základ daně.

Rezervy a zákon

Podnikatel, který vede daňovou evidenci, může pro zjištění základu daně z příjmů tvořit rezervy. Rezervy je nutné vždy zaznamenat do daňové evidence. Podle starší metodiky se tvorba rezerv provedla tzv. fiktivním zápisem do peněžního deníku. Fiktivní zápis proto, že se nejedná ve skutečnosti o pohyb peněžních prostředků. V současné době se ale preferuje vést rezervy v pomocné evidenci a rezervy přímo zaznamenat do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Rezervy se uplatňují za zdaňovací období – kalendářní rok.

Rezervy se tvoří podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon je součástí daňových zákonů, obvykle je zařazen hned za zákonem o daních z příjmů.

Podle zákona o rezervách je možné tvořit pouze tyto druhy rezerv:

 • rezervy na opravy hmotného majetku,
 • rezervy na pěstební činnost,
 • ostatní rezervy podle § 10 zákona o rezervách.

Jiné rezervy mohou být podnikatelem tvořeny, ale neovlivní základ daně.

Tvorba a čerpání rezerv

Tvorbou rezerv rozumíme snížení základu daně o budoucí výdaje daňově uznatelné. K čerpání nebo také rozpuštění rezervy dochází ve chvíli, kdy jsou prostředky čerpány pro účely, pro které byly předem určeny, např. čerpání při opravě hmotného majetku. Zaplacená oprava nemůže být znovu výdajem daňově uznatelným.

Rezervy na opravy hmotného majetku

Podnikatelé nejčastěji tvoří rezervy na opravy hmotného majetku. S důrazem na slovo opravy. Na pořízení dlouhodobého majetku rezervy tvořit nelze! Stejně tak nelze tvořit rezervy na technické zhodnocení majetku.

Tvořit rezervu na opravy hmotného majetku může podnikatel, který má k majetku vlastnické právo nebo právo hospodaření. Určitou výjimkou je situace, kdy je v nájemní smlouvě určen nájemce jako strana, která je povinná uhradit opravy najatého hmotného majetku. V takovém případě je pak možné, že může nájemce tvořit rezervu na opravy hmotného majetku, i když není vlastníkem pronajatého majetku.

Výše tvorby rezervy = rozpočet nákladů na opravu / počet let tvorby rezervy.

Počet let tvorby rezervy je určený od zahájení tvorby rezervy až do předpokládaného termínu zahájení opravy. Minimální a maximální počet let, po které lze rezervu tvořit, určuje zákon o rezervách. Minimální doba, kdy je rezerva tvořena, jsou 2 zdaňovací období. Maximální doba tvorby rezervy závisí na druhu majetku, na odpisové skupině, do které je majetek zařazen. Odpisová skupina je dána zákonem o daních z příjmů, konkrétně v příloze zákona o daních z příjmů.

Maximální lhůta tvorby rezervy na opravu hmotného majetku
Odpisová skupina Rozhodnutí o tvorbě rezervy po 1.1.1999 Rozhodnutí o tvorbě rezervy před 1.1.1999
1 rezervy nelze tvořit rezervy nelze tvořit
2 3 zdaňovací období 5 zdaňovacích období
3 6 zdaňovacích období 8 zdaňovacích období
4 8 zdaňovacích období 12 zdaňovacích období
5 a 6 10 zdaňovacích období 16 zdaňovacích období

Co je potřeba dodržet u rezervy na opravu majetku:

 • oprava musí být zahájena nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po období, ve kterém se přepokládalo zahájení opravy,
 • když oprava nebyla zahájena ve správném období, rezerva se musí zrušit a hodnota takto rozpuštěné rezervy navyšuje daňový základ,
 • obdobě platí i pro případ, že oprava byla zahájena ve správném zdaňovacím období, ale nebyla dokončena do konce zdaňovacího období, které následuje po zdaňovacím období, kdy byla oprava zahájena.

Omezení při tvorbě rezervy na opravy hmotného majetku

Zákon o rezervách taxativně vymezuje, kdy nelze tvořit rezervu na opravy.

Rezervy se nemohou tvořit:

 • u majetku, který je zařazen do 1. odpisové skupiny,
 • u majetku, který je určen k likvidaci,
 • na opravy prováděné opakovaně každý rok,
 • na opravy, které si vyžádaly nepředvídatelné nebo nahodilé události nebo škody.

Příklad:

Podnikatel se rozhodl vytvořit rezervu na opravu budovy, kterou používá k podnikání. Budova je ve vlastnictví podnikatele. Předpokládá, že v roce 2009 bude potřeba oprava střechy a krovů v hodnotě 1 200 000  Kč. O opravě rozhodl v roce 2006.
Budova patří do 5. odpisové skupiny. Maximální doba tvorby rezervy je 10 zdaňovacích období, minimální 2 zdaňovací období.
O tvorbě rezervy podnikatel rozhodl v roce 2006, oprava se bude konat v roce 2009, podnikatel má možnost tvorby rezervy po dobu 3 zdaňovacích období (rok 2006, 2007 a 2008).
Výše tvorby rezervy = odhad ceny opravy / počet zdaňovacích období tvorby rezervy
Roční tvorba rezervy = 1 200 000  Kč / 3 zdaňovací období tj. 400 000 Kč.
Rezerva bude čerpána v roce 2009, max. v roce 2010.

Rezervy na pěstební činnost

OSVČ, které jsou povinny podle lesního zákona provádět obnovu, ochranu a výchovu lesních porostů, mohou na tyto činnosti vytvářet rezervy na pěstební činnost. Výši takové rezervy si určuje podnikatel sám. Pokud by se neuskutečnily práce ve stanovené výši, nevyčerpaná rezerva se zruší. Rezerva na pěstební činnost je daňově uznatelná pouze tehdy, pokud podnikatel skutečně vyčlení peněžní prostředky na zvláštní účet u banky. Prostředky jsou vázané pouze na čerpání při úhradě výdajů, pro které byly určeny.

Ostatní rezervy

Daňově uznatelné jsou také tzv. ostatní rezervy, mezi které se řadí:

 • rezervy na odbahnění rybníka,
 • rezervy na vypořádání důlních škod,
 • rezervy na sanaci pozemků dotčených těžbou,
 • ostatní rezervy podle zvláštních předpisů.

Aby bylo možné o ostatních rezervách říci, že budou daňově účinné, musí být, stejně jako u rezerv na pěstební činnost, splněna povinnost rezervu tvořit na zvláštním bankovním účtu.

Tip Daně III

Pomocné knihy v daňové evidenci

Forma daňové evidence není striktně předepsána. Je však zákonem o daních z příjmů určeno, které informace musí daňová evidence poskytovat. Daňová evidence obsahuje základní podklad pro daň z příjmů – peněžní deník nebo také jinak deník příjmů a výdajů. Pomocné knihy jsou tvořeny podle potřeby, podle stavu majetku, pohledávek, závazků a také rezerv.

Karta rezerv
Karta rezervy číslo:
Druh rezervy:
Rozpočtované náklady na opravu:
Předpokládaný termín opravy:
Datum zahájení tvorby rezervy:
Datum Doklad Tvorba rezervy v Kč Čerpání rezervy v Kč Zůstatek
Kontrola: Podpis:

Pozn.: Ukázka karty byla vytvořena v tabulkovém kalkulátoru, pomocnou evidenci může podnikatel také vést ve speciálním modulu ekonomického softwaru nebo jen pomocí tužky a papíru.

Na konci každého účetního období se provádí inventarizace re­zerv

U rezervy sledujeme 2 hlediska:

 • hledisko odůvodněnosti, např. zda stále trvá důvod pro provedení opravy,
 • hledisko výše rezervy, např. při vyšší inflaci je možnost navýšit rozpočet budoucí opravy a tím i zvýšit částku rezervy.

Anketa

Využíváte tvorbu rezervy podle zákona?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).